basisschool IJzevoorde

Loordijk 14 7004 HT Doetinchem

Schoolfoto van basisschool IJzevoorde

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van het LVS van IEP. Tevens worden er methodegebonden toetsen afgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs (VO)  

Samen met de leerkracht van uw kind gaat u op zoek naar een passende vervolgschool. Eind groep 7 zullen de leerkrachten, in overleg met ouders, een voorlopig advies geven. In groep 8 nodigt de leerkracht u en uw kind uit voor een definitief advies. De leerkracht licht dit advies toe. Het advies wordt gebaseerd op persoonskenmerken van het kind zoals: werkhouding, omgaan met huiswerk, motivatie. Daarnaast kijkt de leerkracht naar de uitslagen van het leerlingvolgsysteem. De score van de eindtoets telt niet mee bij het advies van de leerkracht. 

Doorstroomtoets 

Kinderen van groep 8 van de basisschool maken vanaf komend schooljaar al in februari een doorstroomtoets. De wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf komend schooljaar verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. De leerkracht geeft het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan kan de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet.  De school neemt de IEP doorstroomtoets en een proeftoets af om inzicht te geven aan ouders en kinderen dat een toets altijd een momentafname blijft en dat het resultaat niet altijd direct te koppelen is aan je gegeven advies. Dat je op meerdere afgenomen toetsen ook wisselend kan scoren. Wij zijn nog altijd van mening dat we de doorstroomtoets niet nodig hebben om een kind te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Immers diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het advies van de basisschool een betere voorspeller is dan een eindtoets.

Bij het geven van een advies nemen we het volgende mee.  

* de aanleg en de talenten van een kind;  de leerprestaties;  

* de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;  

* de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een kind.  

Kinderen die voor extra ondersteuning of praktijkonderwijs in aanmerking komen zullen in januari daarvoor worden aangemeld bij de VO school naar keuze. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Betekenis voor de leerlingen

Warmte: veilig voelen en gekend worden 

Ruimte: ruimte krijgen om op je eigen manier te leren, ruimte voor communicatie

Richting: duidelijkheid, overzicht, veilige sfeer met duidelijke verwachtingen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • warmte
  • ruimte
  • richting

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven