't Prisma

Willy Brandtplein 4 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma

Het team

Toelichting van de school

't Prisma houdt bij het aanstellen van nieuwe personeelsleden rekening met verhoudingen zoals man/vrouw en leeftijden. Dit geldt ook zeker voor onze studenten. Door samen te werken in units is het mogelijk om veel individuele aandacht te geven aan ieder kind. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

't Prisma is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 120 basisscholen. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent. Bij de vervanging van personeel kunnen wij dus een beroep doen op het PON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met de volgende units:

Unit 1; leerjaar 1 en 2
Unit 2: leerjaar 3 en 4
Unit 3: leerjaar 6 en 7
Unit 4:leerjaar 8 en eenTienerCollegejaar richting VO
De teams in de units werken samen. Zo kan het gebeuren dat één rekenspecialist in unit 3 en 4 instructie geeft.
Iedere leerkracht heeft zijn eigen vakspecialisme. We werken hierin samen met vier andere scholen. Samen kennis delen, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste twee jaar worden de kinderen voorbereid op het eigenaarschap. Spelen en onderzoeken vormen belangrijke onderdelen van het onderwijs. Binnen onze school is een duidelijke doorgaande lijn. De kinderen ontwikkelen basisvaardigheden zoals samenwerken, samen spelen, kritisch nadenken en oplossingen (mogelijkheden) zoeken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken op school volgens het 5-gelijkedagenmodel. De schooltijden zijn iedere dag hetzelfde. Alle kinderen gaan van maandag tot vrijdag van 8.30 uur-14.00 uur naar school. Gemiddeld gaan leerlingen 940 uur per jaar naar school. Ieder kind moet 7520 uur onderwijstijd hebben gehad, als het na acht jaar de school verlaat. De kinderen nemen op twee momenten pauze voor een tussendoortje en de lunch waarna ze tijd krijgen om buiten te spelen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen de basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een arrangement op maat.
Binnen de scholengroep Gelderveste is een ondersteuningsplatform opgericht. In dit platform zitten naast de ondersteuningscoaches ook cluster 2,3 en 4 experts, een orthopedagoog, een beeld-denkcoach, een hoogbegaafdheidsspecialist en onderwijsassistenten. Op deze expertise kunnen we altijd een beroep doen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Beide locaties werken samen met diverse kinderopvangorganisaties. Op onze locatie aan de Wolborgenmate werken we nauw samen met de Avonturijn. We zijn hier druk bezig met het uitwerken van onderwijs 0-14 jaar. Er is een speelleergroep gestart waar kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar naar toe kunnen. 

Terug naar boven