De Albatros

Douwe Aukesstraat 1 3317 AM Dordrecht

  • Aan de Douwe Aukesstraat staat ons hoofdgebouw. Hierin geven wij de groepen 3 t/m 8 les.
  • De leerlingen en medewerkers zetten zich in om het beste uit het kind te halen.
  • Lezen en taal zijn belangrijk, daarom hebben wij een schoolbibliotheek en besteden we extra aandacht aan leesplezier!
  • Vanuit ons sociale hart bieden we schoolontbijt en schoolzwemmen aan.
  • Naast ons gezonde school certificaat voeding hebben we ook een certificaat beweging en sport en welbevinden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Albatros stelt hoge verwachtingen voor alle leerlingen. Het is wetenschappelijk bewezen het hebben van hoge verwachtingen leerlingen stimuleert omdat zij zich serieus genomen voelen. Daarnaast vindt er een professionelere interactie plaats tussen medewerkers en de leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023/2024 gaan we werken met de IEP toets. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsen wordt het leerrendement gemeten, alsmede de groei die de leerling ten opzichte van zichzelf doormaakt. Wij vinden dit waardevoller dan de groei ten opzichte van het gemiddelde. Ieder kind is immers uniek.

We zien wel dat de laatste jaren de resultaten van de leerlingen steeds meer centraal staat. De eerste vraag die dan gesteld moet worden is: wat zijn resultaten? Zijn dat de scores van een toets, het resultaat van de eindtoets, de scholen waar kinderen heen gaan na de basisschool of welke opleiding een kind uiteindelijk afrondt? Of wordt ook de andere kant belicht: het plezier waarmee een kind naar school gaat, de vooruitgang die een leerling boekt, dat een kind weerbaar en sociaal van school afkomt, met andere kinderen overweg kan en geen pestgedrag vertoont?  

Als school staan wij achter het uitgangspunt dat het welbevinden, de betrokkenheid en de resultaten van het onderwijs het complete kind vormen. Een goede school is een optelsom van allerlei factoren. Als team van De Albatros vinden wij dat wij een goede school zijn die kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot volwassen mens. Wij behalen de einddoelstellingen van het basisonderwijs. Wij willen hier benadrukken dat kinderen geen optelsom zijn van gemaakte toetsen. Er wordt ook gekeken naar inzet, algemene ontwikkeling, motivatie en gedrag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van De Albatros vindt het belangrijk om kinderen op school orde, rust, regelmaat en structuur aan te bieden en ze te leren op de juiste manier met regels, waarden en normen om te gaan. Hiermee proberen we te bereiken dat kinderen met plezier naar school komen en zich op school prettig, veilig en vertrouwd voelen.

Zonder veiligheid kan een kind zich niet ontwikkelen. Dit warme pedagogische klimaat willen we bereiken door een leeromgeving te scheppen waarin de dialoog centraal staat. Een kernbegrip binnen een warm pedagogisch klimaat is “respect”. We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten respect voor elkaar hebben, dat er ruimte is voor individuele verschillen en dat iedereen erbij mag horen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven