de Twirrewyn

Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

Schoolfoto van de Twirrewyn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerresultaten worden gemonitord aan de hand van de methode toetsen en aan de hand van methode onafhankelijke toetsen (CITO).

Aan de hand van de methode toetsen wordt het aanbod eventueel bijgesteld. De methode onafhankelijke toetsen worden halverwege het schooljaar afgenomen (begin kalenderjaar, M-toetsen), daarna worden de toetsen geanalyseerd, verwerkt in groepsoverzichten en vergeleken met andere jaren en de school eigen norm (ambitie).
Daaruit voort volgen de groepsbesprekingen en worden de nieuwe groepsplannen opgesteld en vinden de oudergesprekken plaats.
De aanpak die nodig is krijgt vorm aan de hand van het instructiemodel DPL (Doordacht Passend Lesmodel van de CEDgroep) . In dit model krijgen alle kinderen in de klas het passende aanbod volgens de vastgestelde aanpak aangeboden.

Het uitgangspunt is altijd het stellen van hoge doelen en het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen. De schoolambitie is daarbij leidend.

Aan het eind van het jaar wordt er weer methode onafhankelijk getoetst (E-toetsen) en gebeurt hetzelfde als bij de midden toetsen. Het verschil is dat de overgang naar de volgende groep dan ook bepaald wordt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van groep 7 begint uw kind toe te werken naar de overgang naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat zich oriënteren op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Dat doen zij onder andere door het bezoeken van de open dagen. Voor ouders organiseren wij samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in Wolvega een voorlichtingsavond. De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen en ouders soms spannend. Uw vragen en opmerkingen zijn daarom altijd welkom bij de groepsleerkracht of intern begeleider.

Plaatsingswijzer

Voor het bepalen van het schooladvies gebruiken wij de Plaatsingswijzer. Vanaf groep 3 maken onze leerlingen in januari en juni een toets van Cito leerling in beeld. De resultaten van deze toetsen worden vanaf groep 6 opgenomen in de Plaatsingswijzer. Rekenen en begrijpend lezen tellen hierbij 34 zwaarder. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken. Bijvoorbeeld over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. De leerkracht verbindt de resultaten in de Plaatsingswijzer met de andere aspecten van ontwikkeling. De Plaatsingswijzer wordt vanaf eind groep 6 met de leerlingen en ouders besproken. Dit doen we in de portfoliogesprekken. Door de portfoliogesprekken en kindgesprekken krijgen u en uw kind inzicht in welke richting uw kind zich ontwikkelt. Voor meer informatie over de Plaatsingswijzer verwijzen wij u naar de groepsleerkracht, intern begeleider of de website www.plaatsingswijzer.nl .

De leerkracht voert regelmatig met uw kind een kindgesprek. Door het kindgesprek krijgt uw kind meer zicht op de eigen doelen en ontwikkeling. De leerling bepaalt samen met de leerkracht of hij/zij op koers ligt, wat goed gaat en wat aandacht nodig heeft. Uw kind werkt hiervoor met een persoonlijk ontwikkelplan. In de portfoliogesprekken in groep 7 en groep 8 presenteert uw kind samen met de leerkracht de voortgang van het plan aan de ouders.

Doorstroomtoets 

in de eerste twee weken van februari 2024 nemen wij de Doorstroomtoets (voorheen eindtoets) af. De doorstroom wordt door het ministerie van onderwijs verplicht gesteld. De doorstroomtoets is een bevestiging van ons schooladvies en biedt ons meer inzicht waar de leerling nog aan moet werken. Daarnaast meet de onderwijsinspectie met de eindtoets de opbrengsten van ons onderwijs. Wij werken met de doorstroomtoets van Route 8. De Route 8 doorstroomtoets bestaat uit de wettelijk verplichte onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen. Deze deeltoetsen bepalen samen de eindscore en toetsadvies. De toets wordt digitaal afgenomen door de eigen groepsleerkracht.

Procedure voor aanmelding voortgezet onderwijs

Ouders schrijven zelf hun kind in op de school van hun keuze. De school voor voortgezet onderwijs neemt na aanmelding contact op met de ouders en de leerkracht. Wij geven de scholen een mondelinge toelichting van ons schooladvies en vertellen over de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Als uw kind toegelaten wordt, volgt een uitnodiging om een dag mee te draaien. Uiteraard verlenen wij hieraan onze medewerking. Het onderwijskundig rapport (OSO) op basis van ons leerling dossier wordt met inachtneming van wet- en regelgeving uitgewisseld met het de nieuwe school. Dit doen we nadat ouders het OSO gezien hebben en toestemming geven. Om de effectiviteit van ons onderwijs en het vervolgsucces te meten, ontvangen wij vanuit het Voortgezet onderwijs de resultaten en schoolloopbaangegevens van onze oud-leerlingen. Zo blijven we betrokken bij onze leerlingen en meten we de kwaliteit van onze schooladviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Twirrewyn is een veilige plek waar het kind zich vanuit welbevinden in rust en vrijheid kan ontplooien

We leren kinderen kiezen en verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van keuzes.

Wij geven zodanig onderwijs, dat kinderen leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Met elkaar samenwerken om de wereld te verkennen vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, burgerschap, cultuur/muziek.

Wij willen ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn begeleiden, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.

We bieden een schoolklimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich ontwikkelt tot een volwaardige burger in een diverse maatschappij.

De Twirrewyn werkt vanuit een brede levensbeschouwelijke visie. In ons lesaanbod is levensbeschouwing verankerd.
Veiligheid en geborgenheid bieden is waar we voor staan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoordlijk
  • gelijkwaardig
  • veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven