Archipelschool De Golfslag

Juffrouw van de Putteplein 3 4357 EN Domburg

 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt er aan het begin van het schooljaar een speciale informatieavond gehouden voor de ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen uit deze groep. De schoolkeuze en algemene informatie over het voortgezet onderwijs staan op die avond centraal. Er is eveneens uitleg over de IEP toets die in groep 8 gemaakt wordt.

In januari vinden de adviesgesprekken plaats tussen u en de leerkracht van groep 8. In deze periode organiseren de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs informatiedagen en –avonden voor ouder(s) / verzorger(s) en kinderen. In de maand mei komt de uitslag van de IEP toets en wordt deze bij een afwijkende uitslag in relatie tot het eerder gegeven schooladvies besproken met de ouder(s) / verzorger(s) en de gekozen school voor voortgezet onderwijs.

De leerkracht van groep 8 verzorgt de schriftelijke aanmelding bij de school voor voortgezet onderwijs. In mei ontvangt u bericht van plaatsing van uw kind. Na de overgang naar het voortgezet onderwijs blijven wij de kinderen volgen. Wij krijgen tot en met het tweede jaar van de middelbare school rapportages opgestuurd en er zijn contactmomenten voor de groep 8 leerkracht op de middelbare school.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school beginnen, wordt de ontwikkeling gevolgd en de resultaten daarvan bijgehouden. Dit gebeurt in de eerste plaats met de methode gebonden toetsen op basis van de bij een methode behorende normering. Deze toetsen vormen de basis voor de rapporten die twee keer per jaar verschijnen. Daarnaast zijn er ook de methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) op basis van landelijke normeringen. De resultaten van deze CITO toetsen worden ook op het rapport vermeld. Naar aanleiding van de rapporten worden de oudergesprekken gepland. In het eerste oudergesprek, wij noemen dit gesprek het "updategesprek", kunt u aangeven hoe het thuis gaat, wat uw kind eventueel nodig heeft op school en verwachtingen uitspreken. De leerkracht zal vertellen hoe de start in het nieuwe schooljaar is geweest, hoe het met uw kind op school gaat en eventuele opvallende zaken bespreken. Deze gegevens en de zienswijze van de ouder(s) / verzorger(s) vormen belangrijke bouwstenen om de stimulerende en de belemmerende factoren in kaart te brengen en op basis daarvan de onderwijsbehoeften van de kinderen te bepalen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van de groepsplannen en de groepsoverzichten. De groepsplannen en de groepsoverzichten worden gebruikt om twee keer per schooljaar de tussenopbrengsten van ons onderwijs te evalueren en indien nodig een verbetertraject op te stellen. We hanteren hierbij een eigen schoolnorm die gebaseerd is op de laagste vaardigheidsscore niveau B op basis van de herziene normering van CITO.

Van ieder kind wordt een dossier opgebouwd, waarin alle vorderingen en overige belangrijke informatie wordt bewaard. De vorderingen van alle kinderen worden regelmatig met de intern begeleider besproken.

Naast de geplande oudergesprekken is het mogelijk dat de leerkracht tussentijds contact met u opneemt als de situatie daarom vraagt. Natuurlijk kunt u als ouder ook altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De capaciteiten van het kind (wat kan het kind?)
 • De kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
 • Omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden?)

We stellen ons ten doel om het maximale uit elk kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. De definitieve leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van een verplichte eindtoets in april, waaraan alle leerlingen deel moeten nemen. Bij ons op school is dit de IEP toets.

Al veel eerder bepalen wij op basis van het leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen waar nog aan gewerkt moet worden in groep 8. In januari wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Als school baseren wij ons advies op de volgende punten:

 • werkhouding in de klas;
 • werktempo;
 • houding ten opzichte van huiswerk;
 • intrinsieke motivatie;
 • cognitieve resultaten (methode-afhankelijk en methode-onafhankelijke toetsen).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven