Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

In het kort

Toelichting van de school

“Huppelend naar school, fluitend de wereld in” dat is het motto van de Marcoen. 

De Marcoen is een dorpsschool gelegen in het dorp Dorst. Wij vinden dat we op onze school er samen verantwoordelijk voor zijn dat kinderen de kennis (inzichten) en de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om de toekomst vol vertrouwen en met een nieuwsgierige blik tegemoet te gaan. Daaraan werken we met een enthousiast team, ouders en kinderen. 

Op deze pagina's vindt u diverse informatie over onze school. Ook kunt u diverse informatie vinden op onze website.
Wilt u onze school nog beter leren kennen? U bent van harte welkom! U kunt een afspraak maken via 0161-411376 of directie@marcoen.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Samen met ouders en leerlingen
  • Eigenheid
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Marcoen is een groeiende school. In Dorst vindt veel nieuwbouw plaats en veel jonge gezinnen weten het dorp te vinden. We anticiperen ieder schooljaar op het leerlingenaantal en groeien zo met het dorp mee. 

Aanmelden voor de basisschool kan vanaf 3 jaar. U kunt een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. (0161-411376 of via schoolpost@marcoen.nl) Aanmelden voor onze voorschool kan vanaf een leeftijd van 1,5 jaar. 
Voor meer informatie zie onze website www.basisschool-marcoen.nl 

Onze school is de enige school in het dorp Dorst. Uitgaande van thuisnabij onderwijs gaan wij bij (een nieuwe aanmelding van) een leerling met specifieke onderwijsbehoeften altijd in gesprek met de ouders om te bekijken of wij op Marcoen kunnen voldoen aan die specifieke behoeften. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een 5-gelijke dagen rooster. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan dagelijks van 8.30u tot 14.00u naar school. Zij lunchen op school met de leerkracht. De groepen 1-2 volgen ook dit rooster met uitzondering van de vrijdag, deze groepen gaan op vrijdag tot 12:00u naar school.

Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de deur open. De kinderen gaan dan zelfstandig naar de klas. Tijdens de inlooptijd hebben de kinderen de tijd om hun jas en tas op te hangen en op hun plaats te gaan zitten. Ook hebben de kinderen zo de mogelijkheid even bij te praten met de juf of meester.

De inloop is bedoeld om de lessen op tijd te laten beginnen. Wij vragen u deze schooltijden te respecteren en de leerkrachten en groepen onder schooltijd niet te storen. Als gevolg van de inloop zijn de leerkrachten vóór schooltijd niet op het schoolplein, er is daar dan ook geen toezicht. Tijdens de inloop is de leerkracht er voor de leerlingen. 

Mededelingen kunt u via Ouderportaal doen, voor een gesprek kunt het beste even een afspraak maken. Afspraken met de leerkrachten vinden plaatst tussen 14:45u en 17.00u.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een veilige omgeving op school. We gaan pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld actief tegen. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan de communicatie met ouders.

Maakt u zich zorgen, bent u het ergens mee oneens, heeft u een conflict of hebt u het gevoel dat de veiligheid van uw kind in het geding is? Dan vinden wij het belangrijk dat we het gesprek met u aan kunnen gaan, zodat we er samen iets aan kunnen doen. U heeft hierin de volgende mogelijkheden.

Maak het bespreekbaar op school
Bespreek uw vraag, zorg of probleem in alle gevallen eerst op school, het liefst met de persoon waar het om gaat. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

De vertrouwenscontactpersoon van de school
Is het niet mogelijk of wenselijk om uw problemen in de eerste lijn op te lossen, dan kunt u of uw kind contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school, juf Vivi. Deze biedt u een luisterend oor, gaat vertrouwelijk met de informatie om en denkt met u mee in de te nemen stappen.

De externe vertrouwenspersoon 
Heeft u een melding die u niet op school of met de interne vertrouwenspersoon van school wilt of kunt bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen zijn:
- Eefje van Antwerpen, eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl 06-28636387
- Roy Ploegmakers, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 06-48088774.

Ook zij luisteren naar uw verhaal, gaan vertrouwelijk met de informatie om en denken met u mee in de te nemenvervolgstappen. De eerste insteek is vaak om het gesprek met de betrokkenen op school weer aan te gaan, zodat jullie er samen uit kunnen komen. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden in deze gesprekken. Kijk voor meer informatie op de site www.vertrouwenswerk.nl.

De klachtenregeling
Heeft u het idee dat uw melding op school niet goed is afgehandeld en wilt u een klacht indienen, dan kan de interne vertrouwenspersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon u hierin begeleiden. De klachtenregeling van de stichting treft u op onze website (Delta-onderwijs.nl).

Terug naar boven