IKC De Regenboog Centrum/De Staart

Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

 • IKC De Regenboog Centrum is gevestigd in het pand VOLT. Op de twee verdiepingen vindt u ons IKC.
 • Alle peuters en leerlingen hebben een eigen kluisje om hun jas en tas in op te bergen.
 • In onze centrale hal is de bibliotheek gevestigd.
 • Het gebouw heeft drie units, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwunit. Er is een aparte ruimte voor de peuterspeelzaal.

Het team

Toelichting van de school

Naast de vakleerkracht gym zijn, tijdens het Dordts leerprogramma, ook vakleerkrachten theater en dans structureel betrokken bij IKC De Regenboog. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten en onderwijsassistenten moeten soms vervangen worden vanwege ziekte of verlof. Er wordt gestreefd naar het beperken van lesuitval tot een minimum door het benutten van de interne vervangmogelijkheden binnen onze locaties en de invalpool van Stichting H3O.

Slechts in het uiterste geval zullen onze leerlingen een dag thuis moeten blijven.

Leerlingen worden niet zonder bericht naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC De Regenboog Centrum:

Onze leerlingen volgen onderwijs in units: onder, midden- of bovenbouw. Een unit is een moderne lichte ruimte met ateliers. Dit zijn instructieplekken waar leerlingen instructie krijgen voor een vak. Onze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in een vak. Zo is er in iedere unit in ieder geval een taal- en rekenspecialist. De specialist geeft alle instructieworkshops aan alle leerlingen in de unit. Vanuit zijn/haar talent en passie worden leerlingen tijdens deze workshops geïnspireerd en uitgedaagd tot het leren en toepassen van nieuwe stof.

Na de instructie is ruimte voor verlengde instructie of verwerken leerlingen elders in de unit de aangeboden lesstof. Voor extra ondersteuning of juist verdieping kunnen leerlingen ook werken met de onderwijsassistenten. In kleine groepjes wordt de lesstof extra geoefend of wordt een leerling extra uitgedaagd. 

Op vaste tijden wisselen onze leerlingen van atelier voor het volgen van een instructieles. Alle vakken komen meerdere keren per week aan bod. Het lesaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Per week staat voor ieder vak één doel centraal. Dit zorgt voor succeservaringen en verdieping van een onderwerp.

In de middag wordt er unitbreed thematisch gewerkt middels Davinci, een integrale methode voor wereldoriëntatie, godsdienstige vorming, kunstzinnige vorming, natuuronderwijs en geschiedenis. 

IKC De Regenboog De Staart:

Onze leerkrachten geven instructie van alle vakken aan hun leerlijn binnen de unit. Ze zijn vakcoördinatoren voor een specifiek vak en coördineren een vak en zorgen voor overdracht hiervan. Zij verdiepen zich hierin en volgen eventuele cursussen voor het betreffende vakgebied en zorgen dat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en delen dit met de andere leerkrachten t.b.v. de doorgaande lijn. Na de instructie is er verlengde instructie van de leerkracht (zowel remediërend als verdiepend). Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht hierin en werken ook met kleine groepjes leerlingen. 

De roostertijden zijn afgestemd op elkaar in de midden- en bovenbouwunit, zodat uitwisseling mogelijk is. Kinderen kunnen hierdoor op hun eigen niveau instructie volgen voor een bepaald vakgebied. Op bepaalde momenten (middagen) worden de leerlijnen gemixt in de unit. De unit is dan een groot leerplein, waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en samen leren. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het thematisch werken aan wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst (methode DaVinci), begrijpend lezen, Engels en kunstzinnige vorming, maar ook bijvoorbeeld bij technisch lezen. Leerkrachten kunnen op deze momenten extra gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt er spelend geleerd. Vaardigheden die de kinderen zich niet zelf eigen maken, worden actief aangeboden tijdens het thematische spel binnen de hoeken en tijdens kringactiviteiten. De kinderen verwerken de aangeleerde vaardigheden gedurende de dag in betekenisvolle contexten. De opgenomen uren in de tabel betreffen de minimale kringmomenten

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Onder taal vallen de deelgebieden: Spelling, begrijpend lezen en taalbeschouwing. 
 • Gym wordt één keer per week verzorgd door de vakleerkracht in de gymzaal
 • Op IKC De Regenboog Centrum bewegen leerlingen 4 keer per week een kwartier op het schoolplein onder leiding van de groepsleerkracht en/of gymleerkracht.
 • IKC De Regenboog De Staart werkt samen met een sportcoach. De sportcoach is 3 keer per week aanwezig en geeft de kinderen uit de midden- en bovenbouw sportpromotie en bewegend leren op het natuurspeelplein. Dit gebeurt voor een gedeelte tijdens de tussenschoolse opvang. Het aanbod van de sportcoach is afgestemd op de bewegingslessen die de vakleerkracht geeft in de gymzaal.
 • Door de hele school wordt gewerkt aan goed burgerschap. De methode DaVinci wordt hier o.a. voor benut. 
 • De overige lestijd wordt door de leerkracht naar behoeften van de groep ingevuld. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

IKC De Regenboog Centrum biedt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte mogelijkheden voor extra begeleiding. Zo is er een aanbod tijdens- en na schooltijd. Het aanbod na schooltijd richt zich met name op technisch en begrijpend lezen. De ambitie is om in 2022/2023 ook een aanbod voor extra rekentijd op te zetten. Daarnaast herzien wij in dit school jaar ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

IKC De Regenboog De Staart heeft de ambitie om de ouders nog meer te betrekken bij het Ontwikkelingsperspectief (OPP). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het aanbod voor het jonge kind op IKC De Regenboog Centrum is echt sprake van een doorgaande lijn. De peuterspeelzaal (VE) en onderbouwunit waar de kleuters spelen, leren en ontdekken is middels een schuifdeur met elkaar verbonden. Iedere woensdag spelen de oudste peuters samen met de kleuters in de onderbouwunit en dagelijks wordt er samen buiten gespeeld. 

Doelen worden vanuit een betekenisvolle context thematisch aangeboden. Bij de peuters gebruiken we hiervoor de methode Piramide, voor de kleuters vindt er op dit moment een oriëntatie op een passende methode plaats. Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt er gewerkt met LOGO-3000: een bewezen effectieve woordenschatmethode. 

Kleuters starten dagelijks in hun thuishonk, de kring met hun coach, waar zij de dag openen en een thema activiteit ondernemen. Na het de dagopening wordt er buiten gespeeld, ontdekken de kleuters nieuwe hoeken in de unit, spelen zij in de huishoek, maken zij een puzzel aan tafel, bouwen met blokken op de grond, volgen een workshop in de kring etc. Een dag bij kleuters zit vol met ontdekmomenten. Tijdens het tussendoortje, de lunchpauze en de dagafsluiting komen alle kinderen weer samen in hun eigen thuishonk. 

IKC De Regenboog De Staart biedt zelf peuteropvang (VVE), voorschoolse en buitenschoolse opvang aan op de locatie.
Kinderen ontvangen daarmee een integraal aanbod. Doelen worden vanuit een betekenisvolle context aangeboden. Vanuit de methode Piramide worden thema’s aangeboden die het spel van peuters en kleuters stimuleren, verrijken en verdiepen waardoor gericht gewerkt wordt aan de doelen. Daarnaast wordt woordenschat volgens de methode LOGO-3000 aangeboden vanaf peuters t/m leerlijn 5. Peuters en kleuters spelen op bepaalde momenten samen in de onderbouwunit en op het speelplein, zodat ze van elkaar kunnen leren in de unit in een betekenisvolle context. Er is veel aandacht voor nabijheid, betrokkenheid en autonomie ('leer mij het zelf doen') en het leren spelen. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan de motorische ontwikkeling bij kleuters en peuters. De kleutergroepen hebben een vaste groep (thuishonk) waar de leerkracht instructiemomenten geeft. Op vaste momenten spelen alle kleuters in de hoeken op het leerplein in de unit waar kleuters elkaar en met regelmaat ook peuters ontmoeten.

Terug naar boven