De Zonneboom

Zonneplein 4 7004 EL Doetinchem

Schoolfoto van De Zonneboom

Het team

Toelichting van de school

Waar gesproken wordt over landelijk gemiddelde gaat het over de gemiddelde schoolgrootte van scholen in Nederland. Het onderdeel LIO (leraar in opleiding) geeft 0 aan. Wij vinden opleiden in de school belangrijk en geven jaarlijks meerdere studenten de kans bij ons te leren. Dit is niet in de tabellen verwerkt.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek of om een andere reden (bijvoorbeeld scholing) afwezig is, gaan de lessen in de meeste gevallen gewoon door. Voor het inzetten van vervanging maken we gebruik van het PON (personeelscluster Oost-Nederland). Het streven is om zoveel mogelijk dezelfde invaller te krijgen, zodat deze bekend is met de kinderen en met de school. Tegenwoordig komt het helaas steeds vaker voor dat er geen invalleerkracht meer aanwezig is.
Maar wat nu als die pool leeg is? Dan doorloopt de school de stappen die hieronder op een rijtje staan.
Wat we het liefst willen!Stap 1: Binnen het schoolteam worden de leerkrachten, die de betreffende dag lesvrij zijn, gevraagd of één van hen bereid is de groep/unit les te geven.
Wat ook kan. Stap 2: Wanneer een onderwijsassistent beschikbaar is, wordt hij/zij gevraagd de groep/unit op te vangen, onder verantwoordelijkheid van de andere leerkracht in de unit.
Liever niet Stap 3: We verdelen de leerlingen over de overige units.We kunnen ervoor kiezen om de leerlingen over andere units te verdelen. Het kan echter zijn dat dit onderwijskundig of organisatorisch te bezwaarlijk is, voor de ‘ontvangende’ units of voor de leerlingen die op dat moment geen leerkracht hebben. De schoolleider maakt deze afweging. Het opsplitsen en verdelen van een groep doen we overigens maximaal twee dagen. 
Als het echt niet anders kan Stap 4: De leerlingen krijgen lesvrij. Ontzettend vervelend, maar heel soms hebben we geen andere keuze: dan blijven leerlingen thuis. Hiervoor gelden dan wel deze voorwaarden:
a. De ouders ontvangen een dag van tevoren, vóór 18:00 uur, een bericht over de lesvrije dag van hun kind.
b. Een unit heeft maximaal twee dagen lesvrij per keer dat er geen vervanger geleverd kan worden. Mocht een tweede dag nodig zijn, dan proberen we eerst weer de alternatieven te doorlopen. Lukt dat niet dan krijgt dezelfde of een andere unit lesvrij. Een unit heeft maximaal drie keer per schooljaar lesvrij.
Overigens: wanneer het vervangingsprobleem zich ’s ochtends pas aandient, sturen we de leerlingen niet naar huis. De schoolleider kan wel, na de stappen 1-2-3 te hebben doorlopen, besluiten om de brengende ouders te vragen hun kind weer mee te nemen, om ze telefonisch te vragen hun kind op te halen of opvang voor ze te regelen. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de leerjaren 1 en 2 gaan de kinderen werken in hoeken, waar een bepaald doel aanwezig is. De doelen waar aan gewerkt wordt in de hoeken kunnen we onderverdelen in taal, rekenen, sociaal emotioneel en motorisch

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvakken (taal/spelling en rekenen) krijgen de kinderen in de ochtenduren in hun eigen leerjaar aangeboden. De kinderen gaan daarvoor naar het taallokaal of het rekenlokaal waar ze les krijgen van de taalspecialist of de rekenspecialist. 

Na het buiten spelen en eten gaan de kinderen aan het werk rondom een thema. In dit thema zijn de wereldoriëntatievakken en de creatieve vakken verweven. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben een hoogbegaafdheidsspecialist in huis. Zij ondersteunt de leerkrachten in het bedienen van deze kinderen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven