Vrije School De Kleine Prins

Torontostraat 1 7007 BK Doetinchem

Schoolfoto van Vrije School De Kleine Prins

Het team

Toelichting van de school

Voor bewegingsonderwijs wordt gebruikgemaakt van vakspecialisten van Sport-ID Doetinchem.

Daarnaast heeft de school geregeld gastdocenten met een specifiek specialisme in huis, passend bij het onderwijsaanbod dat op dat moment actueel is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Formeel kan de school binnen stichting Athena gebruikmaken van invallers uit de invalpool, of van een externe invalpool bij afwezigheid van een leerkracht.

Helaas blijkt in de praktijk dat - mede door het nijpende lerarentekort - er in de praktijk niet altijd een invaller beschikbaar is. We hebben als school ook nog een aantal contacten met onderwijsbevoegden die niet direct aan de school verbonden zijn. Die zijn soms wel en soms niet beschikbaar.

Als blijkt dat voorgaande mogelijkheden niet voorhanden zijn, dan tracht de school voor kortdurende vervanging het in de praktijk intern op te lossen door de onderwijsassistente, of een leerkracht die net op die dagen ambulant is, in te zetten. De aanvankelijk geplande werkzaamheden van de onderwijsassistente en / of de betreffende ambulante leerkracht komen daarmee te vervallen, omdat we zolang mogelijk willen voorkomen dat een klas geen onderwijs krijgt.

Indien leerlingen onverhoopt en in het uitzonderlijke geval dat we echt door alle redelijke opties heen zijn, geen onderwijs kunnen krijgen, dan worden ouders / verzorgers zo snel als mogelijk gebeld.

Voor langdurend verlof (langer dan 3 weken) spant de stichting zich in om een structurele bevoegde vervanger te vinden. Tot op heden is dat altijd gelukt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons schoolgebouw is voornamelijk met duurzame materialen (vooral veel hout) gebouwd. We beschikken over natuurpleinen en voldoende speelgelegenheid.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze school werkt met periodeonderwijs. Dat betekent dat we gedurende het schooljaar in iedere periode (een periode loopt van vakantie tot vakantie) aan de hand van een thema een rijke leeromgeving aanbieden waarin diverse vakken geïntegreerd aan bod komen.

We vinden het belangrijk dat het jonge kind daarbij vooral spelend en ontdekkend de wereld om zich leert kennen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens het periodeonderwijs (een periode loopt van vakantie tot vakantie) werken de leerlingen aan de hand van een thema binnen een rijke leeromgeving aan diverse doelen, waarin diverse vakken geïntegreerd aan bod komen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar gaat de school verder aan de slag met het Acadin-programma voor hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast wil de school in kaart brengen welke digitale mogelijkheden er zijn voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en deze waar mogelijk implementeren in het aanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met Christoforus Kinderopvang is gestart in schooljaar 2022 - 2023.

Christoforus verzorgt buitenschoolse opvang van Vrijeschool De Kleine Prins en is een kleinschalige buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar .Er zijn activiteiten passend bij iedere leeftijdsgroep. Vrij spel neemt daarbij in beide groepen een belangrijke plaats in. Speelmaterialen als verkleedkleren, puzzels, bouwkisten en speelplanken stimuleren dit.

Daarnaast biedt Christoforus ook een peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is alle dagen geopend van 8.30 tot 13.45 en is voor peuters van 2 t/m 4 jaar.

Terug naar boven