John F. Kennedyschool

Bosstraat 1 3317 KM Dordrecht

  • Onze locatie in Crabbehof, voorzien van een prachtige speelstraat met diverse speel- en sportmogelijkheden.
  • Onze locatie in Sterrenburg is rustig gelegen. Ook het Nova-Tienercollege is in onze school gehuisvest.
  • Op ons speelplein locatie Crabbehof gebruiken de kinderen de schommel met veel plezier.
  • Van elke verjaardag maken we een feestje!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van onze twee locaties hebben deel genomen aan de eindtoets. Hierdoor is het totaalresultaat gedaald. De kinderen hebben allemaal een passende plek in het voortgezet onderwijs gekregen van praktijkonderwijs tot VWO.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de toetskalender van Cito. De gegevens worden geanalyseerd door het team en na iedere analyse maken we een groepsplan waarin we de aanpak voor de komende periode beschrijven.

Dit alles wordt gemonitord door de intern begeleider die samen met de leerkrachten gesprekken voert over de groepsplannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies Voortgezet Onderwijs  

De aanzet voor een schooladvies begint op onze school groep 6. Echter het advies voor het vervolgonderwijs is geen momentopname. Als een kind al zes jaar op school zit, heeft de school in de loop der jaren een goede indruk gekregen van de leerprestaties, werkhouding en inzet van de leerling. Op basis daarvan, en op basis van de gegevens in het leerlingvolgsysteem en in het leerling dossier, is de leerkracht midden groep 6 goed in staat om een globale prognose te geven. Daarin hoeft nog niet heel precies een specifiek aangegeven schoolsoort genoemd te worden, echter wel een richting. Hierdoor krijgen ouders en leerlingen een beeld bij het verdere verloop van de basisschool periode.   

Begin groep 7 wordt er (met goedkeuring van de ouders) de ADIT afgenomen.  Dit capaciteitenonderzoek geeft ons als school inzicht in de mogelijkheden van de leerling en diens uitstroomperspectief. Het is een mooi instrument om naast het leerlingvolgsysteem te leggen. 

In november wordt de Cito B8 afgenomen.   

Begin januari zijn de voorlopig adviesgesprekken van de leerlingen van groep 8. Het voorlopig advies komt tot stand in een gezamenlijk overleg met de directeur, intern begeleider en leerkrachten van groep 6, 7 en 8 Leerlingen die uitstromen naar het VSO kunnen met het voorlopig advies zich al inschrijven bij een VSO school.  

In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets van groep 8 afgenomen.   

Na de uitslag krijgen de leerlingen van groep 8 het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen. Als je je niet veilig voelt kom je niet goed tot leren. We besteden dus veel tijd aan regels, omgaan met elkaar en het creëren van een goed klimaat. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • welbevinden
  • respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven