IKC De Regenboog Centrum/De Staart

Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

  • IKC De Regenboog Centrum is gevestigd in het pand VOLT. Op twee verdiepingen vindt u ons IKC.
  • Alle leerlingen hebben bij Regenboog Centrum een eigen kluisje om hun jas en tas in op te bergen.
  • Het gebouw heeft drie units, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwunit. Er is een aparte ruimte voor groep 3 en de peuteropvang.
  • IKC De Regenboog De Staart heeft een mooi natuurspeelplein waar de kinderen worden uitgedaagd om te spelen en te bewegen.
  • Bij IKC De Regenboog De Staart spelen de kleuters en peuters buiten op hun eigen speelplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eind groep 8 maken onze leerlingen de IEP-eindtoets. Deze toets neemt twee dagdelen in beslag en bevat opgaven gericht op begrijpend lezen, rekenen, spelling en studievaardigheden. Ons streven is dat al onze leerlingen minimaal fundamenteel geletterd en gecijferd IKC De Regenboog verlaten eind groep 8, zodat zij een stevige basis hebben voor de toekomst. De getoonde resultaten van deze toets zijn een gemiddelde van beide locaties van IKC De Regenboog. 

Vanaf 2024 maken de leerlingen de CITO doorstroomtoets deze is in plaats van de eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen en observaties

Om kinderen te volgen in hun ontwikkeling maken zij toetsen. Toetsen die het aanbod op korte termijn toetsen en toetsen van Cito, het Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd.  

Verslaglegging

Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten de resultaten. Samen met de observaties wordt er een totaalbeeld gevormd en verwerkt in het leerling-onderwijsvolgsysteem (LOVS). Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op uw kind en wordt er het beste uitgehaald.  Van uw kind wordt een leerlingdossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens omtrent o.a. toetsen, gesprekken met u als ouder(s) en leerlingbesprekingen opgeslagen. Deze dossiers worden vertrouwelijk behandeld en zijn daarom alleen toegankelijk voor leerkrachten en betrokken ouders.  

Voortgangs- / portfoliogesprekken IKC De Regenboog Centrum

Kinderen van de onder- midden- en bovenbouw hebben minimaal vijf keer per schooljaar een gesprek met hun mentor. Van die vijf keer bent u er als ouder drie keer bij aanwezig. Zo’n voortgangsgesprek duurt 20 minuten. De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in een persoonlijk portfolio. Na afloop van het gesprek mag het portfolio ter inzage gedurende één week mee naar huis. Wanneer uw kind vier jaar wordt, vindt er een overdrachtsgesprek met de leerkrachten van de onderbouwunit plaats. 

Voortgangs- / portfoliogesprekken IKC de Regenboog De Staart

Kinderen van de onder- midden- en bovenbouw hebben minimaal twee gesprekken per schooljaar met hun leerkracht en ouder(s)/verzorger(s). Kinderen van leerlijn 6 en 7 hebben drie gesprekken per schooljaar met hun leerkracht en ouder(s)/verzorger(s), waarvan de leerlingen in leerlijn 7 een voorlopig adviesgesprek. De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in een persoonlijk portfolio. Voorafgaand aan het portfoliogesprek wordt het portfolio uitgereikt. Wanneer uw kind vier jaar wordt, vindt er een overdrachtsgesprek met de leerkrachten van de onderbouwunit plaats.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen onze leerlingen hun definitieve schooladvies. Dit advies is niet alleen gebaseerd op toetsgegevens uit groep 8. Ook de resultaten uit groep 6 en 7, alsmede de motivatie, werkhouding, huiswerkattitude en executieve vaardigheden wegen mee in het advies.

Op IKC De Regenboog maakt iedere leerling in groep 7 ADIT. Een korte digitale intelligentie test die het potentieel van onze leerlingen laat zien. De ADIT is voor ons een belangrijk signaleringsinstrument: komen de resultaten van Cito overeen met het potentieel van deze leerling? Wat kan toegevoegd worden in het lesaanbod om een leerling zich te laten ontwikkelen naar zijn/haar potentieel? Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen naar zijn/haar eigen potentieel. Dit staat centraal bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Bij IKC De Regenboog De Staart wordt ook een drempelonderzoek afgenomen. Het drempelonderzoek en de ADIT helpen mee met het vormen van het voorlopig advies. Uiteindelijk wordt er gekeken naar scores, werkhouding, taakgerichtheid, motivatie, resultaten van de ADIT en de resultaten van het Drempelonderzoek en cito-volgsysteem om te komen tot een voorlopig advies en uiteindelijk ook definitief advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zoals onze visie beschrijft hechten wij grote waarde aan een veilige omgeving voor onze leerlingen. Een veilige omgeving ontstaat als iedereen zichzelf kan en mag zijn. Het is daarom belangrijk dat leerlingen zichzelf steeds beter leren kennen, hun talenten ontdekken en weten wat grenzen zijn. Leerlingen moeten dit op een goede manier over kunnen brengen. Communicatie is enorm belangrijk. Pas als de communicatie goed is, kan de verbinding met de ander gemaakt worden om zo een veilige sfeer te kunnen creëren. 
PBS is onze methodiek met de waarden verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. De gedragsverwachtingen die we kinderen aanleren leven we zelf als team ook voort. Ouders betrekken we hier ook bij. We reageren vanuit een positieve basishouding op gedrag van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 heeft de onderwijsinspectie IKC De Regenboog bezocht.

In 2018 heeft de inspectie Stichting H3O bezocht voor een bestuursonderzoek. 

In 2020 heeft op IKC De Regenboog een thema onderzoek 'zicht op ontwikkeling' plaatsgevonden. Dit onderzoek is positief afgesloten. De bevindingen zijn geanonimiseerd opgenomen in een landelijke rapportage. 

IKC De Regenboog evalueert jaarlijks de eigen schoolkwaliteit a.d.h.v. een zelfscan en een externe audit wordt tevens benut om de kwaliteit te evalueren.

In 2023 heeft De Inspectie van het Onderwijs op 13 maart een onderzoek naar de waardering Goed op de beide locaties van IKC De Regenboog uitgevoerd. De Inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op IKC De Regenboog gewaardeerd met een GOED! Zij waarderen met name het aanbod en het schoolklimaat als goed. Ook de interventies om het schoolklimaat goed te krijgen en te houden passen bij wat de leerlingen nodig hebben. De afsluiting van het basisonderwijs is goed te noemen. Dit omdat het IKC veel meer doet dan van haar verwacht wordt in de voorbereiding en monitoren van succes op het voortgezet onderwijs. Tot slot heeft de school aangetoond dat de professionele cultuur boven de basiskwaliteit uit stijgt.

Terug naar boven