Archipelschool De Golfslag

Juffrouw van de Putteplein 3 4357 EN Domburg

 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
 • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid wordt een beroep gedaan op invalleerkrachten via het Transfer Centrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).  Als er geen vervanging geregeld kan worden, proberen we als team intern een oplossing te zoeken. Wanneer er zowel intern als extern geen oplossing is, kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Uiteraard proberen we dit te voorkomen.

De Intern Begeleider en de directeur worden bij afwezigheid niet (altijd) vervangen, wel kan bijvoorbeeld de werkdag geruild worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 wordt er gewerkt met 5 (combinatie) groepen in de volgende samenstelling:

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5/6
 • Groep 7/8

Op maandag t/m vrijdag hebben wij een onderwijsassistent die ondersteuning biedt in groep 1/2 en in groep 5/6. Voor Interne Begeleiding hebben we 2,5 dag gereserveerd binnen onze formatie en voor de directeur drie dagen. De vakleerkracht muziek is vanuit Archipel Scholen beschikbaar tijdens ons muziekproject voor de duur van 2 weken. Een vakleerkracht ICT is vanuit Archipelscholen beschikbaar voor ICT projecten, zoals Bomberbot, emdiawijsheid, 3d printen en VR. Daarnaast beschikken we over een opgeleide rekencoördinator. De vakleerkracht gym geeft de groepen 1 t/m 8 twee keer per week gym. De ene les is een toestelles en de andere les is een spelles.

De diverse groepen zijn niet altijd even groot. Dit is afhankelijk van de grootte van de jaargroepen en in groep 1/2 van de instroom van nieuwe kinderen. In groep 1/2 worden het hele jaar door kinderen bijgeplaatst, zodra een kind 4 jaar wordt, mag het immers naar school. De groeperingsvorm is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar ook de totale schoolorganisatie speelt hierin mee. In principe worden de kinderen één keer per jaar verplaatst naar een volgende groep. Bijna altijd gebeurt dit na de zomervakantie.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 is spelenderwijs leren de basis voor de verdere ontwikkeling. Er is veel materiaal aanwezig, waarmee de leerkracht de ontwikkeling stuurt en zo nodig de kinderen stimuleert. Iedere dag kent een vast ritme, waarbij een afwisseling plaatsvindt in activiteiten. Er zijn activiteiten die met de hele groep gedaan worden en activiteiten die in kleine groepjes plaatsvinden. Het praten over allerlei onderwerpen is een belangrijk onderdeel om woorden te leren gebruiken, goed te leren spreken en de algemene ontwikkeling te stimuleren. Praktische zaken uit de belevingswereld van de kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kleuterperiode wordt aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van het rekenonderwijs en er worden voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen vakken als taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer en expressievakken zoals tekenen, muziek en crea. In groep 3 en 4 wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en wordt er overgegaan naar meer programmagericht onderwijs. Het methodegebruik is hierop afgestemd. Binnen de methoden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof model, zodat kinderen zich naar hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen. In de midden- en bovenbouw worden de vaardigheden en kennisgebieden verder uitgediept. In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit levert bij voldoende resultaat een getuigschrift op. Voor de meeste vakken wordt er gebruik gemaakt van een methode. Daarnaast vindt er ook aanpassing plaats door accentuering van de actualiteit door de leerkracht. Alle methoden die wij op school gebruiken, voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Een kenmerkend onderdeel van Archipelschool De Golfslag is zelfstandig werken. Kinderen leren daarbij zelf hun werk te plannen en uit te voeren (dag- en weektaken). Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak. De leerkracht krijgt daarbij een meer begeleidende rol, waardoor de kinderen minder afhankelijk van de leerkracht worden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Hierin zit een structurele opbouw, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT. Naast tekstverwerken en de computer als ondersteuning voor de lessen, wordt er ook gebruik gemaakt van het internet met al zijn mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan e-mailen, maar ook het opzoeken van informatie.

Elke dag is er van 8.30-9.00 uur groepsdoorbrekend technisch leesonderwijs op basis van de uitgangspunten van het landelijk taal/leesverbeteringstraject List (Leesinterventietraject voor scholen met een totaalbenadering), waarbij op basis van de nieuwste inzichten wordt gewerkt.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Archipelschool De Golfslag geven we gedifferentieerd les. Op deze manier zorgen we ervoor dat de kinderen op hun eigen niveau de lessen kunnen volgen. We werken met groepsoverzichten en groepsplannen, waarin we beschrijven wat de kinderen nodig hebben en hoe we dit willen bereiken.

Wanneer we merken dat een kind extra begeleiding nodig heeft, gaan we in gesprek met ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we welke ondersteuningsbehoeften er zijn en wat wij als school kunnen bieden. We hebben op school de mogelijkheid om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te begeleiden. We zullen altijd, binnen onze mogelijkheden, op zoek gaan naar extra middelen en extra assistentie. We bekijken dit per kind en maken hierover afspraken met de ouders.

De school is toegankelijk voor mindervaliden.

Grenzen worden bepaald door het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften per groep, de groepsgrootte en de zwaarte van de extra ondersteuningsvraag in combinatie met de expertise van het team. Onze ambitie is om voor zoveel mogelijk kinderen uit Domburg en omstreken passend onderwijs te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven