WereldKidz Kameleon

Van der Leelaan 1 3941 RN Doorn

Schoolfoto van WereldKidz Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen liggen boven het landelijke gemiddelde. De combinatie van kinderen met hoogopgeleide ouders en de focus op onderwijskwaliteit maken dat kinderen deze resultaten behalen. De kinderen met extra begeleiding en een lager uitstroomprofiel zijn uiteraard meegenomen in dit gemiddelde. Door het werken met het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de gehele schoolperiode geanalyseerd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ook op WereldKidz Kameleon worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Het team gebruikt de data onder andere om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden. Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. Op school worden naast de nioet methode gebonden toetsen, methodegebonden toetsen gebruikt om de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken. In het beleidsplan Toetsingskader WereldKidz  staat o.a. beschreven welke genormeerde toetsen jaarlijks afgenomen worden.  De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, ook wel CITO-LOVS, genoemd. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen de achtste groepers  de IEP.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2007 heeft de inspectie onafgebroken het basisarrangement aan de Kameleon toegekend. Dit betekent dat het onderwijs op de onderzochte onderdelen op orde is. De aanbevelingen van de inspectie worden gebruikt om ons onderwijs te blijven verbeteren en onze speerpunten te bepalen.

Terug naar boven