Basisschool Canada

Dichterseweg 145 7006 AD Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Canada

Het team

Toelichting van de school

 De leerlingen hebben tweemaal per week een gymles in de nabijgelegen gymzaal en/ of in het speelleerlokaal in ons schoolgebouw. Daarnaast besteden we frequent aandacht aan sportieve activiteiten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt waar mogelijk intern opgelost. Is dit niet mogelijk kunnen we een beroep doen op de IJsselpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van thema's. Binnen deze thema's maken de kinderen op spelenderwijs kennis met taal, rekenen, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, etc. We proberen hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Een rijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van het jonge kind

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De verdeling van onderwijsuren is een indicatie. We besteden veel tijd aan de basisvakken taal, lezen en rekenen en proberen de overige vakken zoveel mogelijk met elkaar te integreren om een zo rijk mogelijk onderwijsaanbod te creëren en recht te doen aan ieders talent.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, indien wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften. 

Wij beschikken hiervoor over hoog opgeleide leerkrachten, die pedagogisch en didactisch bekwaam zijn.

We krijgen ondersteuning van een intern begeleider, meerdere onderwijs assistenten, externe specialisten en vrijwilligers.

Ook beschikken we over voldoende (ondersteunings en specifieke)materialen en ruimtes.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven