Basisschool Heilig Hart

Schoolstraat 2 5104 JN Dongen

Schoolfoto van Basisschool Heilig Hart

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen het huidige lerarentekort wordt het vervangen van personeel steeds lastiger. Daarom hanteren we een stappenplan:

1. Bij verlof of acute ziekte leggen we contact met de groepsverantwoordelijke leerkracht of duopartner.

2. Als zij niet beschikbaar zijn, vragen we andere leerkrachten uit een andere groep meer te werken of zoeken we extern een vervanger.

3. Als zij niet beschikbaar zijn, verplaatsen we in de school onderwijsassistenten vanuit de ondersteuning naar de groep.

4. Als zij niet beschikbaar zijn, plaatsen we in een specifieke situatie een stagiaire voor de groep.

5. Als zij niet beschikbaar zijn, splitsen we een groep op bij leerkrachten in dezelfde leerlaag.

6. Als dit niet gaat of verantwoord is, wordt een groep naar huis gestuurd en werken zij digitaal aan hun schoolwerk via Prowise Go.

We informeren u zo goed mogelijk op dit gebied. Echter als er 's ochtends vroeg zich een acute situatie zich voordoet, dan kan het voorkomen dat u vooraf niet geïnformeerd wordt. Wel informeren we u bij langere ziektetrajecten, zodra er een oplossing voor handen is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Heilig Hartschool is een reguliere basisschool die gebruik maakt van de gezamenlijke zorgstructuur van stichting Initia. Hierdoor kunnen we een beroep doen op een expertiseteam met daarin een variëteit aan disciplines en specialisaties.

Hierdoor is de Heilig Hartschool in staat om, naast haar reguliere leerlingen, ook leerlingen met specifieke zorg, onderwijs te bieden binnen Dongen.

Hiertoe onderscheiden we drie specifieke voorzieningen:

- Leerlab gedrag: de doelgroep voor dit leerlab vormen leerlingen met een lichtere vorm van internaliserende gedragsproblematiek.

- Taalsetting: de doelgroep voor deze setting vormen leerlingen met een taalontwikkelstoornis (TOS) of NT2 taalachterstand.

- Leerlab Hoogbegaafdheid: de doelgroep voor dit leerlab vormen leerlingen die aantoonbaar 'hoogbegaafd' zijn.

Daarnaast wordt de speciale zorg vaak binnen de school geboden middels een arrangement. 

Mocht de ondersteuningsvraag buiten de reikwijdte van de school komen te liggen, dan verwijzen we gezamenlijk met ouders en specialisten naar een passende school voor SO of SBO in de regio.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven