Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, verlof of andersoortige afwezigheid van een leerkracht zoeken wij naar adequate vervanging. In eerste instantie kijken we wat de mogelijkheden intern zijn. Mocht er niemand intern beschikbaar zijn kunnen we een beroep doen op het vervangingsbureau Leswerk.

Het komt helaas steeds vaker voor dat er geen vervanging beschikbaar is. Indien er geen invaller beschikbaar is en er geen interne oplossing mogelijk is, dan verdelen we de kinderen, met hun werk, over de andere groepen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Dit gebeurt altijd in overleg met het College van Bestuur. We streven er naar dat dit niet voorkomt.     

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zijn de leerlingen verdeeld in het leerstofjaarklassen systeem. We starten schooljaar 2021-2022 met 12 groepen en de voorschool. Onze school groeit van onderuit. In de onderbouw hebben we dan ook meerdere groepen (vier groepen 1-2, twee groepen 3, een groep 4, een combinatie groep 4-5, een groep 5), vanaf groep 6 hebben we van elk leerjaar 1 groep.   

De groepen 1-2 werken groepsdoorbrekend vanuit vier stamgroepen. Deze stamgroepen zijn tijdens het groepsdoorbrekend werken ingedeeld op ontwikkelingsgebied.

Naast de groepen van de basisschool heeft onze school een inpandige peuterspeelzaal: Voorschool Marcoen. Onze voorschool is van maandag- t/m vrijdagochtend geopend van 8.30u-12.30u en op maandagmiddag van 13.00u tot 17.00u. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren ontwikkelen de leerlingen zich door middel van spel en het werken met diverse ontwikkelingsmaterialen. 
De leerkrachten zorgen voor een beredeneerd aanbod waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Dit wordt aangeboden in de grote en kleine kring en daarnaast in de vier kleuterlokalen en op het leerplein beneden. De vier lokalen zijn tijdens de werkles ingericht rondom een bepaald ontwikkelingsgebied, de kinderen werken tijdens de werkles in de verschillende ruimtes. Meer informatie vindt u op onze website of in het informatieboekje van de groepen 1-2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De getoonde onderwijstijd is bij benadering. Sommige vakken lopen in elkaar over.

Onder taal verstaan wij onder andere taalbeschouwing, spelling en creatief schrijven. Onder lezen vallen technisch lezen, begrijpend en studerend lezen. 
Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis, verkeer en burgerschap. Onder kunstzinnige en creatieve vorming vallen muziek, tekenen, drama en handvaardigheid. 

Onder overige vallen onder andere levensbeschouwing, technisch schrijven (vanaf groep 4), sociale vaardigheden, pauze, enz. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is de enige school in het dorp Dorst. Om deze reden gaan wij bij een nieuwe aanmelding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften altijd in gesprek met de ouders om te bekijken of wij op Marcoen kunnen voldoen aan die behoeften. 

We gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van al onze kinderen. De ondersteuning die we op de Marcoen bieden is gericht op wat we met onze kinderen willen bereiken. We vinden het dan ook belangrijk om de onderwijsbehoeften van ieder kind vast te leggen, zodat de leerkracht het onderwijsaanbod en zijn/haar leerkrachtgedrag hierop kan afstemmen. Hierbij houden we rekening met de verschillen tussen kinderen.

Om het bovenstaande zo optimaal voor onze kinderen te realiseren werken we handelingsgericht. Dit cyclisch proces van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren wordt vier keer per schooljaar doorlopen. Het evalueren van het onderwijsleerproces staat hierbij centraal en neemt een belangrijke plaats in tijdens groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht, intern begeleider en directie.

Ouders
Ouders zijn ervaringsdeskundigen die de leerkracht kunnen helpen de onderwijsbehoeften van hun kind specifiek te maken. Wanneer een leerkracht en/of  ouder zich zorgen maken over de ontwikkeling van zijn/haar kind dan volgt een gesprek, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. Samen worden de  mogelijkheden bekeken om tot verdere afstemming te komen.

Leerkrachten
De leerkracht staat centraal. Hij/zij stemt zijn/haar handelen af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij zorgt de leerkracht (in overleg met duo-partner en/of IB) voor aanpassingen/acties om de actuele onderwijsleersituatie af te stemmen op  de onderwijsbehoeften van het kind.

Onze visie op leerlingondersteuning en de uitwerking van de zorg op onze school staat beschreven in het schoolspecifieke ondersteuningsplan. Dit is te vinden op onze website of op te vragen bij de directie van de school.  

Op de site van Scholen op de kaart vindt u ons schoolondersteuningsprofiel, hierin kunt u uitgebreid terug vinden hoe wij aankijken tegen de basisondersteuning op onze school en welke faciliteiten we hebben. Wij zijn onderdeel van werkeenheid Oosterhout-Zuid. Binnen de werkeenheid zorgen we samen voor een thuisnabij aanbod voor passend onderwijs. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Marcoen hebben we een inpandige peuterspeelzaal; voorschool Marcoen. Wij vinden het belangrijk om een doorgaande lijn te verzorgen van de peuterspeelzaal naar de basisschool, onze voorschool is daarom een onderdeel van de school. De voorschool en de groepen 1-2 werken zoveel mogelijk aan dezelfde thema's en de voorschool neemt, waar kan en op eigen niveau, deel aan de activiteiten van de school. 

Tijdens de peutertijd op de voorschool verzorgen we een beredeneerd aanbod. Hierbij zijn welbevinden en betrokkenheid het uitgangspunt en werken we aan de ervaringsdoelen van het SLO. De ontwikkeling van de kinderen wordt zowel op de voorschool als in de kleutergroepen geobserveerd middels de Kijkregistratie. Op het moment dat een leerling 4 jaar wordt vindt er een warme overdracht plaats naar de basisschool. 

De peuters mogen twee dagdelen per week naar de voorschool komen, kinderen met een VVE-verklaring mogen 4 dagdelen komen. Een VVE-verklaring wordt afgegeven door het consultatiebureau.

Meer informatie over de voorschool vindt u op onze website

Terug naar boven