Wantijschool voor Openbaar Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Links locatie Maasstraat (Staart)
Rechts locatie Noordhove  (Reeland)
  • Wij zijn een Daltonschool in oprichting.  Sinds schooljaar 2019-2020 zijn wij een Daltonschool in opleiding.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Wantijschool is er veel ruimte en aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Wij hebben een onderwijsassistente in dienst die extra ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Maar ook voor leerlingen die sneller door de leerstof gaan proberen we uitdaging te bieden. Wij streven ernaar om het maximale uit uw kind te halen en te zorgen voor een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs.

De Wantijschool heeft 2 locaties. In deze score zijn de scores gezamenlijk berekend.                                                                                     Locatie Maasstraat heeft een gemiddelde score van 527,4 behaald.                                                                                                            Locaties Noordhove heeft een gemiddelde score van 525,3 behaald. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Cito eindtoetsresultaten van kinderen komen niet altijd overeen met de mogelijkheden van een kind. Een toets is namelijk een moment opname. De Wantijschool kijkt naar de algehele ontwikkeling van het kind, gedurende de schooljaren van een kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Beide locaties worden apart beoordeeld door de Inspectie.                                                                                                                            Het laatste inspectiebezoek aan locatie Maasstraat was in schooljaar 2016-2017. We hebben toen een basisarrangement toegekend gekregen. Locatie Noordhove is in schooljaar 2015-2016 door de Inspectie bezocht. Ook deze locatie heeft toen een basisarrangement toegekend gekregen. 

Terug naar boven