de Twirrewyn

Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

Schoolfoto van de Twirrewyn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerresultaten worden gemonitord aan de hand van de methode toetsen en aan de hand van methode onafhankelijke toetsen (CITO).

Aan de hand van de methode toetsen wordt het aanbod eventueel bijgesteld. De methode onafhankelijke toetsen worden halverwege het schooljaar afgenomen (begin kalenderjaar, M-toetsen), daarna worden de toetsen geanalyseerd, verwerkt in groepsoverzichten en vergeleken met andere jaren en de school eigen norm (ambitie).
Daaruit voort volgen de groepsbesprekingen en worden de nieuwe groepsplannen opgesteld en vinden de oudergesprekken plaats.
De aanpak die nodig is krijgt vorm aan de hand van het instructiemodel DPL (Doordacht Passend Lesmodel van de CEDgroep) . In dit model krijgen alle kinderen in de klas het passende aanbod volgens de vastgestelde aanpak aangeboden.

Het uitgangspunt is altijd het stellen van hoge doelen en het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen. De schoolambitie is daarbij leidend.

Aan het eind van het jaar wordt er weer methode onafhankelijk getoetst (E-toetsen) en gebeurt hetzelfde als bij de midden toetsen. Het verschil is dat de overgang naar de volgende groep dan ook bepaald wordt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Twirrewyn is een veilige plek waar het kind zich vanuit welbevinden in rust en vrijheid kan ontplooien

We leren kinderen kiezen en verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van keuzes.

Wij geven zodanig onderwijs, dat kinderen leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Met elkaar samenwerken om de wereld te verkennen vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, burgerschap, cultuur/muziek.

Wij willen ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn begeleiden, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.

We bieden een schoolklimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich ontwikkelt tot een volwaardige burger in een diverse maatschappij.

De Twirrewyn werkt vanuit een brede levensbeschouwelijke visie. In ons lesaanbod is levensbeschouwing verankerd.
Veiligheid en geborgenheid bieden is waar we voor staan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoordlijk
  • gelijkwaardig
  • veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven