De Sterrenboog

Tromplaan 1 3941 VR Doorn

  • De kinderen van het schoolorkest hebben een prachtig concert gegeven tijdens het jubileumfeest van een leerkracht.
  • Het bouwen van de 3D-priner
  • Het Sterrenplein van de Sterrenboog
  • Animatiefilmpje maken tijdens ateliermiddag
  • Creëer synergie, samen is beter!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft als beleid dat alle kinderen, die in groep 8 zitten, meedoen met de landelijke Cito-eindtoets. De scores van alle kinderen worden hierin verwerkt en dat geeft voor het schooljaar 2018-2019 een gemiddelde van 541.4  In deze score zitten ook de resultaten van de kinderen met een aangepast programma. Hetgeen kan betekenen dat de gemiddelde score per jaar nogal kan wisselen. Bij een grote school is dit effect minder zichtbaar, omdat de gemiddelde score wordt berekend over een groter aantal leerlingen.

Ambitie De Sterrenboog. Wij, als school, zullen altijd er naar streven om het “beste uit een kind te halen”. Wij blijven echter wel kijken naar de mogelijkheden van een kind en hopen dat alle talenten worden benut.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, hanteert de Sterrenboog, naast de methodegebonden toetsen en de observaties, het leerlingvolgsysteem van Cito.

Gedurende de basisschoolperiode nemen we op vastgestelde momenten 2x per schooljaar Cito-toetsen af.

De gegevens houden we bij in het administratiesysteem ParnasSys, waardoor het mogelijk wordt de prestaties van de leerlingen over een periode van jaren te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitstromen naar het voor hen best passende vervolgonderwijs. Voor een groot deel van onze kinderen is dat HAVO en VWO. Aan de basisvakken besteden wij veel aandacht. De basisvakken zijn: taal, rekenen en sociale vaardigheden. De leerkrachten van groep 8 schrijven een OKR (onderwijskundig rapport) dat tezamen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem besproken wordt met de mentoren van het VO (Voortgezet Onderwijs). Hiernaast is er natuurlijk ook voldoende aandacht voor creatieve vakken en zaakvakken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlijnen van ParnasSys; groep 1-2 

Zien; groep 3 t/m 8

WMK-PO

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen groeien en stralen!
  • Wederzijds respect
  • Heldere structuur

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs is tevreden en heeft voor Hoog Moersbergen oktober 2013 net als voorgaande jaren het basisarrangement vastgesteld. Iedere twee jaar voeren wij tevredenheidspeilingen uit en vragen ouders, kinderen (groep 6 t/m 8) en teamleden hun bevindingen te melden. De uitslagen geven ons inzicht in onze verbeterpunten. De score gaat van 1 –4 (laag naar hoog) Op verenigingsniveau hebben wij afgesproken dat ‘ons’ niveau 3 of hoger moet zijn. Uitslag 2012-2013: ouders: 3,25,leerlingen: 3,39, teamleden: 3,83.

Terug naar boven