Wilhelmina Basisschool

Verdilaan 14 a 7002 LN Doetinchem

Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

IB bespreekt met elke leerkracht hun eigen analyse n.a.v. de toetsen en leerkracht past waar nodig het onderwijsaanbod (kindprofielen) aan, zodat de leerkracht van het (volgende) jaar hier mee verder kan. Eerste evaluatie van kindprofielen vindt plaats in oktober/november.Leerkracht bespreekt analyse met IB, vervolgens bespreekt IB analyse met MT. MT geeft uiteindelijk akkoord voor IB analyse en voorgestelde verbeterpunten. Leidend bij analyse zijn de resultaten (feitelijk en welke verwachtingen waren er).Op bovenstaande wijze borgen we de cyclus plan-do-check-act (vanuit groepsplannen geeft leerkracht onderwijs, toetsen meten vooruitgang, leerkracht analyseert en bespreekt met IB, IB analyseert en bespreekt met MT, nieuwe groepsplannen met verbeterpunten gemaakt en weer uitgevoerd).Groepsplannen 4 keer per jaar gecontroleerd, IB analyse twee keer per jaar uitgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De bezoeken van de inspecteurs van de afgelopen jaren zijn altijd goed verlopen. In oktober 2013 heeft de inspecteur een spontaan bezoek gebracht aan onze school. Hij sprak hierin zijn bijzondere tevredenheid uit.

Terug naar boven