Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Het team

Toelichting van de school

Op Marcoen werkt een bevlogen team samen in een lerende organisatie om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Op onze website kunt u zien wie onze teamleden zijn.    

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, verlof of andersoortige afwezigheid van een leerkracht zoeken wij naar adequate vervanging. In eerste instantie kijken we wat de mogelijkheden intern zijn. Mocht er niemand intern beschikbaar zijn kunnen we een beroep doen op het vervangingsbureau Leswerk.

Het komt helaas steeds vaker voor dat er geen vervanging beschikbaar is. Indien er geen invaller beschikbaar is en er geen interne oplossing mogelijk is, dan verdelen we de kinderen, met hun werk, over de andere groepen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. We streven er naar dat dit niet voorkomt.     

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zijn de leerlingen verdeeld in het leerstofjaarklassen systeem. We starten schooljaar 2023-2024 met 15 groepen en de voorschool. Onze school groeit van onderaf, in de onderbouw hebben we dan ook meerdere groepen. De opbouw bestaat uit vijf groepen 1-2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, één groep 6, één combinatie groep 6-7, één groep 7 en één groep 8 .   

Naast de groepen van de basisschool heeft onze school een inpandige peuterspeelzaal: Voorschool Marcoen. Onze voorschool is van maandag- t/m vrijdagochtend geopend van 8.30u-12.30u en op maandagmiddag van 13.00u tot 17.00u. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren ontwikkelen de leerlingen zich door middel van spel en het werken met diverse ontwikkelingsmaterialen. 
De leerkrachten zorgen voor een beredeneerd aanbod waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Dit wordt thematisch aangeboden in hoeken en de kleine kring. Meer informatie vindt u in de paragraaf Aanbod aan het jonge kind,  op onze website of in het informatieboekje van de groepen 1-2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De getoonde onderwijstijd is bij benadering. Sommige vakken lopen in elkaar over.

Onder taal verstaan wij onder andere taalbeschouwing, spelling en creatief schrijven. Onder lezen vallen technisch lezen, begrijpend en studerend lezen. 
Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis, en verkeer. Onder kunstzinnige en creatieve vorming vallen muziek, tekenen, drama en handvaardigheid. 

Onder overige vallen onder andere levensbeschouwing, technisch schrijven (vanaf groep 4), sociale vaardigheden, specifieke burgerschapslessen, enz. 

Cultuureducatie met kwaliteit
We zijn een Cultuurloperschool, dat betekent dat we deelnemen aan het programma cultuureducatie met kwaliteit (CMK). We werken samen met onder andere H19 en andere culturele instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Kunst en cultuur is een vast onderdeel van het lesprogramma. Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien. Onze cultuurcoördinator borgt samen met het team het procesgericht werken bij de creatieve lessen en helpt verbanden te leggen tussen de zaakvakken en de creatieve vorming.

Brabants verkeersveiligheidslabel
Onze school is in het bezit van het Brabants verkeersveiligheid label (BVL).Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Bij de verkeerseducatie zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken. Het BVL is een tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. De Marcoen is al sinds 2016 in het bezit van het label. We hopen hiermee bij te dragen aan een stukje veiliger Dorst voor onze kinderen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is de enige school in het dorp Dorst. Om deze reden gaan wij bij een nieuwe aanmelding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften altijd in gesprek met de ouders om te bekijken of wij op Marcoen kunnen voldoen aan die behoeften. 

We gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van al onze kinderen. De ondersteuning die we op de Marcoen bieden is gericht op wat we met onze kinderen willen bereiken. We vinden het dan ook belangrijk om de onderwijsbehoeften van ieder kind vast te leggen, zodat de leerkracht het onderwijsaanbod en zijn/haar leerkrachthandelen hierop kan afstemmen. Hierbij houden we rekening met de verschillen tussen kinderen en de mogelijkheden binnen de school.

Om het bovenstaande zo optimaal voor onze kinderen te realiseren werken we handelingsgericht. Dit cyclisch proces van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren wordt vier keer per schooljaar doorlopen. Het evalueren van het onderwijsleerproces staat hierbij centraal en neemt een belangrijke plaats in tijdens groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht, intern begeleider en directie.

Ouders
Onze ambitie is voor iedere leerling uit Dorst een passende onderwijsplek te verzorgen. We onderzoeken daarom samen met ouders, team en externe deskundigen de kansen en mogelijkheden voor iedere leerling. Om deze optimaal te kunnen verwezenlijken is een goede samenwerking met ouders essentieel. Hierbij is vertrouwen en openheid de basis. Het welbevinden van de leerling, de groep en leerkracht staat hierbij hoog in het vaandel. Ouders zijn ervaringsdeskundigen die de leerkracht kunnen helpen de onderwijsbehoeften van hun kind specifiek te maken. Wanneer een leerkracht en/of  ouder zich zorgen maken over de ontwikkeling van zijn/haar kind dan volgt een gesprek, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan.

Leerkrachten
Het leerkrachthandelen staat centraal. Hij/zij stemt zijn/haar handelen af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij zorgt de leerkracht (in overleg met duo-partner en/of IB) voor aanpassingen/acties om de actuele onderwijsleersituatie af te stemmen op  de onderwijsbehoeften van het kind.

Onze visie op leerlingondersteuning en de uitwerking van de zorg op onze school staat beschreven in het schoolspecifieke ondersteuningsplan. Dit is te vinden op onze website of op te vragen bij de directie van de school.  

Op de site van Scholen op de kaart vindt u ons schoolondersteuningsprofiel, hierin kunt u uitgebreid terug vinden hoe wij aankijken tegen de basisondersteuning op onze school en welke faciliteiten we hebben. Wij zijn onderdeel van werkeenheid Oosterhout-Zuid. Binnen de werkeenheid zorgen we samen voor een thuisnabij aanbod voor passend onderwijs. 

Extra ondersteuning onder schooltijd
Op school hebben we in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid extra ondersteuning te bieden buiten de groep. Dit gebeurt na overleg met de intern begeleider onder verantwoordelijkheid van de leerkracht door de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent. Daarnaast begeleidt onze specialist hoogbegaafdheid groepjes leerlingen buiten de groep onder schooltijd, bijvoorbeeld op het gebied van mindset. Er is geen interne RT beschikbaar. 

Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school.
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop -mits praktisch uitvoerbaar- een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener.
Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school.
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Hulp door externen bij een didactische indicatie kan niet gehonoreerd worden. Indien leerlingen onder schooltijd les krijgen op een andere plaats, blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk.

Een verlofverzoek met betrekking tot bovenstaande dient altijd met de schoolleider te worden overlegd. 

Delta-voorzieningen  
Binnen Delta onderwijs zijn er een aantal bovenschoolse voorzieningen.
NAZ, voor anderstaligen

Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en de Nederlandse taal niet of weinig spreken, kunnen bij Delta gebruik maken van de voorziening Nederlands voor anderstalige zij-instromers (NAZ) om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren. In Oosterhout wordt deze voorziening op twee locaties aangeboden. Ook leerlingen van andere scholen in Oosterhout kunnen hiervan gebruikmaken. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan jos.debont@delta-naz.nl.  

Het Labyrint, voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Het Labyrint is binnen Delta-onderwijs een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde en twice exceptional leerlingen. Leerlingen komen in aanmerking voor deze voorziening als de ondersteuningsvraag het aanbod van de eigen school of werkeenheid overstijgt. Deze voorziening is geschikt voor kinderen waarvoor meer leerkrachtnabijheid nodig is. Dit kan deeltijd, voltijd, kortdurend of langdurend zijn. Het aanbod is op maat en gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs. Via de school wordt de juiste ondersteuning geregeld. De leerkracht, intern begeleider of directie draagt hiervoor zorg. Zij schakelen eventuele extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum in. Voor de Delta-scholen zijn geen kosten verbonden. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan directie@het-labyrint.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is voor iedere leerling uit Dorst een passende onderwijsplek te verzorgen. We onderzoeken daarom samen met ouders, team en externe deskundigen de kansen en mogelijkheden voor iedere leerling. Marcoen is een lerende organisatie met als doel kwalitatief goed onderwijs. Dit vraagt van het team een onderzoekende en kritische houding. We ontwikkelen gezamenlijk ons onderwijs naar aanleiding van de analyse van de beschikbare data (cijfers, observaties, gesprekken). Hierbij onderzoeken we effectieve interventies en borgen wat werkt. We werken gestructureerd en planmatig aan de optimalisatie van ons onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen en het team vormen de basis om tot ontwikkeling te komen. We zorgen voor een sociaal veilige school door bewust in te zetten op het pedagogisch klimaat, sociaal emotioneel leren en groepsdynamiek.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze visie op het aanbod aan het jonge kind
We willen dat de kinderen door spel(en) leren. We zorgen voor een rijke leeromgeving, waarin de doelen spelenderwijs aangeboden worden. In een rijke leeromgeving zien wij kinderen met een hoge betrokkenheid, die taakgericht zijn en hun zelfstandigheid bevorderen. We creëren spelhoeken, waarin het echte leven nagespeeld kan worden. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk échte materialen en maken we ruimte voor de ideeën van de kinderen zelf. We doen dit samen met elkaar en met begeleiding van de leerkracht. De leerkrachten observeren het spel en kijken naar de behoefte van het kind. We hebben naar behoefte aandacht voor inoefenen, modellen, kennisoverdracht en coaching. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de afspraken in alle groepen 1-2 met elkaar zijn afgestemd en in eenzelfde lijn worden uitgevoerd.  

Groep 1-2
Op onze school zitten de groepen 1 en 2 bij elkaar in de groep. Door te kiezen voor een combinatiegroep denken we goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van het jonge kind en kunnen wij onze visie waarborgen. Wij zien er veel voordelen in om de leerlingen uit de groepen 1 en 2 samen in een klas te laten functioneren. De oudste en de jongste leerlingen stimuleren en helpen elkaar waar nodig.  

Aanbod in de groepen 1-2
In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s waarbij we de leerlingen in hun ontwikkeling volgen, stimuleren en activeren. We werken, van vakantie tot vakantie, rondom hetzelfde thema. Binnen een cyclus van twee jaar kiezen we thema’s met rijke spelmogelijkheden die de verschillende doelen binnen de kleuterbouw dekken. We kiezen thema’s met een voor de kinderen herkenbaar onderwerp, waarbij de leerlingen de echte wereld kunnen naspelen. De doelen zijn hierbij het uitgangspunt van het aanbod, aan de hand van de doelen worden de activiteiten bepaald en thematisch ingericht. Het onderbouwteam ontwikkelt samen de thema’s en de lessen.     

Leerlingen in de groepen 1 en 2 leren onder andere door middel van spel; spelend leren. Binnen verschillende spelsituaties bieden we mogelijkheden voor zowel de jongere- als de oudere kleuters. We bootsen de werkelijkheid na en zetten realistische taal-, reken- en schrijfactiviteiten in. Hiervoor kiezen we betekenisvolle aanleidingen om te tekenen en schrijven, zoals boodschappenlijstjes, verhalen bij eigen foto’s of bijvoorbeeld een bouwwerk (invented spelling). Een mooie voorbereiding op het lees- schrijfonderwijs in groep 3. We stimuleren leerlingen tot het zelf ontdekken en doen.

In de groep is een themamuur, hierop noteren we de vragen die bij de leerlingen leven over het thema, themawoorden en informatie die we al hebben geleerd. We betrekken de leerlingen bij het vinden van een antwoord op de vragen die we hebben bij een thema, deze antwoorden worden dan gezamenlijk besproken of bijvoorbeeld voor de betrokken leerlingen gepresenteerd. Op het leerplein wordt bij elk thema een bijpassende hoek gemaakt, waar de leerlingen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze pas verworven informatie inzetten in hun spel en tevens leren van elkaar. We proberen binnen elk thema erop uit te gaan of een gast in de klas uit te nodigen.

Instructie
De instructie in de groepen 1-2 vindt met name plaats in zogenaamde kleine kringen, dit kan ook begeleiding bij een tafel of hoek zijn. De kleine kringmomenten zijn op maat en het instructiemoment wordt samengesteld op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit kan steeds in een andere vorm zijn. Het werken met kleine kringen bevordert de betrokkenheid van de leerlingen.

Werktijd
We hebben 3 werkmomenten per dag: inloop, stamgroepwerken en groepsoverstijgend werken. De inloop en het stamgroepwerken vinden in de stamgroep plaats. Het groepsoverstijgend werken doen we in alle kleuterlokalen en op het leerplein. We hebben onder andere voor groepsoverstijgend werken gekozen om een nog rijkere speelleeromgeving te kunnen creëren voor de kinderen. We creëren zo tevens een meerogenbeleid en we kennen elkaars kinderen. Ook de kinderen kennen elkaar, doordat ze elkaar ontmoeten bij het spelen in hoeken en het buitenspel.

Volgen van de ontwikkeling
Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen observeren de leerkrachten de leerlingen gedurende de dag. Zij kijken bijvoorbeeld naar het spel van de leerling. Wat gebeurt er, welke taal zet de leerling in en hoe wordt er gespeeld door één of meerdere leerlingen. Daarnaast observeren we ook andere ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. De bevindingen worden bijgehouden in een observatie- en registratie instrument. Een kleuter ontwikkelt zich vaak in sprongen; dan weer is hij/zij druk bezig met ‘lezen’ en letters, dan weer met tellen en rekenkundige begrippen en dan weer met bijvoorbeeld het maken van vrienden en vriendinnen (sociale vaardigheden). In het aanbod wordt rekening gehouden met deze sprongsgewijze ontwikkeling van jonge leerlingen. 

Naar groep 2
De leerlingen die in de maanden juli, augustus of september voor het eerst naar school komen, gaan naar groep 1 en het schooljaar daarop in principe naar groep 2. Bij de kleuters die geboren zijn in het najaar ligt dit anders. Ze gaan in principe door naar groep 2, maar gedurende het jaar houden we de ontwikkelingslijnen goed in de gaten en gaan we in gesprek met ouders om te bepalen of de leerling voldoet aan de voorwaarden om naar groep 3 te gaan of dat hij/zij beter nog door kan ontwikkelen in groep 2. De leerlingen die in groep 1 gestart zijn in de tweede helft van het schooljaar, blijven in principe het schooljaar daarop in groep 1.
Voor alle kleuters geldt dat zij een aanbod krijgen dat bij hun ontwikkelfase past. Langer kleuteren betekent dus niet alleen maar herhaling van lesstof, maar verder gaan met de zone van naaste ontwikkeling van de leerling.  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op de Marcoen bieden we een doorgaand aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie. We hebben een inpandige peuterspeelzaal; Voorschool Marcoen. Wij vinden het belangrijk om een doorgaande lijn te verzorgen van de peuterspeelzaal naar de basisschool, onze voorschool is daarom een onderdeel van de school. De voorschool neemt, waar kan en op eigen niveau, deel aan de activiteiten van de school. Meer informatie over de voorschool vindt u op onze website en in het pedagogisch beleidsplan.   

Terug naar boven