Het Kompas Openbare School voor Speciaal Onderwijs

Dr LL Zamenhoflaan 5 3312 AX Dordrecht

  • Schoolfoto van Het Kompas Openbare School voor Speciaal Onderwijs
  • Schoolfoto van Het Kompas Openbare School voor Speciaal Onderwijs
  • Schoolfoto van Het Kompas Openbare School voor Speciaal Onderwijs
  • Schoolfoto van Het Kompas Openbare School voor Speciaal Onderwijs
  • Schoolfoto van Het Kompas Openbare School voor Speciaal Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO het Kompas verzorgt het onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 -13 jaar, waarbij de volgende indicatoren tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring hebben geleid.

1. Problemen in de cognitieve ontwikkeling

2. Problemen in de leerontwikkeling

3. Problemen in de werkhouding

4. Problemen in de sociaal – emotionele ontwikkeling

5. Problemen in de lichamelijk ontwikkeling

6. Problemen in de thuissituatie

In de meeste gevallen is er sprake van een meervoudige problematiek.Voor wat betreft de cognitieve ontwikkeling zien we dat bij de overgrote meerderheid van de leerlingen sprake is van een beneden gemiddelde score op een intelligentietest.

In de school wordt gewerkt met groepsarrangement waarbij de leerstof afhankelijk van de voor die groep geldende leerlijn aangeboden wordt. De school heeft 4 leerlijnen, waarbij voor iedere lijn in het groepsplan aangegeven wordt welke leerstof, op welke manier en in welk tempo behandeld wordt.

In de verschillende leerlijnen wordt gedifferentieerd. De groepsinstructie is uitgangspunt.Het aanbod wordt mede bepaal door het ontwikkelperspectief gerelateerd aan de uitstroomverwachting (welke school voor voortgezet onderwijs) Dat betekent een aanbod op vier niveaus.

? Het basis verdiepte niveau met een leer coëfficiënt van 1.0 > VMBO T en Havo

? Het basis niveau met een leer coëfficiënt van 0.75 > VMBO kader en beroeps

? Het intensieve niveau met een leer coëfficiënt van 0.5 > PTO hoog en midden

? Het zeer intensieve niveau met een leer coëfficiënt van 0.25 > PTO laag en VSOZMLK

Bij de indeling van de leerlingen over de groepen gelden de volgende criteria:

? Intelligentie (IQ)

? Leeftijd

? Gedrag

? Werkhouding

? Leerrendement

? Thuissituatie

? Competenties groepsleerkracht

? Uitstroomperspectief

? Diagnose

 Voor alle leerlingen wordt een startdocument gemaakt waarin de ontwikkelverwachting (OOP) vastgesteld wordt en een uitspraak gedaan wordt over de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij het vaststellen en eventuele bijstelling vandit document spelen ouders een belangrijke rol. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven