Prins Bernhardschool

Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht

  • Gezellig samen spelen
  • Allerlei speelmogelijkheden
  • Eigen gymleerkracht kleuters t/m groep 8
  • Vakleerkracht en vaklokaal WNT
  • Ieder kind groep 5 t/m 8 eigen Chromebook

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij vervangen zoveel mogelijk door eigen medewerkers, die de leerlingen en ouders kennen.

Ook vervangen we door inzet vanuit de vervangingspool binnen onze stichting.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we zoveel mogelijk de door de methode Kleuterplein geadviseerde tijden voor de diverse geïntegreerde vakgebieden.

Dit wordt binnen het dag-/weekritme thematisch aangeboden en uitgewerkt in kringactiviteiten, hoekenwerk en (buiten)spel.

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 t/m 8 volgen we zoveel mogelijk de door de methodes geadviseerde tijden voor technisch lezen, taal, rekenen en zaakvakken. 

Daarnaast krijgen de kinderen iedere week bewegingsonderwijs.

In groep 4 t/m 8 volgen de leerlingen iedere week ons extra vakgebied WNT.

 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Christelijk IKC Prins Bernhardschool is een wijkschool in het noordelijk deel van Oud-Krispijn.  

De school heeft een open instroom en geeft regulier primair onderwijs vanuit een christelijke visie op waarden en normen.

De school wordt bezocht door kinderen van 2-12 jaar uit m.n. de directe omgeving. 

Als organisatievorm functioneert het jaarklassensysteem, waarbinnen differentiatie naar niveau plaatsvindt en waarbinnen ook groepsdoorbrekende onderwijsactiviteiten georganiseerd worden.     

Onze doelgroep wordt gevormd door kinderen van 2 tot 12 jaar die in staat zijn om al of niet met behulp van ondersteuning de reguliere kinderopvang te bezoeken dan wel het regulier onderwijs te volgen.

In de afdeling Jonge Kind (peuters & kleuters) hanteren wij tevens een VVE-programma. 

D.m.v. extra ondersteuning in de vorm van ondersteuningsprogramma's, remedial teaching of ambulante begeleiding, kunnen wij leerlingen met beperkte leer- en/of gedragsproblemen een passende onderwijsloopbaan op onze school geven. 

Als de school niet (meer) in passende ondersteuning kan voorzien, wordt met de ouders gezocht naar een andere passende onderwijsplek. 

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven