WereldKidz Kameleon

Van der Leelaan 1 3941 RN Doorn

Schoolfoto van WereldKidz Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen liggen boven het landelijke gemiddelde. De combinatie van kinderen met hoogopgeleide ouders en de focus op onderwijskwaliteit maken dat kinderen deze resultaten behalen. De kinderen met extra begeleiding en een lager uitstroomprofiel zijn uiteraard meegenomen in dit gemiddelde. Door het werken met het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de gehele schoolperiode geanalyseerd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ook op WereldKidz Kameleon worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Het team gebruikt de data onder andere om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden. Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. Op school worden naast de nioet methode gebonden toetsen, methodegebonden toetsen gebruikt om de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken. In het beleidsplan Toetsingskader WereldKidz  staat o.a. beschreven welke genormeerde toetsen jaarlijks afgenomen worden.  De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, ook wel CITO-LOVS, genoemd. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen de achtste groepers  de IEP.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2007 heeft de inspectie onafgebroken het basisarrangement aan de Kameleon toegekend. Dit betekent dat het onderwijs op de onderzochte onderdelen op orde is. De aanbevelingen van de inspectie worden gebruikt om ons onderwijs te blijven verbeteren en onze speerpunten te bepalen.

Terug naar boven