Archipelschool De Golfslag

Juffrouw van de Putteplein 3 4357 EN Domburg

 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt er aan het begin van het schooljaar een speciale informatieavond gehouden voor de ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen uit deze groep. De schoolkeuze en algemene informatie over het voortgezet onderwijs staan op die avond centraal. Er is eveneens uitleg over de IEP doorstroomtoets die in groep 8 gemaakt wordt.

In januari vinden de adviesgesprekken plaats tussen u, uw kind en de leerkracht van groep 8. In deze periode organiseren de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs informatiedagen en –avonden voor ouder(s) / verzorger(s) en kinderen. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de IEP doorstroomtoets en wordt het schooladvies bij een hogere uitslag heroverwogen. De heroverweging en de eventuele bijstelling van het advies wordt met u als ouder(s) / verzorger(s) besproken. In de week voor 1 april kunnen leerlingen met hun definitieve advies worden aangemeld bij het voortgezet onderwijs.

Na de overgang naar het voortgezet onderwijs blijven wij de kinderen volgen. Wij krijgen tot en met het tweede jaar van de middelbare school rapportages opgestuurd en er zijn contactmomenten voor de groep 8 leerkracht op de middelbare school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school beginnen, wordt de ontwikkeling gevolgd en de resultaten daarvan bijgehouden. Dit gebeurt in groep 1/2 aan de hand van de leerlijnen van Parnassys en vanaf groep 3 in de eerste plaats met de methode gebonden toetsen op basis van de bij een methode behorende normering. Deze resultaten vormen de basis voor de rapporten die twee keer per jaar verschijnen. Daarnaast zijn er ook de methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) op basis van landelijke normeringen. De resultaten van deze IEP toetsen worden ook op het rapport vermeld. Naar aanleiding van de rapporten worden de oudergesprekken gepland. In het eerste oudergesprek, wij noemen dit gesprek het "updategesprek", kunt u aangeven hoe het thuis gaat, wat uw kind eventueel nodig heeft op school en verwachtingen uitspreken. De leerkracht zal vertellen hoe de start in het nieuwe schooljaar is geweest, hoe het met uw kind op school gaat en eventuele opvallende zaken bespreken. In alle groepen voeren wij kindgesprekken. In deze gesprekken gaat het over het welbevinden van de kinderen, maar ook over hun eigen verwachtingen en doelen. Al deze gegevens en de zienswijze van de ouder(s) / verzorger(s) vormen belangrijke bouwstenen om de stimulerende en de belemmerende factoren in kaart te brengen en op basis daarvan de onderwijsbehoeften van de kinderen te bepalen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van de blokplannen en de groepsoverzichten. De blokplannen, de groepsoverzichten en de resultaten van de IEP toetsen worden gebruikt om de tussenopbrengsten van ons onderwijs te evalueren. We hanteren hierbij een eigen schoolnorm die gebaseerd is op de vaardigheidsscore niveau A op basis van de herziene normering van IEP.

Van ieder kind wordt een dossier opgebouwd, waarin alle vorderingen en overige belangrijke informatie wordt bewaard. De vorderingen van alle kinderen worden regelmatig met de intern begeleider besproken.

Naast de geplande oudergesprekken is het mogelijk dat de leerkracht tussentijds contact met u opneemt als de situatie daarom vraagt. Natuurlijk kunt u als ouder ook altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De capaciteiten van het kind (wat kan het kind?)
 • De kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
 • Omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden?)

We stellen ons ten doel om het maximale uit elk kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. De definitieve leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van een verplichte doorstroomtoets in februari, waaraan alle leerlingen deel moeten nemen. Bij ons op school is dit de IEP doorstroomtoets.

Al veel eerder bepalen wij op basis van het leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen waar nog aan gewerkt moet worden in groep 8. In januari wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Als school baseren wij ons advies op de volgende punten:

 • Werkhouding in de klas
 • Werktempo
 • Houding ten opzichte van huiswerk
 • Intrinsieke motivatie
 • Cognitieve resultaten (methode-afhankelijk en methode-onafhankelijke toetsen)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch klimaat van Archipelschool De Golfslag is erop gericht om voor alle betrokkenen een veilige leef- en leeromgeving te creëren. We vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. De sfeer kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen. Als team zetten we ons in om een sfeer te scheppen waarbij kinderen, medewerkers en ouder(s) / verzorger(s) zich “thuis” voelen. We scheppen situaties en hanteren didactische werkvormen waarin samenwerking wordt gestimuleerd. Onze school hecht een groot belang aan een goed contact tussen en ouder(s) / verzorger(s). Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Accepteren van elkaar
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven