Christelijk IKC De Sterrekijker

Boogschutter 71 3328 KC Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De norm van onze eindresultaten is het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn te meten, laat staan in getallen uit te drukken. Denk maar aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen, de sociale vorming of de ontwikkeling van de motoriek. Vaak wordt een school slechts beoordeeld op behaalde eindresultaten die aangeven wat kinderen aan het eind van de basisschool beheersen bij een aantal belangrijke vakken. Bovendien wordt onze school alleen vergeleken met andere scholen die aan dezelfde eindtoets meedoen. Sinds schooljaar 2015-2016 maken wij de Eindtoets ‘Route8’. Weinig andere scholen maken gebruik van deze eindtoets. Route 8 is een digitale, adaptieve toets wat wil zeggen dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken kinderen in groep 8 geen eindtoets meer. Deze zal worden vervangen door een doorstroomtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school nemen wij vanaf groep 3 methode gebonden en methode ongebonden toetsen af. De laatstgenoemde toetsen zijn afkomstig uit het leerlingvolgsysteem Leerling in beeld (LIB) van Cito. Hiermee volgen wij de ontwikkeling van het kind en stemmen we het onderwijsaanbod mede af op het individuele kind en/of groepen kinderen. We gebruiken de tussentijdse toetsen ook om de effecten en resultaten van ons eigen onderwijs(aanbod) te evalueren en op basis hiervan passen we het onderwijsaanbod, schoolbreed of groepsgericht, aan.

Bij de toetsen van Leerling in beeld wordt het behaalde resultaat vergeleken met landelijke gemiddelden, normen en vergelijkingsgroepen.  

De behaalde resultaten op toetsen (zowel methogebonden als LIB-toetsen) worden naar ouders/verzorgers gecommuniceerd via het ouderportaal van Parnassys en/of Parro en via de rapporten (twee keer per schooljaar).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als kinderen in groep 6 zitten, krijgen zij aan het einde van het schooljaar bij het rapport een uitstroomverwachting mee. Deze uitstroomverwachting is gebaseerd op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem Leerling in beeld (voorheen Cito LVS) vanaf leerjaar 5. De behaalde resultaten op deze niet-methode gebonden toetsen worden omgerekend naar een niveau van voortgezet onderwijs en dit noemen we een uitstroomverwachting.  

Een eerste, voorlopig advies krijgen de kinderen als zij in groep 7 zitten in de maand juni. Dit advies wordt medegedeeld tijdens een gesprek waarbij zowel de kinderen als hun ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn.  

In groep 8 wordt in oktober altijd de Adit afgenomen. Adit staat voor Adaptieve Digitale IntelligentieTest. Deze test helpt om een goede inschatting te krijgen van de totale cognitieve vaardigheden van een kind en kijkt verder dan alleen naar bijvoorbeeld taal en rekenen. Wij gebruiken de uitkomsten van de Adit bij het opstellen van het advies voortgezet onderwijs in groep 8. Ook helpt het ons om een (eventuele) ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen.  

Na de kerstvakantie geeft onze school een tweede voorlopig advies .De landelijke doorstroomtoets zal in februari worden afgenomen, waarna het definitieve advies gegeven wordt. In de laatste week van maart melden alle kinderen zich aan bij de VO-school van hun keuze.  

Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten uit de groepen 7 en 8, de intern begeleiders en de directie. Samen vormen zij de adviescommissie. Een schooladvies is dus nooit het advies van de groep 8 leerkracht of directeur alleen.  

Bij alle genoemde adviezen worden meegenomen: de resultaten op niet-methode gebonden toetsen Leerling in beeld (voorheen Cito) vanaf groep 6, de resultaten op methode gebonden toetsen vanaf groep 6, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding inclusief huiswerkattitude en thuissituatie.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op IKC De Sterrekijker hebben we drie schoolregels:

1. Wij hebben respect voor elkaar

2. Wij voelen ons veilig op school

3. Wij gaan met een ander om zoals we willen dat de ander met ons omgaat   

De schoolregels staan centraal in de eerste weken na de zomervakantie. Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar noemen wij de Gouden Weken. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Na de kerstvakantie besteden we opnieuw extra aandacht aan groepsvorming en sfeer. Deze weken na de kerstvakantie noemen wij de Zilveren Weken.

In elke groep wordt gekeken welke afspraken er in de groep verder gemaakt worden, die passen en afgeleid zijn van de schoolregels. De klassenafspraken vormen een kader waarbinnen de groep op een plezierige en veilige manier met elkaar het schooljaar kan doorlopen.   

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Daarom besteden wij op onze school veel aandacht aan veiligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dat doen we onder andere met onze aanpak 'Rots en water' en dramalessen van een vakdocent.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. Het laatste Periodiek Kwaliteitsonderzoek Onderwijs (PKO) vond plaats in juni 2013. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl. 

Terug naar boven