Vrije School De Kleine Prins

Torontostraat 1 7007 BK Doetinchem

Schoolfoto van Vrije School De Kleine Prins

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In beginsel maken alle leerlingen van klas 6 (leerjaar 8) van de basisschool een toets die het advies van de basisschool ondersteunt. Er zijn verschillende goedgekeurde toetsen om uit te kiezen. Op Vrijeschool De Kleine Prins maken we al een aantal jaren gebruik van de doorstroomtoets van CITO. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Vanaf schooljaar 2023 - 2024 is de wet gewijzigd en wordt deze doorstroomtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten bepalen wij m.b.v. de toetsen van Leerling in Beeld van CITO (Technisch- en Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen) en de sociaal-emotionele vragenlijsten.

Aan de hand van het zorgplan en de daarin opgenomen zorgroute houden we zicht op de ontwikkelingen van onze leerlingen. Hierbij zijn de toetsresultaten, observaties, gesprekken etc. leidraad voor de juiste vervolgkeuzes m.b.t. handelingsplannen (groep en individueel), de schoolbespreking (doen we als school de dingen goed en doen we de goede dingen?).

In het zorgplan nemen de leerlingbesprekingen een belangrijke rol in. Dit zijn gesprekken tussen leerkracht en IB'er waarin de algehele voortgang van ontwikkeling wordt gemonitord m.b.t. kwalificatie, socialisatie, subjectvorming en motorische ontwikkeling.

Daarnaast gebruiken we de toetsresultaten om de schoolontwikkeling te monitoren t.o.v. onze schoolweging (m.a.w. past ons onderwijs bij onze doelgroep? Leidt ons onderwijs tot resultaten die je in alle redelijkheid bij onze leerlingen mag verwachten?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het schooladvies voor het vervolgonderwijs maken we gebruik van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem en de afwegingen van de leerkrachten. De score van de Cito-eindtoets heeft hierbij een aanvullende functie.

Het is een schooladvies: Een advies van onze school dus. Een advies dat van grote invloed op de toekomst van onze leerlingen kan zijn. Daarom doorlopen wij een zorgvuldige procedure, waarbij het hele team, incl. IB en directie stap voor stap tot een passend, weloverwogen en duidelijk onderbouwd advies te komen.

Daarbij kijken we ook jaarlijks hoe onze leerlingen het daadwerkelijk in het VO doen o.b.v. onze adviezen. Die gegevens zijn voor iedereen beschikbaar en zijn een waardevolle indicatie over de nauwkeurigheid van onze adviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven naar leerlingen die autonoom, in relatie tot hun omgeving en competent (bewust van eigen kwaliteiten en talenten) naar het voortgezet onderwijs doorstromen.

Dat betekent dat wij  - vanuit de vrijeschoolpedagogiek - continu bewust observeren waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling en dat als onderlegger gebruikenvoor het ontwerpen van de volgende stap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gemeenschapszin
  • Respect
  • Compassie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft in mei 2023 stichting Athena bezocht en concludeerde dat het onderwijs op onze scholen op alle indicatoren op orde is. Alle scholen binnen stichting Athena hebben een basisarrangement.

Dat is voor ons een mooie opsteker en bevestiging dat wij binnen onze eigenheid als vrijescholen ook aan alle wettelijke verplichtingen voldoen.

Terug naar boven