Archipelschool De Golfslag

Juffrouw van de Putteplein 3 4357 EN Domburg

 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag

Het team

Toelichting van de school

Het team van Archipelschool De Golfslag bestaat uit:

 • Directeur
 • Intern begeleider
 • Leerkrachten
 • Vakleerkracht gym
 • Native Speaker Engels
 • Leerkrachtondersteuner
 • Administratief medewerker

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid wordt een beroep gedaan op invalleerkrachten. Als er geen vervanging geregeld kan worden, proberen we als team intern een oplossing te zoeken. Wanneer er zowel intern als extern geen oplossing is, kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Uiteraard proberen we dit te voorkomen.

De intern begeleider en de directeur worden bij afwezigheid niet (altijd) vervangen, wel kan bijvoorbeeld de werkdag geruild worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 wordt er gewerkt met 6 (combinatie) groepen in de volgende samenstelling:

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7/8

Op maandag t/m vrijdag hebben wij een leerkrachtondersteuner die ondersteuning biedt in groep 7/8. Voor interne begeleiding hebben we 2 dagen gereserveerd binnen onze formatie en voor de directeur 2,5 dag.
Engels wordt vanaf groep 1 gegeven door een Native Speaker. Een vakleerkracht ICT is vanuit Archipelscholen beschikbaar voor ICT projecten, zoals Bomberbot, mediawijsheid, 3d printen en VR. Daarnaast beschikken we over een opgeleide rekencoördinator. De vakleerkracht gym geeft alle groepen één keer per week gym. De andere tweede gymles krijgen de kinderen van de groepsleerkracht. De ene les is een toestelles en de andere les is een spelles.

De diverse groepen zijn niet altijd even groot. Dit is afhankelijk van de grootte van de jaargroepen en in groep 1/2 van de instroom van nieuwe kinderen. In groep 1/2 worden het hele jaar door kinderen bijgeplaatst, zodra een kind 4 jaar wordt, mag het immers naar school. De groeperingsvorm is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar ook de totale schoolorganisatie speelt hierin mee. In principe worden de kinderen één keer per jaar verplaatst naar een volgende groep. Bijna altijd gebeurt dit na de zomervakantie.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 is spelenderwijs leren de basis voor de verdere ontwikkeling. Er is veel materiaal aanwezig, waarmee de leerkracht de ontwikkeling stuurt en zo nodig de kinderen stimuleert. Iedere dag kent een vast ritme, waarbij een afwisseling plaatsvindt in activiteiten. Er zijn activiteiten die met de hele groep gedaan worden en activiteiten die in kleine groepjes plaatsvinden. Het praten over allerlei onderwerpen is een belangrijk onderdeel om woorden te leren gebruiken, goed te leren spreken en de algemene ontwikkeling te stimuleren. Praktische zaken uit de belevingswereld van de kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kleuterperiode wordt aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van het rekenonderwijs en er worden voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden. ICT is vanaf groep 1 ook aan de orde. De kinderen maken gebruik van het digibord en ze werken met Chromebooks.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen vakken als taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer, sociaal-emotionele ontwikkeling en expressievakken zoals tekenen, muziek en crea. In groep 3 en 4 wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en wordt er overgegaan naar meer programmagericht onderwijs. Het methodegebruik is hierop afgestemd. Binnen de methoden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof model, zodat kinderen zich naar hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen. In de midden- en bovenbouw worden de vaardigheden en kennisgebieden verder uitgediept. In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit levert bij voldoende resultaat een getuigschrift op. Voor de meeste vakken wordt er gebruik gemaakt van een methode met bijbehorende leerlingensoftware. Daarnaast vindt er ook aanpassing plaats door accentuering van de actualiteit door de leerkracht. Alle methoden die wij op school gebruiken, voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Een kenmerkend onderdeel van Archipelschool De Golfslag is zelfstandig werken. Kinderen leren daarbij zelf hun werk te plannen en uit te voeren (dag- en weektaken). Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak. De leerkracht krijgt daarbij een meer begeleidende rol, waardoor de kinderen minder afhankelijk van de leerkracht worden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Hierin zit een structurele opbouw, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT. De kinderen leren vanaf groep 1 om op een Chromebook te werken en vanaf groep 3 leren ze te werken met Google Drive en Classroom, informatie op te zoeken en te e-mailen.

Elke dag is er van 8.30-9.00 uur groepsdoorbrekend technisch leesonderwijs op basis van de uitgangspunten van het landelijk taal/leesverbeteringstraject List (Leesinterventietraject voor scholen met een totaalbenadering), waarbij op basis van de nieuwste inzichten wordt gewerkt.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Archipelschool De Golfslag geven we gedifferentieerd les. Op deze manier zorgen we ervoor dat de kinderen op hun eigen niveau de lessen kunnen volgen. We werken met groepsoverzichten en blokplannen, waarin we beschrijven wat de kinderen nodig hebben en hoe we dit willen bereiken. Daarnaast zijn de kindgesprekken die we in iedere groep voeren erg belangrijk. In deze kindgesprekken bespreken we wat de kinderen nodig hebben om hun eigen doelen te behalen.

Wanneer we merken dat een kind extra begeleiding nodig heeft, gaan we in gesprek met ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we welke ondersteuningsbehoeften er zijn en wat wij als school kunnen bieden. We hebben op school de mogelijkheid om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te begeleiden. We zullen altijd, binnen onze mogelijkheden, op zoek gaan naar extra middelen en extra assistentie. We bekijken dit per kind en maken hierover afspraken met de ouders.

Archipelschool De Golfslag werkt samen met samenwerkingsverband Kind op 1. Samen met de basisscholen in Walcheren en de Oosterschelderegio verzorgt Samenwerkingsverband Kind op 1 de ondersteuning in het kader van passend onderwijs. Samenwerkingsverband Kind op 1 besluit over de ondersteuning/ arrangementen op de scholen. En zij bepalen welke leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs gaan. Op de website van kind op 1 kunt u o.a. informatie vinden over de aanmelding voor arrangementen en procedures voor speciaal (basis)onderwijs.

De school is toegankelijk voor mindervaliden.

Grenzen worden bepaald door het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften per groep, de groepsgrootte en de zwaarte van de extra ondersteuningsvraag in combinatie met de expertise van het team. Onze ambitie is om voor zoveel mogelijk kinderen uit Domburg en omstreken passend onderwijs te bieden.

Verwijsindex

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte worden begeleid door onze leerkrachtondersteuner. Dit is altijd in overleg met de leerkracht en de intern begeleider. De ondersteuning wordt zowel binnen als buiten de klas geboden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze school is een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf gevestigd. Deze vindt u meteen bij binnenkomst in het gebouw aan de linkerkant. Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal hebben beiden een apart lokaal tot hun beschikking.

Wij werken samen met de kinderen en medewerkers van het kinderdagverblijf en de peutergroep. Hierbij kunt u denken aan een gezamenlijk thema en het samen organiseren van activiteiten, zoals het schoolontbijt, de Veerse Voorleesdag en de Koningsspelen. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een doorgaande lijn van 0-12 jaar.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school beginnen, wordt de ontwikkeling gevolgd en de resultaten daarvan bijgehouden.

De zorg en ontwikkeling van het jonge kind heeft veel aandacht op Archipelschool De Golfslag. We hebben een goede samenwerking met de peutergroep en er vinden altijd warme overdrachten plaats tussen de medewerkers van de peutergroep en de leerkrachten van groep 1. Voor observatie en registratie gebruiken we op school de leerlijnen 4 tot 7 jaar van Parnassys. We werken met een uitgebreide kennismaking en intake met ouders, zodat we een goed beeld hebben van het kind. Bij aanmelding van een VVE kind hebben we een intensieve overdracht en intake. 

Terug naar boven