Integraal Kindcentrum De Repelaer

Standhasenstraat 47 3312 LN Dordrecht

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Repelaer

In het kort

Toelichting van de school

De Repelaer is een christelijk integraal kindcentrum (onderwijs en opvang), gevestigd op twee locaties. Het hoofdgebouw staat aan de Standhasenstraat 47 (het Reeland) en de dependance vindt u aan de Eddingtonweg 9 (Sterrenburg 1).

Op beide locaties zijn de groepen 1 tot en met 8 vertegenwoordigd en is peuteropvang gevestigd. Op de Standhasenstraat is tevens voor- en naschoolse opvang en kinderdagopvang aanwezig.

De Repelaer is meer dan een goede school. De Repelaer is een organisatie waar onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Volledig geïntegreerd tot één geheel met medewerkers die op alle gebieden samenwerken. Op De Repelaer kunnen kinderen de hele dag leren en spelen van 7.00 uur tot 18.30 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.repelaer.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Talentontwikkeling
  • Doorgaande lijn van 0-12 jaar
  • Hoofd, hart en handen
  • Uitdagend en inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 stijgt het aantal leerlingen licht.

De Repelaer biedt basisonderwijs aan circa 260 leerlingen, waarvan circa 165 leerlingen onderwijs volgen op de locatie Standhasenstraat en circa 95 leerlingen op de locatie Eddingtonweg. 

Beide locaties zijn 'kleinschalig'. Het beperkte leerlingenaantal geeft elke locatie een eigen intiem en vertrouwd karakter.

U bent van harte welkom en kunt een afspraak maken om uw kind aan te melden. De directie staat u graag te woord. In een oriëntatiegesprek maken we kennis en vertellen we over onze school en ons onderwijs. We laten de school zien en u kunt ons vragen stellen. Indien gewenst krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Zodra de school het aanmeldingsformulier ondertekend terug ontvangen heeft, is de plaatsing definitief.

Bij een aanmelding nemen we (na uw toestemming) contact op met eventuele voorschoolse organisaties. Dit is in de gemeente Dordrecht afgesproken door de besturen van de verschillende betrokken organisaties en de gemeente.

Kinderen die van school veranderen, krijgen altijd een onderwijskundig rapport mee. Indien om andere redenen dan verhuizing plaatsing wordt gevraagd voor een leerling die reeds op een andere (buurt)school zit, zal in alle gevallen overleg worden gevoerd met de directeur van die school. Indien tot plaatsing besloten wordt, wordt in samenspraak met de ouders het instroommoment bepaald.

Voordat een nieuwe kleuter naar school gaat mag hij/zij een aantal keer komen kennismaken in de groep (in de regel op woensdagen) om 'te wennen'. De leerkracht neemt contact met u op om hierover afspraken te maken. Ook wordt u (na schooltijd) uitgenodigd om samen met uw kind langs te komen en met de leerkracht kennis te komen maken. Tevens wordt u dan over allerlei praktische zaken geïnformeerd zoals: waar moet de jas gehangen worden, wat voor eten en drinken geeft u mee voor in de pauzes en waar uw zoon/dochter komt te zitten. 

Zodra uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij naar school. Kleuters die in september jarig zijn, komen zo mogelijk direct na de zomervakantie. Kleuters die in december jarig zijn, worden soms na de Kerstvakantie geplaatst. Kleuters die in juni en juli jarig zijn worden in de meeste gevallen na de zomervakantie geplaatst. Met 5 jaar is een leerling leerplichtig. Dit betekent dat zolang een leerling 4 jaar is, hij/zij ook buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Ook is het voor veel kinderen een grote overgang om ineens hele dagen naar school te gaan. Het komt dan ook regelmatig voor dat, zeker in het begin, de kinderen een middag of dag thuis blijven in overleg met de leerkracht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aan De Repelaer zijn verschillende vormen van opvang verbonden, te weten: voor-, tussen- en naschoolse opvang en een kinderdagopvang.

Op deze wijze wordt een doorgaande lijn gecreëerd tussen opvang en onderwijs. Er wordt op De Repelaer gewerkt in één educatief centrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin onderwijs en opvang, onder schooltijd en buiten schooltijd op elkaar zijn afgestemd.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven