SBO De Toekomst

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst

Het team

Toelichting van de school

Aanvangsgroep

Kersenboom: juf Bianca C (alle dagen) en juf Donna (di-wo) en meester Marvin (ma-do-vrij)

SBO+ groepen

Appelboom: juf Karin (alle dagen), juf Ayten (ma-do-wo) en juf Jacobien (do-vrij)

Palmboom: juf Tonnie (ma-di-wo), juf Joke (do-vrij) en juf Niamh (alle dagen)

Berk: meester Thomas (ma t/m do), juf Annelin (di-wo-do-vrij) en juf Sterre (ma)

Kastanjeboom: juf Miranda (alle dagen) en meester Marco (alle dagen)

Esdoorn: juf Ruth (ma-di) en juf Carlyn* (wo-do-vrij), juf Wendy (ma-di) en meester Jordy (wo-do-vrij)

Praktijk gerichte groepen

Plataan: juf Jannemarie (alle dagen)

Iep: juf Carmen di t/m vrij), Juf Bennine (ma) en juf Esmiralda (di-do)

Olijf: juf Anne (ma t/m do), juf Bennine (vrij) en juf Esmiralda (vrij)

Theoretisch gerichte groepen

Magnolia: Meester Rory (alle dagen) en juf Bianca van G (di-do)

Baobab: juf Sandra (ma-di) en juf Diana (wo-do-vrij)

Cipres: juf Inge (di t/m vrij) en juf Monique (ma)

Acacia: meester Björn (ma-di-wo-vrij ) en meester Bas (do-vrij)

*juf Monique vervangt juf Carlyn tot de herfstvakantie

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het werkverdelingsplan is afgesproken dat bij een ziekmelding de leerlingen de eerste dag worden verdeeld over de andere groepen. Dit geldt niet voor de SBO Plusgroepen. Bij de SBO PLusgroepen vervangt de eigen onderwijsassistent (OA) de leerkracht met ondersteuning van een andere OA. Voor de andere dagen wordt gekeken of de duo-partner of een ambulant personeelslid de leerkracht kan vervangen. Mocht de eigen leerkracht langer ziek zijn, dan wordt er gezocht naar een structurele oplossing. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het zeer moeilijk om een invaller van buitenaf te regelen.  Landelijk is er een tekort aan leerkrachten en zeker voor het SBO is dit ook een probleem. Onze kinderen vinden het erg moeilijk om een nieuwe leerkracht meteen te accepteren. Het is daarom soms niet mogelijk om de juiste vervanging te vinden. Incidenteel kan het dus voorkomen dat een klas een dag naar huis gestuurd moet worden. Hierover is altijd overleg met ouders.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs

De Toekomst is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De school is bedoeld voor kinderen voor wie de begeleiding in de basisschool niet meer volstaat. Om diverse redenen worden de kinderen verwezen naar onze school via het samenwerkingsverband (Dordrecht). Bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding op leergebied, het gebied van gedrag of beide. Kinderen kunnen alleen bij ons op school worden aangemeld met een toelaatbaarheidsverklaring.  

SBO en SBO+

In de SBO Plusgroepen zitten maximaal 12/13 leerlingen en is er naast de leerkracht een vaste onderwijsassistent. De reguliere SBO groepen hebben maximaal 14/15 leerlingen per groep. Een kind wordt geplaatst in een SBO of SBO Plusgroep op basis van de ondersteuningsbehoefte.

Groepsindeling en namen

We hebben dit jaar 7 SBO groepen en 6 SBO Plusgroepen. Bij de samenstelling van de groepen letten we op: leeftijd, ondersteuningsvraag, aanspreekniveau, gedrag, leerniveau en tempo, samenwerking en zelfstandigheid.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken op het SBO niet met jaargroepen zoals op het basisonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken op het SBO niet met jaargroepen zoals op het basisonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Doelgroep:

Reguliere SBO groepen:

In de reguliere SBO groepen krijgen kinderen onderwijs met een stagnerende leerontwikkeling waarbij de basisschool niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Vaak gaat de stagnerende leerontwikkeling gepaard met lage cognitieve vaardigheden, werkhoudingsproblematiek, sociale problematiek en/of gedragsproblematiek. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, met uitzondering van kleuters, behoren tot onze doelgroep. In de reguliere SBO groepen wordt gewerkt met een tweedeling: praktijkgericht en theoriegericht aanbod. De manier van leren die bij het kind past en/of de verwachte uitstroombestemming bepaalt in welke stroom het kind ingedeeld wordt. De praktijkgerichte stroom kenmerkt zich door leren te stimuleren vanuit handelen met concrete materialen, voor- en nadoen ,enkelvoudige opdrachten en de vertaalslag naar de praktijk. In een praktijkcontext wordt met name in de eindgroep ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid. In de theoriegerichte stroom leren de kinderen meer vanuit de context, het aanbod uit de methodeboekjes en het leertempo ligt hier ook hoger. Op dit moment zijn er zeven reguliere SBO-groepen.

SBO Plusgroepen:

Als arrangement hebben wij zes SBO Plusgroepen binnen onze school, in de leeftijdscategorie van 4 -12 jaar. De  sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen heeft extra aandacht en begeleiding nodig vanwege veelal intrinsieke gedragsproblematiek, met name een stoornis binnen het autistisch spectrum. Hierdoor verloopt het leerproces veelal ook op een andere wijze. Dat vraagt de nodige aanpassingen in leerstof, leeraanbod, en leeromgeving. In de SBO Plusgroepen werken leerkracht en onderwijsassistent intensief samen om aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. De SBO Plusgroep is een extra arrangement dat financieel ondersteund wordt vanuit het Samenwerkingsverband.

Visie op ondersteuning

Het uitgangspunt bij de zorg is dat elke leerling bijzonder en uniek is. Er wordt op onze school onderwijs geboden dat past bij de mogelijkheden van de leerling en deze uitdaagt om een stap verder te komen.

Dit doen we door:

  • Het stellen van hoge maar realistische doelen.
  • De totale ontwikkeling van de leerling centraal te stellen.
  • Het kind te benaderen vanuit zijn systeem (gezin).

Het leren van leerlingen wordt gestimuleerd binnen een krachtige leeromgeving. Het didactisch klimaat is gericht op het opdoen van succeservaringen. We bereiken dit door het stellen van doelen en het aanbieden van leerstof die het kind uitdagen deze doelen ook te halen. Het onderwijsaanbod is gebaseerd op de SBO leerlijnen, waarin kennis van de doelgroep en inzichten omtrent leren zijn verwerkt. We werken daarbij vanuit handelingsgericht naar opbrengstgericht.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Sociaal-emotioneel leren op groeps- en individueel niveau door de koppeling van Zien! en SEL (sociaal emotioneel leren), inzicht creëren in eigen leerproces door formatief toetsen, de weerbaarheid versterken door inzet van schooljudo, aanpak LIST lezen aanscherpen (met o.a. ook analyse en begeleidingsniveaus) zodat we beter kunnen aansluiten op de behoefte van de leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven