Prins Bernhardschool

Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht

  • Gezellig samen spelen
  • Allerlei speelmogelijkheden
  • Eigen gymleerkracht kleuters t/m groep 8
  • WNT
  • In groep 5 t/m 8 heeft ieder kind een  Chromebook

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school


Door middel van toetsen, portfolio en observatie-gegevens, volgen en ondersteunen we de ontwikkeling van onze leerlingen gedurende het hele schooljaar en gedurende hun hele schoolloopbaan op de Prins Bernhardschool. 

Bij de peuters en kleuters betreft dit het ontwikkel-volg-programma Bosos. Vier keer per jaar vullen leidsters en leerkrachten hierin hun observaties in over diverse ontwikkelingsgebieden van het kind.

Vanaf groep 3 spelen resultaten van methode-toetsen en Cito-toetsen een steeds grotere rol. Dit zijn voor het kind en de leerkracht gegevens, waaruit inzichtelijk is wat het kind op dat moment beheerst. Op basis van dagelijkse observaties en toetsresultaten stemt de leerkracht het aanbod af en zet hij/zij indien nodig een extra interventie/ondersteuning in. De resultaten voeren we in Parnassys in. Zo hebben we een goed beeld van de vorderingen die een kind doormaakt. Onderdeel van dit programma is het ouderportaal, waarin ouders diverse ontwikkelingsgerichte gegevens over hun kind kunnen bekijken.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 

Eind groep 6 krijgt de leerling een pre-advies van de verwijscommissie PO-VO van onze school. Het pre-advies wordt gebaseerd op basis van toetsgegevens, aangevuld met een intelligentietest (Adit), en pedagogische en sociaal-emotionele factoren. Op deze manier proberen we een zorgvuldig advies te kunnen geven. Dit advies wordt met de leerling en de ouders besproken, zodat voor de verdere schoolperiode een passende leerroute wordt gevolgd en de leerling op de juiste plaats in het vervolgonderwijs terecht komt. Dit jaar nemen we ook in groep 7 en 8 een intelligentietest af.

Deze werkwijze en het bespreken van het advies met leerling en ouders zorgt ervoor dat onze advisering van goede kwaliteit is, aangezien onze oud-leerlingen tijdens het Voortgezet Onderwijs nauwelijks 'opstromen' (naar een hoger niveau) of 'afstromen' (naar een lager niveau)  nagenoeg allemaal een diploma behalen op het niveau dat hen geadviseerd is.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven