Basisschool Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool

Kapellaan 3 9101 WB Dokkum

Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool

Het team

Toelichting van de school

JKC Sint Bonifatius

Onze kindcentrum heeft 8 stamgroepen, deze zijn als volgt ingedeeld:

Peutergroep (onderdeel van Eigen&Wijzer kinderopvang)

Rinia

Twee kleutergroepen

Siebrich, Gretha en Brenda

Drie middenbouwgroepen

Janny, Carina, Vera, Anna, Froukje

Twee bovenbouwgroepen

Ellen, Marjolein, Reinou, Froukje, Marije

Verder hebben wij een Coach Passend Onderwijs (CPO)

Brenda

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

JKC Sint Bonifatius is onderdeel van het schoolbestuur Bisschop Möller Stichting (BMS). De BMS werkt met een supportteam. Het inzetten van de medewerkers uit het supportteam wordt verzorgd door SLIM Personeelsbemiddeling uit Groningen (hierna te noemen SLIM). De medewerkers van het supportteam worden ingezet op vervangingswerkzaamheden. Dit betreffen werkzaamheden ter vervanging van alle soorten van afwezigheid van de eigen leerkracht (bijvoorbeeld ziekte, ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs op JKC Sint Bonifatius

Het schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. Hierin zijn ook onze grenzen aan de zorg omschreven. Dit document ligt ter inzage bij de directie en is bedoeld als uitgangspunt voor het aannamebeleid.

Basisondersteuning

JKC Sint Bonifatius is een Jenaplanschool. Onze school gaat uit van verschillen. Dit maakt dat we ons onderwijs goed kunnen inrichten naar de onderwijsbehoeften van alle kinderen. We werken met driejarige stamgroepen, waarbij elk kind de ruimte krijgt de wereld te ontdekken en de eigen talenten te ontwikkelen binnen een veilige leeromgeving. De dynamiek in de stamgroep is ieder jaar anders. Het kind leert op deze manier om de jongste te zijn, die hulp mag ontvangen, maar ook de oudste van de stamgroep te zijn en juist de jongere kinderen te helpen. Dagelijks zijn er instructiemomenten en verlengde instructie, zodat ieder kind te begeleiding krijgt die het verdient. Het onderwijs stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en instructie.

Extra ondersteuning

Wanneer we op school door observaties zien dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaan we daarover in gesprek met ouders. Wanneer dit gewenst is schakelen we externe experts in voor aanvullende observaties en adviezen. We stellen een OPP (ontwikkelingsperspectief) op als de situatie daarom vraagt. Daarin nemen we op welke extra ondersteuning de school kan bieden. Dit OPP wordt altijd besproken met ouders en door hen ondertekent voordat deze wordt uitgevoerd. Een aantal keer per jaar zullen we het OPP met elkaar evalueren en nieuwe doelen opstellen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn de mogelijkheden tot het bieden van logopedie binnen ons JKC aan het onderzoeken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuters (2-4 jaar)

Peuters van 2 tot 4 jaar oud komen bij ons om samen met vriendjes en vriendinnetjes de grote wereld te ontdekken. Denk hierbij aan muziek, sport, spel, natuur en creatieve activiteiten. Peuters ontdekken waar hun interesses liggen en waar zij goed in zijn. Wij begeleiden hun avontuur met een uitgebreid activiteitenprogramma, dat aansluit bij de andere stamgroepen van ons JKC. Regelmatig worden activiteiten samen gedaan met de kleuters, zodat de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. De peutergroep draait mee met het thema waar schoolbreed aan gewerkt wordt. Op deze manier stimuleren we de doorgaande lijn van 2 - 12 jaar.

Onderbouw (groep 1 en 2)

Een nieuwe kleuter draait eerst een aantal dagdelen mee, zodat het kan wennen aan alle nieuwe indrukken. Het kind wordt daarbij geholpen door de oudere kinderen in de stamgroep. Het belangrijkste in deze gewenningsfase is dat het kind zich veilig voelt in de stamgroep en met plezier naar school gaat. Er is regelmatig overleg tussen de stamgroepleider en de ouders over hoe het met het kind gaat. Elke ochtend en middag begint en eindigt in de kring waar de kinderen over hun belevenissen vertellen, liedjes zingen of op een speelse manier vaardigheden verwerven zoals tellen. Na de kring spelen en werken de kinderen. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten zoals de huishoek, het constructiemateriaal, diverse creatieve activiteiten, etc.. Kinderen worden begeleid in het steeds zelfstandiger organiseren van de gekozen taken. Activiteiten worden afgestemd op de thema's waar aan gewerkt wordt. Zo krijgen de kinderen steeds een nieuwe uitdaging. Omdat we de motorische ontwikkeling belangrijk vinden, wordt er elke dag met de kinderen bewogen. Afhankelijk van het weer gebeurt dit buiten of in het speellokaal

Terug naar boven