Integraal Kindcentrum De Repelaer

Standhasenstraat 47 3312 LN Dordrecht

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de kwaliteit te bewaken en te verhogen is het goed volgen van de resultaten van de leerlingen van groot belang. De kwaliteit van een school valt echter niet af te meten aan alleen maar de eindresultaten. Belangrijker is, ons inziens, welke toegevoegde waarde onze school voor een leerling heeft gehad, oftewel wat heeft onze school aan de ontwikkeling kunnen bijdragen. Daarnaast de zorg voor een goede aansluiting op een bij de individuele leerling passende vorm van voortgezet onderwijs. Hierbij is het van groot belang dat de optimale mogelijkheden van uw kind benut worden. 

Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn te meten, laat staan in getallen uit te drukken. Denk maar aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen, de sociale vorming of de ontwikkeling van de motoriek. Daarom beperken we ons hier tot de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs. Die geeft aan wat de kinderen aan het eind van de basisschool beheersen bij een aantal belangrijke vakken. Bovendien wordt onze school vergeleken met andere scholen die aan de toets meedoen.

De inspectie beoordeelt onze beide locaties afzonderlijk, vandaar dat we hieronder een splitsing maken qua behaalde eindresultaten.

De resultaten van de eindtoets 2018 waren voor de locatie Standhasenstraat onvoldoende (77,8) en voor de Eddingtonweg voldoende (81,7). Er is toen een plan van aanpak opgesteld om de eindresultaten voor de locatie Standhasenstraat in 2019 weer voldoende te krijgen.

De resultaten van de eindtoets 2019 zijn ruim voldoende voor beide locaties (Standhasenstraat 80,4 en Eddingtonweg 79,9).

Van 2020 zijn er geen resultaten, daar de eindtoets vanwege Corona landelijk is komen te vervallen.

Voor april krijgen de kinderen een oefeneindtoets, om vast te wennen aan de echte eindtoets. In april wordt de eindtoets basisonderwijs afgenomen. Alle kinderen nemen hieraan deel.

Een paar weken later volgt de uitslag. Die score geeft een beeld van wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. 

De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt in mei/juni mee tot welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten.

De uitstroomcijfers van de school zijn elk jaar anders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af van de uitstroomgegevens. Meer informatie over de verplichte eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met de toetsen van Cito halverwege en aan het einde van ieder leerjaar (vanaf groep 3).

Onze manier van onderwijs geven ondersteunt de leerlingen bij het behalen van goede tussenresultaten.

Het onderwijs, zoals dat op onze school gestalte krijgt, wordt kort samengevat met de woorden communicatie, veiligheid, betrokkenheid, uitdaging, maatwerk en eigenaarschap en gekenmerkt door:

- een vroegtijdige onderkenning van de individuele mogelijkheden van de kinderen

- een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar

- het op een handelings- en opbrengstgerichte manier aanbieden van de stof

- een adequate leerlingzorgstructuur

- een veilige en uitdagende leeromgeving voor de kinderen

- het centraal stellen van een brede ontwikkeling van het kind, waarin cognitieve,    sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke aspecten met elkaar in evenwicht zijn

- goede onderwijsresultaten

- aandacht voor het welbevinden van iedereen die betrokken is bij het onderwijs op   onze school

- verantwoording afleggen over de behaalde resultaten op alle niveaus

We reflecteren op klassenniveau, schoolniveau en bestuursniveau op de behaalde resultaten o.a. tijdens leerling- en groepsplanbesprekingen, het bespreken van trendanalyses, het maken van managementrapportages enz.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar op de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dit is voor zowel de kinderen als de ouders een hele stap. Er zijn in Dordrecht en omgeving veel mogelijkheden voor het volgen van voortgezet onderwijs. Een goede voorlichting voor ouders en kinderen is dus noodzakelijk.In januari beleggen wij voor de ouders een voorlichtingsavond waarop de verschillende mogelijkheden van het voortgezet onderwijs belicht worden. Tevens krijgen de ouders informatie omtrent de open dagen die deze scholen organiseren. Wij achten het van groot belang dat u met uw kind enkele van deze open dagen bezoekt, daar de ervaring leert dat de kinderen daardoor heel goed in staat zijn hun voorkeurschool aan te geven.

Oriëntatie en adviesgesprek

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 8 een Drempelonderzoek. Hiermee kunnen wij u in november tijdens een gesprek al een voorlopig advies geven, zodat u weet in welke richting u moet denken bij het kiezen van het vervolgonderwijs voor uw kind en u zich al in een vroeg stadium kunt oriënteren.

Er wordt overlegd over het uiteindelijk te geven schooladvies. Het gaat om meer dan 'goed kunnen leren'. Kinderen moeten het ook willen en er zin in hebben. Dat advies leggen we ouders in een persoonlijk gesprek voor. Deze schooladviesgesprekken zullen voor 1 maart plaatsvinden. Uiteindelijk bepalen de ouders naar welke school hun kind gaat. Ons advies gaat over een onderwijsniveau, niet over de naam van een school.

Aanmelden

Voor het adviesgesprek stelt de groepsleerkracht een rapport op: het portfolio. Dit moet samen met het aanmeldingsformulier naar de nieuwe school worden gestuurd. In het portfolio moeten wij o.a. de volgende gegevens invullen:

• De leerlinggegevens van alle leerjaren.

• De prestaties over de afgelopen jaren.

• De gebleken werkhouding.

• De getoonde belangstelling van de leerling.

• De wens van de leerling en ouders over het vervolgonderwijs.

• Ons schooladvies.

U ontvangt het oudergedeelte van het portfolio om in te vullen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kind op een school voor voortgezet onderwijs. Dit moet gebeuren voor 15 maart. Voor scholen binnen Dordrecht regelt De Repelaer dit voor u.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze identiteit is gebaseerd op een aantal centrale waarden. Als kernwaarde geldt: naastenliefde. Voor ons houdt deze waarde in dat iedereen elkaar accepteert en respecteert.  

Uit deze kernwaarde vloeien de waarden veiligheid, respect en verdraagzaamheid voort. We bieden veiligheid aan degenen met wie we omgaan, zowel kinderen als volwassenen. Respectvol gedrag zorgt er voor dat anderen steeds opnieuw bereid zijn echt met ons om te gaan en wij op onze beurt met hen. Aan verdraagzaamheid ligt ten grondslag dat we verschillen tussen kinderen accepteren en recht doen aan de uniciteit van elk kind.  

Met onderwijs dat gestoeld is op deze waarden proberen we elkaar zorg te bieden in de echte zin van het woord en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen of in stand houden van het zelfvertrouwen van kinderen. Kinderen met voldoende zelfvertrouwen en eigenwaarde respecteren zichzelf en een ander.  

Binnen onze school wordt er een leer- en ontwikkelingsklimaat aan de kinderen aangeboden waarbinnen individuele talenten op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk gebied zich optimaal kunnen ontplooien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • betrokkenheid
  • maatwerk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft onze locatie Eddingtonweg in november 2016 als 'zwak' bestempeld. Als u het rapport leest, ziet u dat dit veroorzaakt wordt door slechts 1 indicator en dat betreft de 'eindresultaten'. Alle andere indicatoren zijn met een voldoende of zelfs goed beoordeeld.

We hebben toen alles op alles gezet om de eindresultaten in 2017 weer op orde te hebben, zodat we weer teruggaan zouden gaan naar een voldoende, oftewel in termen van de inspectie een 'basisarrangement'.

Juni 2017 hebben we te horen gekregen dat we het basisarrangement weer terug kregen. Het definitieve inspectierapport n.a.v. dit laatste bezoek is inmiddels ook gepubliceerd.

Terug naar boven