Archipelschool De Golfslag

Juffrouw van de Putteplein 3 4357 EN Domburg

  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag
  • Schoolfoto van Archipelschool De Golfslag

In het kort

Toelichting van de school

Archipelschool De Golfslag is een sfeervolle basisschool met ruim 120 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zes (combinatie)groepen. Wij werken met moderne lesmethodes en maken hierbij veel gebruik van de digitale mogelijkheden die deze methoden bieden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. De sfeer kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen. Als team zetten we ons in om een sfeer te scheppen waarbij kinderen, leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s) zich thuis voelen. We scheppen situaties en hanteren didactische werkvormen waarin samenwerking wordt gestimuleerd.

De kernwaarden van Archipel Scholen zijn: kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht. Onze school stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het groeiproces van kinderen. Dit doen we door ze een vorming te bieden, die erop gericht is in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Archipelschool De Golfslag is gehuisvest in de nieuwbouw van de brede school Domburg met ook voorzieningen voor de peutergroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Archipelschool De Golfslag is gebouwd volgens de principes van Passief Bouwen en voldoet tevens aan het Frisse Scholen label van de Nederlandse overheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Werken met weektaken
  • Gericht op de toekomst
  • Warm pedagogisch klimaat
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat een lichte daling zien. Dit komt door een lager geboortecijfer. De krimp, die met name in Zeeland actueel is, lijkt aan Domburg voorbij te gaan. Een duidelijke oorzaak is moeilijk aan te geven. De christelijke school in het naburige Aagtekerke is per 1 augustus 2014 gesloten en gefuseerd met de christelijke school in Grijpskerke. Meerdere ouders van de betrokken kinderen hebben gekozen voor Archipelschool De Golfslag. Daarnaast vestigen zich jaarlijks wel enige gezinnen met kinderen in Domburg. De brede school met opvang van 0-12 jaar lijkt ook de aantrekkingskracht van Archipelschool De Golfslag te vergroten. Enige jaren geleden was sprake van een mini geboortegolf.

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen gebruiken wij een inschrijfformulier en een anamneseformulier. Deze vindt u op onze website. Voordat u uw kind aanmeldt op onze school, vindt er een gesprek en een rondleiding plaats met de directeur. Tijdens dit gesprek kunt u ook al uw vragen stellen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven