Basisschool Canada

Dichterseweg 145 7006 AD Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Canada

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het document "Kwaliteitszorg Stg IJsselgraaf" is leidend in deze. 

Ultimview Ultimview is onderdeel van Parnassys.

Parnassys is het leerlingvolgsysteem dat Stichting breed in gezet wordt om zicht op resultaten , vorderingen en afspraken met betrekking tot de leerlingen te hebben.  Ultimview wordt gebruikt om de onderwijskwaliteit op organisatie – en schoolniveau te monitoren. De gegevens staan overzichtelijk in interactieve dashboards waardoor de directeuren, de intern begeleiders en de bestuurder de data helder kunnen presenteren. Op basis van de opbrengsten uit Ultimview worden de analyses gemaakt en besproken.   

Opbrengsten en resultaten  

Schoolniveau     Twee keer per jaar is er een gesprek met het team over de opbrengsten / resultaten van de school.    

Maart

-          De tussenopbrengsten worden geanalyseerd op schoolniveau

Juni

-          De opbrengsten worden geanalyseerd op schoolniveau inclusief de eindtoets van groep 8  

Eind juni / begin juli

-          Bestuursgesprek over de opbrengsten met directeur en Intern begeleider

-          De ambities en interventies worden opgenomen in het schooljaarplan van de school

-          In het laatste DO van het schooljaar bespreken de directeuren met elkaar de schoolopbrengsten.

Juli

-          Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit maakt een bestuursrapportage vanuit Ultimview

-          De bestuursrapportage wordt besproken op het eerste DO overleg van het nieuwe schooljaar  

Groepsniveau Minstens vier keer per jaar is er een gesprek over de opbrengsten / resultaten op groepsniveau met de leerkracht en intern begeleider en/of een gesprek met leraren van dezelfde bouw en intern begeleider.  

Oktober

-          Analyse gegevens n.a.v. de overdracht  

Januari/Februari

-          Analyse toets opbrengsten  

Mei

-          Analyse van de opbrengsten van de ingezette interventies  

Juli

-          Overdracht naar de andere klas  

-          Analyseren van de gegevens en opbrengsten

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven