cbs Remmelt Booy

Terpstrastraat 12 9863 PV Doezum

  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school gebruikte t/m schooljaar 19/20 het Leerlingvolgsysteem Cito om de leerlingen te volgen en de eindtoets IEP om verantwoording af te leggen over de eindopbrengsten. De scores liggen jaarlijks boven de ondergrens welke de onderwijsinspectie hanteert.

Vanaf schooljaar 2020/2021 werkt de school met het LVS IEP en de eindtoets IEP.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Volgen van de leerlingen

Voordat uw kind bij ons op school zit vormen wij ons al een beeld van wat nodig is om uw kind een goede start te geven d.m.v. informatie van de ouders en van de peuterspeelzaal. Bij de kleuters begint het met observeren en praten.

Vanaf groep 3 meten we ieder halfjaar de ontwikkeling van lezen, taal en rekenen met het IEP leerlingvolgsysteem. De resultaten leggen we naast de methode gebonden toetsen die we frequent afnemen. Ook houden we de sociale en emotionele ontwikkeling via observaties van de leerkracht en een registratieprogramma in de gaten en kunnen we ingrijpen wanneer dit nodig is. Het “Stappenplan leerlingenzorg” van het Samenwerkingsverband beschrijft de manier waarop de zorg voor de leerlingen is georganiseerd. Dit stappenplan ligt op school ter inzage. We hanteren een dyslexieprotocol voor groep 1 t/m 8. Dit protocol zorgt ervoor dat we alert en vroegtijdig signaleren en adequaat reageren op lees- en spellingsproblemen.

De verslaggeving van gegevens over de leerlingen

Van elk kind wordt een digitaal dossier bijgehouden. In dit dossier zitten verslagen van o.a. gesprekken met ouders, gesprekken met deskundigen,  toets gegevens, rapportbesprekingen, de vorderingen, eventuele individuele handelingsplannen etc. Hiernaast hebben we nog een papieren dossier met leerling gegevens. Dit dossier wordt door de Intern begeleider beheerd. Vijf keer per jaar zijn er leerling- en groepsbesprekingen binnen het zorgteam van de school. Die besprekingen worden geleid door de intern begeleider en kunnen resulteren in actie punten t.a.v. de leerlingen en de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen en hun ouders ontvangen aan het eind van schooljaar 7 een voorlopig schooladvies. Dit advies komt tot stand op basis van de ontwikkeling tot dan toe. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling volgens het leerlingvolgsysteem, het dagelijks werk en de leerhouding van de leerling. Na de doorstroomtoets in groep 8 wordt dit voorlopig advies al dan niet gewijzigd en omgezet naar een definitief advies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk -en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Samen verantwoordelijk
  • Vertrouwen en veilgheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven