Basisschool Hagen

van Gorkomhof 1 7009 CZ Doetinchem

  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen
  • Schoolfoto van Basisschool Hagen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling de leerlingen doormaken, worden regelmatig tussentijdse toetsen, de methode gebonden toetsen, afgenomen. Naast de methode gebonden toetsen nemen wij ook de cito-toetsen af. Veel van de toetsen worden tegenwoordig ook digitaal afgenomen. De citotoetsen worden tweemaal per jaar afgenomen. Midden en Eind van het schooljaar. Door het afnemen van de (methodegebonden) toetsen kunnen we het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De citotoetsen geven inzicht in waar de school, de groep en de individuele leerling staat in vergelijking met het landelijk gemiddelde op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) .Deze opbrengsten brengen de ontwikkeling van de leerlingen in beeld in vergelijking met het landelijk gemiddelde en worden gebruikt in trendsbesprekingen met het hele team, om de kwaliteit van het onderwijs op school-en groepsniveau te verbeteren. Bij elke trendbespreking wordt geëvalueerd en per vakgebied gekeken of er aanpassingen moeten worden gemaakt in de aanpak per vak voor de komende periode. Naast de trendbespreking worden er ook groepsbesprekingen gehouden.  Leerkracht en intern begeleider zoemen dan meer in op de desbetreffende groep. De groepsbesprekingen vinden drie maal per jaar plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven