Christelijk IKC De Sterrekijker

Boogschutter 71 3328 KC Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Christelijk IKC De Sterrekijker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De norm van onze eindresultaten is het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn te meten, laat staan in getallen uit te drukken. Denk maar aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen, de sociale vorming of de ontwikkeling van de motoriek. Vaak wordt een school slechts beoordeeld op behaalde eindresultaten die aangeven wat kinderen aan het eind van de basisschool beheersen bij een aantal belangrijke vakken. Bovendien wordt onze school vergeleken met andere scholen die aan dezelfde eindtoets meedoen. Sinds schooljaar 2015-2016 maken wij de Eindtoets ‘Route8’. Dit is een digitale, adaptieve toets wat wil zeggen dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken kinderen in groep 8 geen eindtoets meer. Deze zal worden vervangen door een doorstroomtoets.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Samenwerken
  • Respect
  • Professioneel
  • Deskundig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen op IKC De Sterrekijker is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid. Wij hebben onze gewenste omvang bereikt en maken zodoende gebruik van een aannamebeleid. Het totale aantal kinderen dat onze school jaarlijks bezoekt, is daardoor de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. De verwachting is dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. 

Wij streven naar groepen met maximaal 29 kinderen. Wij raden ouders aan om hun kind tijdig aan te melden. Voor sommige leerjaren hebben wij een wachtlijst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
419
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zijn onderdeel van IKC De Sterrekijker en zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersonen zijn dhr. Arnoud Kok en mevr. Anjo Pluymers. Zij zijn werkzaam bij het Centrum Vertrouwenspersonen + en u kunt hen via onderstaande contactgegevens bereiken.

Dhr. Arnoud Kok: arnoud@cvp-plus.nl

Mevr. Anjo Pluymers: anjo@cvp-plus.nl

Tel. 070-2600032 / 06-81316936

Discriminatie en pesten kan zich op vele manieren uiten: op het schoolplein, maar bijvoorbeeld ook via internet of de telefoon. We nemen dit uiterst serieus en grijpen direct in wanneer we dergelijk gedrag signaleren. Hierbij hanteren we ons Veiligheidsbeleid en Protocol Grensoverschrijdend Gedrag. Bovendien wordt in alle klassen aandacht besteed aan de schoolregels en klassenafspraken. We richten ons hierbij op het voorkomen van discriminatie en pestgedrag.  

Fysieke veiligheid

Kinderen leren om zich in het geval van een noodsituatie bij de leerkracht te voegen. Dit oefenen we regelmatig aan de hand van ontruimingsoefeningen. In het geval van een echte noodsituatie (zoals brand) wordt de school ontruimd en blijft uw kind bij de leerkracht, totdat deze er zeker van is dat álle kinderen verzameld zijn. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Aansprakelijkheid en verzekering

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school. Wij gaan ervan uit dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Wanneer uw kind iets kapot maakt van een ander kind lossen we dat graag met beide partijen goed op.  

IKC De Sterrekijker heeft ook een collectieve ongevallenverzekering. Vanaf het begin van het schooljaar zijn alle ingeschreven kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van de school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school en tijdens schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. Het verzekerde bedrag per ongeval per leerling:

- € 2.500,00 bij overlijden

- €25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

- € 1.000,00 bij geneeskundige kosten

- € 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)

Medicijngebruik en medische handelingen

Onze leerkrachten hebben geen bevoegdheid om medische handelingen te verrichten, zij zijn daar niet voor opgeleid. Wel mogen we oppervlakkige handelingen verrichten zoals bijvoorbeeld een schaafwond verzorgen of een pleister plakken. De BHV' ers zijn hier ook voor opgeleid en getraind. Wanneer uw kind onder schooltijd medicijnen nodig heeft, mogen wij deze verstrekken als u daar toestemming voor gegeven heeft middels een ondertekende en volledig ingevulde toestemmingsverklaring. In specifieke situaties kunnen leerkrachten ook ondersteuning bieden bij kinderen die medicatie onder schooltijd nodig hebben. In overleg met u als ouder, bespreken we welke mogelijkheden school hierin heeft en bekijken we of de leerkracht hierin getraind kan worden.

Mobiele telefoons

Veel kinderen hebben een eigen mobiele telefoon. Het meenemen van het mobieltje naar school is altijd voor eigen risico van de kinderen/ouders. Als kinderen hun mobiel meenemen naar school is deze onder schooltijd uitgeschakeld. Mocht hierop een uitzondering nodig zijn dan wordt dit vooraf met de leerkracht besproken. Functioneel gebruik in de klas kan ook voorkomen: rekenmachine, opzoekvragen op internet, e.d. Sociale media worden tijdens schooltijd niet bekeken en gebruikt. 

Terug naar boven