Oranje Nassauschool

Selma Lagerlof-erf 164 3315 AT Dordrecht

  • Veilig - Vriendelijk -Verantwoordelijk
  • Nieuws, klassenberichten en foto's verspreiden wij aan onze ouders via onze schoolapp!
  • Schoolfoto van Oranje Nassauschool
  • Wij stimuleren vriendelijk, veilig en verantwoordelijk gedrag; wij delen muntjes uit aan de kinderen en belonen zo goede voorbeelden.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vriendelijk
  • Verantwoordelijk
  • Wij zijn Gezonde School
  • Wij zijn Afvalvrije School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Heeft u uw oog op onze school laten vallen, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. U heeft dan de mogelijkheid de school te bekijken en vragen te stellen. Wij geven u dan alle benodigde informatie: over de gang van zaken op onze school, over de regels die wij hanteren en over de identiteit van de school. Wij geven hierbij aan wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van de ouders verwachten. Voor inschrijving is het nodig dat door beide ouder(s)/verzorger(s) een inschrijfformulier ondertekend wordt. Deze dubbele ondertekening is wettelijk voorgeschreven. Voor meer informatie: https://oranjenassauschool.nl/aanmelden-nieuwe-leerling 

Naast onze reguliere groepen hebben wij ook ZON-groepen: een specifiek aanbod van Zorg en ONderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Bij aanmelding voor deze groepen geldt een uitgebreider inschrijftraject. Meer informatie leest u hier: https://oranjenassauschool.nl/zon-aanpak

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft een tussen de middag-pauze, maar onderzoekt ook de mogelijkheden voor een continurooster. In het schooljaar 2021-2022 verwachten wij hierover een besluit te nemen.

Onze ouders bieden wij wel de mogelijkheid om hun kind te laten overblijven om er zo toch voor te zorgen dat het kind continu op school is tussen 8:30 en 15:15 uur. Tevens bieden wij de ouders buitenschoolse opvang voor, tussen de middag en na schooltijd aan, zie https://oranjenassauschool.nl/bso

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast een anti-pestcoördinator en twee interne vertrouwenspersonen beschikt de school ook over twee leerkrachten die aanspreekpunt pesten zijn. Op het gebied van Arbo en veiligheid heeft de school intern ook een preventiemedewerker aangesteld.

Van incidenten wordt een rapportage bijgehouden. Ook de preventiemedewerker is hiervan op de hoogte. Indien nodig hanteren wij het protocol schorsen/verwijderen. Dit protocol is terug te vinden in het Veiligheidsplan en ter inzage te vinden op www.scholenopdekaart.nl en ook op te vragen bij de directie. 

Op school zijn twee collega's aandachtfunctionaris meldcode kindermishandeling: mevrouw T. van der Ven en mevrouw A. van Keulen

Terug naar boven