cbs Remmelt Booy

Terpstrastraat 12 9863 PV Doezum

  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy
  • Schoolfoto van cbs Remmelt Booy

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer van Scholen op de kaart. 

Fijn dat u een kijkje komt nemen. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar onze website

Het team van Cbs Remmelt Booy. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerende School
  • Cultuurprofielschool
  • Thematisch Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal- emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en cultuureducatie. We vinden het belangrijk dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en daarbij ruimte geven aan de mening en visie van anderen.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). In een apart document is vastgelegd hoe ons aanbod op burgerschap wordt vormgegeven. De school heeft daarnaast beleid vastgesteld t.a.v. kansengelijkheid. 

De school richt zich op de cognitieve, culturele, sociale, lichamelijke, kortom brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat minstens dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Het onderwijs wordt grotendeels thematisch en in samenhang aangeboden. Doel van deze aanpak is om een hoge mate van betrokkenheid en voldoende mogelijkheden voor onderwijs op maat te realiseren. Het aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit zoveel mogelijk aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven