Christelijk IKC De Sterrekijker

Boogschutter 71 3328 KC Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn te meten, laat staan in getallen uit te drukken. Denk maar aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen, de sociale vorming of de ontwikkeling van de motoriek. Daarom beperken we ons hier tot de resultaten van de eindtoets. Die geeft aan wat de kinderen aan het eind van de basisschool beheersen bij een aantal belangrijke vakken. Bovendien wordt onze school vergeleken met andere scholen die aan de toets meedoen. Sinds schooljaar 2015-2016 maken wij de Eindtoets ‘Route8’. Dit is een digitale, adaptieve toets wat wil zeggen dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. 

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege de Corona crisis, na besluit van de minister van Onderwijs, géén Eindtoets Basisonderwijs afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school nemen wij methode gebonden en methode ongebonden toetsen af. De laatstgenoemde toetsen zijn de zogenaamde Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Hiermee volgen wij de ontwikkeling van het kind en stemmen we het onderwijsaanbod mede af op het individuele kind en/of groepen kinderen.

Bij een Cito-toets wordt het behaalde resultaat vergeleken met de landelijke gemiddelden, normen en vergelijkingsgroep.  

De behaalde resultaten op de Cito-toetsen worden via het rapport aan de ouders gecommuniceerd, tenzij anders afgesproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf eind groep 6 krijgen de kinderen bij het laatste rapport een uitstroomverwachting mee. Deze verwachting wordt opgesteld door de huidige leerkracht, intern begeleider en een leerkracht van groep 8.

In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Dit wordt medegedeeld tijdens het voortgangsgesprek in maart waarbij de ouders en leerlingen aanwezig zijn.

In groep 8 spreekt de leerkracht met de ouders en het kind over hun verwachtingen richting het VO tijdens het kennismakingsgesprek (september). Het definitieve advies wordt in februari (vóór 1 maart) gegeven. Bij dit gesprek zijn de ouders en leerlingen aanwezig.

In september organiseren wij een informatieavond met leerkrachten uit het VO over verschillende vormen en niveaus van voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure. Deze informatieavond is voor de ouders van de kinderen uit de groepen 7 en 8.    

In januari/februari zijn er open dagen op middelbare scholen. Wij starten in die tijd met het invullen van het dossier voor het Voortgezet Onderwijs op ‘onderwijstransparant (OT)’ (groep 8).   

In april wordt in groep 8 de verplichte centrale eindtoets afgenomen. IKC De Sterrekijker kiest Route 8 als eindtoets. Deze toets is adaptief en wordt digitaal gemaakt.    

In mei/juni verwachten wij de uitslagen van de eindtoetsen. De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten. Als een kind op de Eindtoets Basisonderwijs significant hoger scoort in vergelijking tot het schooladvies heroverwegen bij ons schooladvies. Ouders en kind worden dan nogmaals uitgenodigd voor een gesprek.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. Het laatste Periodiek Kwaliteitsonderzoek Onderwijs (PKO) vond plaats in juni 2013. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl. 

Terug naar boven