Prins Bernhardschool

Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht

  • Gezellig samen spelen
  • Allerlei speelmogelijkheden
  • Eigen gymleerkracht kleuters t/m groep 8
  • WNT
  • In groep 5 t/m 8 heeft ieder kind een  Chromebook

Het team

Toelichting van de school

Leerkrachten in opleiding en stagiaires

Regelmatig brengen studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding, toezicht en eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij of zij verzorgt.

Leraar In Opleiding (LIO)

Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn, worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week gedurende een periode van zo'n 15 schoolweken geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.

SPW en voortgezet onderwijs

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen. In de kinderopvang hebben wij stagiaires van de beroepsopleiding pedagogische medewerkers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten moeten soms vervangen worden vanwege ziekte of verlof. Binnen de stichting is er een invalpool waardoor de lesuitval tot een minimum wordt beperkt. Mocht de vervanging meerdere dagen betreffen, dan stellen wij u hier zo spoedig van in kennis via 'SchouderCom'. Slechts in het uiterste geval zullen onze leerlingen een dag thuis moeten blijven. We melden dit zo vroeg mogelijk en voor noodopvang zal, indien mogelijk, gezorgd worden. Leerlingen worden niet zonder bericht naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we zoveel mogelijk de door de methode Kleuterplein geadviseerde tijden voor de diverse geïntegreerde vakgebieden hierbij maken we ook gebruik van het aanbod van peuter- en kleuteruniversiteit.

Dit wordt binnen het dag-/weekritme thematisch aangeboden en uitgewerkt in kringactiviteiten, hoekenwerk en (buiten)spel.  WNT is geïntegreerd in elk thema en jaarlijks zijn er 1 á 2 thema's die helemaal gericht zijn op WNT.

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 t/m 8 volgen we zoveel mogelijk de door de methode geadviseerde tijden voor technisch lezen, taal, rekenen en zaakvakken. 

Daarnaast krijgen de kinderen iedere week bewegingsonderwijs.

In aanloop naar het nieuwe schoolgebouw ontwikkelen we een doorgaande lijn op het gebied van WNT in groep 4 t/m 8.

Het vakgebied komt terug in de lessen in de klas. In ons nieuwe schoolgebouw kunnen we daarnaast ook gebruik gaan maken van ruim en

mooi ingericht WNT-lokaal.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Christelijk IKC Prins Bernhardschool is een wijkschool in het noordelijk deel van Oud-Krispijn.  

De school heeft een open instroom en geeft regulier primair onderwijs vanuit een christelijke visie op waarden en normen.

De school wordt bezocht door kinderen van 2-12 jaar uit met name de directe omgeving. 

Als organisatievorm functioneert het jaarklassensysteem, waarbinnen differentiatie naar niveau plaatsvindt en waarbinnen ook groepsdoorbrekende onderwijsactiviteiten georganiseerd worden.     

Onze doelgroep wordt gevormd door kinderen van 2 tot 12 jaar die in staat zijn om al of niet met behulp van ondersteuning de reguliere kinderopvang te bezoeken dan wel het regulier onderwijs te volgen.

In de afdeling Jonge Kind (peuters & kleuters) hanteren wij tevens een VVE-programma. 

D.m.v. extra ondersteuning in de vorm van ondersteuningsprogramma's, remedial teaching of ambulante begeleiding, geven wij leerlingen met beperkte leer- en/of gedragsproblemen een passende onderwijsloopbaan op onze school. 

Als de school niet (meer) in passende ondersteuning kan voorzien, wordt samen met de ouders gezocht naar een andere passende onderwijsplek. 

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peutergroepen en kleutergroepen zijn VVE-groepen en vormen de afdeling Jonge Kind. 

In deze afdeling wordt gewerkt volgens de thematische aanpak van Peuterplein en Kleuterplein.

Daarnaast maken we ook regelmatig gebruik van de Peuter- en kleuteruniversiteit. 

Terug naar boven