cbs Remmelt Booy

Terpstrastraat 12 9863 PV Doezum

  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een intern begeleider, leerkrachten, vakleerkracht bewegingsonderwijs, onderwijsassistent, administratief medewerker en een conciërge.

Binnen het team is er specialisme op gebied van zorg en begeleiding, muzikale vorming, bewegingsonderwijs/motoriek, taal en rekenen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de Stichting Quadraten wordt samengewerkt met Slim Personeelsbemiddeling, de organisatie die de inval bij ziekte en verlof voor ons regelt. Bij kortdurende afwezigheid van personeel wordt er intern een oplossing gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kern van het onderwijs aan de kinderen in de groepen 1 en 2 bestaat vooral uit spel, het werken met ontwikkelingsmateriaal en het leren van de basisvaardigheden. Er wordt veelal gewerkt vanuit de kring in tafelgroepen, in werkhoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Er wordt een basis gelegd voor het zelfstandig werken.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt in alle groepen gewerkt rond thema’s en met projecten welke voortkomen uit de gebruikte methodes, de tijd van het jaar of een actualiteit. Alle vakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd gegeven. Regelmatig werkt de hele school gedurende een periode aan het zelfde thema, waarbij gezamenlijke en klassen doorbrekende activiteiten worden georganiseerd.  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CBS Remmelt Booy is een reguliere school voor PO.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

1. Goed onderwijs vraagt om continu aandacht te hebben voor verbetering, waarbij naast het team en leerlingen ook ouders zijn betrokken. Bij ons op school maken we dit zichtbaar door:

-De ontwikkeling van een leerling portfolio, waarbij het steeds gaat om de eigen ontwikkeling van de leerling op gebied van hoofd, hart en handen. Bij de totstandkoming en doorontwikkeling wordt van ieder een actieve rol verwacht: leerling, leerkracht én ouder werken samen.

- De ritmiek en werkwijze van Stichting LeerKracht zijn geborgd en zichtbaar in de school. Doelen en behaalde doelen voor onderwijsverbetering zijn zichtbaar, ouders worden betrokken bij de werkwijze.

2. Thematisch onderwijs met een uitgewerkt aanbod van cultuuronderwijs zoals op onze school is neergezet biedt voldoende kansen om burgerschapsonderwijs een meer bewuste plek te bieden. Hoe de school hier vorm aan geeft staat omschreven in de bijlage Cultuuronderwijs, als rode draad verweven.

3. Een kleine school biedt kansen, maar kent ook bedreigingen. Onderwijs en opvang vraagt om een brede gezamenlijke aanpak in de regio. De school heeft recent in een ouderenquête de vraag gesteld over belang voor kinderopvang in het dorp. Wegens onvoldoende respons, beschikt de school niet over concrete behoefte bij ouders. Dit vraagt om nader onderzoek.

4. Een duurzame organisatie ondersteunt en stimuleert werknemers om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dit biedt kansen om kennis te delen en voor een optimale samenwerking in de regio.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven