Openbare Basisschool de Bever

Chico Mendesring 188 3315 MB Dordrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Speciale aandacht voor kinderen

Op basisschool de Bever is er veel ruimte en aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Wij hebben een onderwijsassistente in dienst die extra ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Daarnaast zijn er ook faciliteiten voor kinderen die sneller door de leerstof heen kunnen. Zij kunnen deelnemen aan een 'plusgroep' onder begeleiding van één van onze leerkrachten. Het uitstroomprofiel en het CITO gemiddelde laat daardoor een grillig beeld zien. Wij halen het maximale uit uw kind en zorgen voor een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor ieder kind, een passende plek!

Cito eindtoetsresultaten van kinderen, komen niet altijd overeen met de mogelijkheden van een kind. Een toets is namelijk een moment opname. Basisschool de Bever kijkt naar de algehele ontwikkeling gedurende alle schooljaren van een kind. Daarnaast spelen alle ontwikkelde competenties een rol en niet alleen de cognitieve vaardigheden die kinderen op school ontwikkelen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Een 'groene' school

Het laatste inspectieonderzoek heeft in schooljaar 2013-2014 plaatsgevonden. Basisschool de Bever kreeg het basisarrangement toegekend. De inspecteur was tevreden.

Terug naar boven