School Vest

Blekersdijk 94 3311 LG Dordrecht

  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school krijgen leerlingen met diverse achtergronden onderwijs; de school verwijst weinig door naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De missie is om in principe alle leerlingen binnen onze school op maat gesneden onderwijs te bieden. Dit betekent dat er op onze school ook leerlingen regulier onderwijs volgen met een indicatie voor het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. School Vest scoort desondanks van oudsher altijd op of boven het door de Onderwijsinspectie vastgestelde gemiddelde. Dit betekent voor onze school een gemiddeld uitstroomniveau van havo. We merken dat het behalen van goede scores op de eindtoets geen prioriteit meer heeft bij de leerlingen. Ze zijn immers al ingeschreven op hun volgende school. Hierdoor wordt het steeds lastiger voor de school om te voldoen aan de inspectienorm. 

Er zijn ook nog een tweetal leerlingen in groep 7 en groep 8 ingestroomd; de resultaten van deze leerlingen worden niet meegeteld.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het laatst opgestelde groepsplan (inclusief de didactische werkplannen) vormen de beginsituatie voor het volgende schooljaar. Na zes weken onderwijs stelt de (nieuwe) leerkracht het groepsplan zo nodig bij. De leerkracht analyseert per leerling het welbevinden, werkhouding en gedrag. Binnen het groepsplan formuleert de leerkracht heldere doelstellingen v.w.b. groepssfeer, zelfstandig werken en individuele leerlingen. De acties en maatregelen worden geformuleerd en staan in het kader van het bereiken van de geformuleerde doelen. Na het vast stellen van het groepsplan wordt tijdens het zorgoverleg het zorgteam op de hoogte gebracht van de groepsplannen van iedere groep. Tevens wordt de begeleidingsbehoefte van de leerkrachten in kaart gebracht. Indien extra ondersteuning van de leerkracht nodig is, ondernemen de intern begeleiders en directie actie hierin en wordt er afgesproken wie wat doet. Extra ondersteuning kan bestaan uit gesprekken met de leerkracht, facilitaire ondersteuning, coaching of maatregelen in taakbelasting. Soms is het nodig bij de ondersteuning externe hulp in te schakelen. Te denken valt aan hulp vanuit de ouder-kindcoach, het zorgadvies team (ZAT) of coaching v.w.b leerkrachtvaardigheden. Tijdens het maandelijkse zorgoverleg tussen directie en intern begeleiders worden de vorderingen geëvalueerd en indien nodig maatregelen aangescherpt of bijgesteld. Hier sluiten waar nodig de remedial teacher en/of de onderwijsspecialist gedrag ook bij aan.

Na 20 weken onderwijs worden het groepsplan, de SCOL en de cito-toetsen (midden) geëvalueerd op (leer)opbrengsten. Een winst/verlies analyse wordt gemaakt, waarna een nieuw groepsplan wordt opgesteld. Er worden dan zo nodig didactische en of pedagogische interventies ingezet. Heeft de groep resultaten die boven verwachting of conform de verwachting gehaald, dan zetten we de gekozen aanpak zoals beschreven in het groepsplan verder. Anders passen we deze aan. Dit gebeurt ook na cito-toetsen aan het einde van het schooljaar. Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven