IKC Prinses Julianaschool

Prinses Julianaweg 2 3314 KT Dordrecht

Schoolfoto van IKC Prinses Julianaschool

Het team

Toelichting van de school

Groep 1/2a

Juf Sandra Vos: maandag t/m vrijdag

Groep 1/2b

Meester Willem Westerkamp: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Meester Jeffery: woensdag

Groep 1/2c

Juf Martine de Haan: maandag, donderdag en vrijdag

Juf Ilse den Dekker: dinsdag en woensdag

Groep 3a

Juf Irene Ploeg: maandag en dinsdag

Juf Petra Bijlsma: woensdag t/m vrijdag

Groep 4a

Juf Lisa Teekens: maandag t/m vrijdag

Groep 4/5b

Juf Wendy: maandag, dinsdag, vrijdagochtend

Juf Marij: woensdag, donderdag

Juf Esra: vrijdagmiddag

Groep 5a

Juf Fabriene Blenman: maandag t/m vrijdag

Groep 6a

Juf Paula Veenstra: maandag t/m woensdag

Juf Loes Schut: donderdag en vrijdag

Groep 7a

Meester Pim de Lange: maandag t/m donderdag

Juf Thirsa den Hartog: vrijdag

Groep 8a

Meester Bert van de Griend: maandag t/m vrijdag

.

Directeur: mw. Heleen Bonninga

Management Team: mw. Petra Bijlsma

Intern begeleider: mw. Monique den Boer

Onderwijs assistent: mw. Jenny Reehorst, mw. Antoinette Rosbergen, dhr. Jeffery Heijstek, mw. Esra Roggeveen, mw. Anette van Eijken

Onderbouw coördinator: mw. Petra Bijlsma

Bovenbouw coördinator: 

ICT coördinator: dhr. Pim de Lange

VE coach: mw. Mirjam Wiersma

Gedragsspecialist: mw. Irene Ploeg

Rekenspecialist: mw. Petra Bijlsma, dhr. Cees Boon

Juliana XL: mw. Thirsa den Hartog

Vakleerkracht gym: mw. Ingrid Bakker

Vakleerkracht muziek: mw. Caroline Hoste

Administratie: mw. Astrid van Dijk

Conciërge: dhr. Erik Flach

.

Peuteropvang

Juf Anja Dekker, juf Anna Oerlemans, juf Sharretti Rosa, juf Wilma de Visser, juf Sanne Visser, juf Jurmila Hato en juf Jannie van Diemen (vrijwilligster)

.

Buitenschoolse Opvang

Juf Sharretti Rosa, juf Jurmila Hato en juf Wilma de Visser

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het IKC Prinses Julianaschool is een van de IKC's van H3O. De organisatie beschikt over een invalpool en zal indien mogelijk vervanging regelenen via deze pool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste twee jaren van de onderwijstijd word er gewerkt naar aanleiding van de SLO-doelen die door de overheid gesteld zijn. Alle vakgebieden komen daardoor in de eerste twee jaren aan bod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kerndoelen

Op de basisschool leert uw kind zich allerlei vaardigheden en kennis eigen te maken, op diverse vak- en vormingsgebieden. Om welke kennis het gaat is bij wet vastgelegd. De wetgever in het onderwijs heeft vastgesteld wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen, kerndoelen genoemd. De kerndoelen zijn gegroepeerd in een aantal vakgebieden. Ons onderwijsaanbod en onze moderne leermethodes voldoen aan die kerndoelen.

Godsdienstige vorming

Iedere dag wordt begonnen en geëindigd met gebed. Drie keer in de week verteld de groepsleerkracht een bijbelverhaal. Er wordt gewerkt vanuit de methode Trefwoord. Het zingen van christelijke liedjes vormt een vast onderdeel. IKC Prinses Julianaschool kent een populatie die een afspiegeling is van de multiculturele maatschappij. Tijdens de lessen vanuit Trefwoord zal er daarom ook ruimte zijn voor gesprekken en discussies. Met behoud van eigen identiteit vinden wij het een groot goed om andere levensvisies te begrijpen en om zo te komen tot respect en begrip voor anderen.

Lezen

Lezen is van groot belang. Dagelijks bereikt ons veel informatie via de (sociale) media, kranten, tijdschriften, etc. en daarom besteden we veel aandacht aan het vak lezen. Vanaf de peutergroepen wordt er ingezet op het (voor)lezen van prentenboeken en ouders worden hierin betrokken door onder andere de VVE-bijeenkomsten. Ook onze schoolbibliotheek speelt hier een grote rol in. Kleuters mogen hier iedere week een prentenboek lenen en mee naar huis nemen. De hogere groepen lenen hier hun boeken voor in de klas. In groep 3 gaan de kinderen zelf lezen met de verworven kennis vanuit groep 2. Wij gebruiken hiervoor de methode 'Actief leren lezen'. Het grote voordeel van deze methode is dat kinderen op hun eigen niveau het leesonderwijs verwerven, maar wel door middel van klassikale instructie. Omdat differentiatie geen enkel probleem is kunnen kinderen uit groep 1/2 die al kunnen lezen (na overleg met ouders) meedoen in groep 3 om zo het leesproces te kunnen volgen en te ontwikkelen. Vanaf groep 4 beginnen we met groepsdoorbrekend lezen (3x per week), zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan lezen. Vanaf groep 5 gebruiken we 'Blits' en de digitale methode 'Nieuwsbegrip XL'.

Taal

Ook taal neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Via taal kan men met elkaar communiceren. Wij werken met de nieuwste versie van de methode 'Taal actief'. Luisteren, spreken en het opstellen van bijvoorbeeld brieven en schrijfopdrachten zijn steeds terugkerende onderwerpen binnen de methode. In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan het ontleden en benoemen van de woorden en zinsdelen, wat voor het leren van een taal van groot belang is. Spelling en woordenschat vallen onder dezelfde noemer van deze methode. Voor taal, spelling en woordenschat vormt een thema steeds de basis voor de lessen. De woorden die geleerd worden zijn daarom ook steeds dezelfde en worden in een blok continu herhaald.

Rekenen

Bij het rekenen gebruiken wij de methode 'Getal en Ruimte junior' waarbij effectief en gestructureerd rekenen centraal staat. Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis omdat dit de voorwaarden voor effectief rekenonderwijs zijn. Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie. Zelfvertrouwen: duidelijke rekenstrategieën. Eigenaarschap: uitleg (animaties), test jezelf en feedback op maat.

Schrijven

In de kleutergroepen zijn de leerkrachten dagelijks bezig met de eerste beginselen van het schrijven. Het gaat dan met name om een goede pengreep, letterherkenning en het opschrijven van de eigen naam. Vanaf eind groep 2 begint het voorbereidend schrijven middels de methode 'Pennenstreken'. Deze methode wordt voortgezet in de daaropvolgende groepen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebonden schrift niet per definitie noodzakelijk is. IKC Prinses Julianaschool heeft daarom besloten om dit te volgen en voert het losse schrift gefaseerd in. De groepen die gebonden schrift hebben geleerd zullen dit ook blijven volgen.

Sociale redzaamheid en gezond gedrag

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt kijken op www.devreedzameschool.nl

Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s/blokken aan bod komen:

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s/blokken gewerkt. Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1. In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Engels

Voor onze Engelse lessen maken we gebruik van de methode 'Join in'. Met deze methode komen kinderen letterlijk in beweging en doen spelenderwijs allerlei activiteiten met elkaar. Elke les van Join in heeft een actieve werkvorm, waarbij de kinderen in beweging zijn. Tijdens deze wisselende actieve werkvormen praten ze veel en vaak Engels met elkaar. Dit maakt de les niet alleen leuk, maar ook heel effectief.

Verkeer

Bij verkeer werken wij met de methode 'Klaar…over!' Met deze methode leren kinderen dat niet alleen de verkeersregels maar ook eigen inzicht en verantwoordelijkheid staan centraal. Tijdens de lessen worden de 5 verschillende rollen van kinderen in het verkeer behandeld: spelen, wandelen, fietsen, meerijden en het openbaar vervoer. In groep 7 wordt zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen afgenomen.

Wereldoriënterende vakken

Om de wereld te kunnen begrijpen en hierin te kunnen functioneren hebben kinderen kennis nodig en vaardigheden om deze kennis te gebruiken. De methodes die wij gebruiken voor wereldoriëntatie hebben een thematische aanpak. Per onderwerp worden de verschillende aspecten belicht en onderzocht.  Per leerjaar worden er 5 thema’s behandeld. In elk blok wordt er begonnen met interesse opwekken, daarna kennis opbouwen, vaardigheden oefenen om de kennis toe te passen en als afsluiter samenvatten en herhalen.Voor de oriëntatie op de wereld werken wij met de volgende methodes: 'Brandaan' voor geschiedenis, 'Meander' voor aardrijkskunde en 'Naut' voor natuur en techniek.

Muzikale en beeldende vorming, expressie

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen tijdens hun tijd bij ons op school met diverse disciplines van cultuureducatie in aanraking komen. Eén van de manieren om dit te doen is door deel te nemen aan het kunstmenu van ToBe. Kinderen maken door deze lessen kennis met o.a. drama, dans, cultureel erfgoed, film en fotografie. Dat kan zijn door zelf aan de slag te gaan of door naar een voorstelling of tentoonstelling te gaan. Bij beeldende vorming en muziek volgen wij een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8. Voor beeldende vorming hebben we deze leerlijn zelf ontwikkeld, waarbij we uitgaan en werken vanuit het creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren). Voor muziek maken we gebruik van de methode '123zing'. Naast de groepen 1 t/m 8 werken ook de peuters sinds dit jaar met deze methode.

Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs in onze inpandige gymzaal. De lessen worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs. De groepen 3-8 krijgen iedere week een uur bewegingsonderwijs. De drie kleutergroepen krijgen een keer in de week gym van de eigen groepsleerkracht, daarnaast ontvangen zij in blokken van vier weken bij toerbeurt les van de vakdocent. In het verleden was iedere leerkracht na het behalen van het PABO-diploma bevoegd voor bewegingsonderwijs. Inmiddels is dit veranderd. Spellessen mogen door leerkrachten zonder deze bevoegdheid gegeven worden, het gebruik van de (meeste) toestellen echter niet. De vakdocent bewegingsonderwijs heeft een eigen vakwerkplan geschreven gebaseerd op de methode 'Basislessen bewegingsonderwijs'.

Computers in de school

In ieder lokaal hangt sinds 2017 een Prowisebord. Het bord staat de hele dag functioneel aan en is een instrument voor de leerkracht om de lessen te kunnen geven.Ook de kinderen werken op school met computers, laptops en tablets. In elk lokaal is een aantal computers aanwezig. Het werken op de computers wordt ingezet als ondersteuning en extra oefening bij het eigen maken van de leerstof. Daarnaast maakt een aantal digitale leerprogramma’s onderdeel uit van onze methode zoals bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. In de school is een netwerk en wifi gerealiseerd, dat betekent dat er in alle lokalen gebruik gemaakt kan worden van internet. Uiteraard is dit onder zorgvuldige begeleiding van de leerkracht.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op IKC Prinses Julianaschool wordt klassikaal onderwijs gegeven in een modern jasje, kijkend naar de zone van naaste ontwikkeling van ieder kind. Alle kinderen zijn welkom op het IKC Prinses Julianaschool met als voorwaarde dat de zorg geboden kan worden die de leerling nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Buiten de reguliere jaargroepen biedt project Juliana XL ondersteunend en passend onderwijs voor die leerlingen die extra zorg, instructie en of tijd nodig hebben zowel voor minder als meer begaafden. 

Juliana XL is een project met als doel om alle leerlingen binnen de school van onderwijs te voorzien op hun eigen niveau. De leerlingen maken deel uit van hun eigen jaargroep, maar ontvangen 1 of meerdere keren per week bij Juliana XL instructiemomenten en oefening van vaardigheden die in de eigen groep een vervolg krijgen door begeleiding van de eigen groepsleerkracht. Het kan hier gaan om individuele doelen voor een bepaald vakgebied (rekenen, begrijpend lezen, etc.), maar ook worden er doelen opgesteld waarbij gekeken wordt naar talentontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Bij Juliana XL wordt groeps-doorbroken gewerkt. Er is ruimte voor het van- en met elkaar leren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse Educatie (VE)

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse Educatie wordt aangeboden op de peuteropvang of op de kinderopvang. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij Voorschoolse Educatie is de ouderbetrokkenheid zeer belangrijk.

Onze school biedt Voorschoolse Educatie aan. De peuteropvang is in eigen beheer van de school. We gebruiken daarbij Startblokken/Basisontwikkeling, Uk & Puk, Boekenpret en LOGO3000.

Terug naar boven