SBO De Toekomst

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het SBO is (nog) niet verplicht om mee te doen aan de eindtoets. Sinds 2016 doen we dit vrijwillig, omdat we in kaart willen hebben wat de leeropbrengsten zijn van de kinderen in de periode van januari tot juni.

De resultaten zijn positief. Bij een enkele leerling kunnen we soms nog hoger doorverwijzen dan op basis van de CITO-scores in januari.

Wij publiceren geen gedetailleerde cijfers. Dit heeft alleen voor onze organisatie een toegevoegde waarde.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op het SBO werken we met ontwikkelingsperspectieven. Elk kind heeft op basis van zijn eigen ontwikkelingslijn een uitstroombestemming. Deze uitstroombestemming krijgt een leerling met een didactische leeftijd (DL) van 25. Dit staat gelijk aan de leeftijd die een kind heeft in midden groep 5. We plannen de doelen per jaar met een tussendoel bij een half jaar. Per (ongeveer) 6 weken houden we d.m.v. observaties bij of een kind het juiste aanbod krijgt. Dit geldt voor zowel de leerstof als het pedagogische aanbod. Ook de methodetoetsen spelen hierbij een rol. Met methode-onafhankelijke toetsen kijken we naar de opbrengsten. De leerkrachten, vakcoördinatoren en zorgcoördinatoren hebben wekelijks overleg met elkaar. Door leerlinggesprekken, groepsbesprekingen en vakgroepbesprekingen proberen we zicht te houden op de ontwikkeling en de gestelde doelen per kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen schooljaar 2021-2022:

50% van de leerlingen stroomt uit naar het praktijkonderwijs. 25% naar VMBO BB, 19% VMBO KB, 3% VMBO GL/TL en 3% Havo.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Werken vanuit relatie

We werken vanuit de behoeften het kind. Het kind is uitgangspunt van ons onderwijs. Voordat je tot leren komt, is het van belang om samen een vertrouwensrelatie aan te gaan. Eerst dient de relatie goed te zijn, pas dan kan er effectief geleerd worden. We stimuleren de intrinsieke motivatie. Iedereen heeft zijn talent. We zorgen voor een veilig klimaat waarin je kunt laten zien wie je echt bent. We bieden instructie op maat en leren van en met elkaar. We zien het als onze kerntaak om kinderen op te voeden tot zelfstandige, sociale en positief kritisch denkende mensen.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfredzaamheid
  • Positief zelfbeeld
  • Plezier op school

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017 is de inspectie van onderwijs op bezoek geweest en heeft onze school voldoende gewaardeerd. Het basisarrangement blijft toegekend.

Van januari 2019 tot en met maart 2019 heeft de inspectie voor het onderwijs een onderzoek verricht bij ons bestuur H3O. De inspectie voor het onderwijs heeft tijdens dit onderzoek onderzocht of het bestuur zorg draagt voor voldoende kwaliteit van het onderwijs en of de stichting voldoende financiële middelen heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen. 

Een onderdeel van dit inspectiebezoek is het verificatieonderzoek op scholen. In dit kader heeft de inspectie ook een onderzoek verricht bij SBO De Toekomst. Tijdens dit onderzoek is SBO de Toekomst op een aantal standaarden beoordeeld. In de bijlage vindt u hier een verslag van.

Terug naar boven