Prins Bernhardschool

Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht

  • Gezellig samen spelen
  • Allerlei speelmogelijkheden
  • Eigen gymleerkracht kleuters t/m groep 8
  • Vakleerkracht en vaklokaal WNT
  • Ieder kind groep 5 t/m 8 eigen Chromebook

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na enkele jaren van scores op of onder de ondergrens van de inspectie, hebben de kinderen van groep 8 in 2018-2019 boven de ondergrens gescoord. Voor een deel schrijven we dat toe aan verbeteringen in ons aanbod en onze ondersteuning, die we uiteraard vasthouden. Voor een ander deel was de samenstelling van de groep van invloed. 

In 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt i.v.m. corona-maatregelen. De inspectie past haar toezicht hierop aan.     


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen en ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen gedurende het hele schooljaar en gedurende hun hele schoolloopbaan.

Daarvoor gebruiken we observatie-gegevens, toetsen en portfolio-gegevens. 

Dit alles wordt digitaal bewaard in enkele beveiligde programma's. 

Bij de peuters en kleuters betreft dit het ontwikkel-volg-programma Bosos. 4 keer per jaar vullen leidsters en leerkrachten hierin hun observaties in over diverse ontwikkelingsgebieden van het kind. 

Vanaf groep 3 betreft dit het leerling-volg-programma Parnassys. Onderdeel van dit programma is het ouderportaal, waarin ouders diverse ontwikkelingsgerichte gegevens over hun kind kunnen bekijken. 

Daarnaast hanteren we van groep 4 t/m 8 een leerlingenmap, waarin het portfolio opgenomen is. In dit portfolio houden de kinderen veel gegevens bij over hun ontwikkeling. Deze map gaat dagelijks mee naar huis, zodat ouders ook nauwkeurig op de hoogte zijn. 

Vanaf groep 3 spelen resultaten van methode-toetsen en Cito-toetsen een steeds grotere rol. Dit zijn voor het kind en de leerkracht gegevens, waaruit inzichtelijk is wat het kind op dat moment beheerst. Op basis van dagelijkse observaties en toetsresultaten stemt de leerkracht het aanbod af en zet hij/zij indien nodig een extra interventie/ondersteuning in.   

In groep 6 en 7 wordt een intelligentie-onderzoek gedaan, waarmee in combinatie met alle gegevens vanuit eerdere leerjaren een prognose voor het niveau in het Voortgezet Onderwijs wordt gemaakt. Deze wordt met het kind en de ouders besproken, zodat voor de verdere schoolperiode een passende leerroute wordt gevolgd en het kind op de juiste plaats in het vervolgonderwijs terecht komt.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze advisering is van goede kwaliteit, aangezien onze oud-leerlingen tijdens het Voortgezet Onderwijs nauwelijks 'opstroom' (naar een hoger niveau) of 'afstroom' (naar een lager niveau) vertonen en nagenoeg allemaal een diploma behalen op het niveau dat hen geadviseerd is. 

Wij starten de advisering met een pre-advies in groep 7 op basis van toetsgegevens, aangevuld met een intelligentie-test (Adit), en pedagogische en sociaal-emotionele factoren. 

Omdat onze leerlingen vanuit groep 8 naar een fors aantal verschillende Voortgezet-Onderwijs-scholen uitstromen, is het afhankelijk van wat die scholen aan verschillende soorten brugklassen formeren, op welke niveau de kinderen terecht komen. Dat kan een 'half niveau' verschillen van de advisering, bijv. vmbo-gt advies naar vmbo-gt/havo brugklas. 

Als wij een gemengd advies geven, bijv. havo-vwo, dan doen we dat om het kind de beste gelegenheid te geven om in het Voortgezet Onderwijs naar het meest passende niveau door te stromen.   

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven