Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Willy Brandtplein 6 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

We monitoren de tussentijdse resultaten van onze leerlingen continu.  Regelmatig worden de methode-gebonden toetsen afgenomen welke een goed beeld geven van welke leerstof wel of niet beheerst wordt. Ook gaan en blijven de leerkrachten in gesprek met de leerlingen over wat de doelen en verwachtingen zijn van de leerling zelf. De leerkrachten kunnen hier dagelijks hun leerstof op aanpassen en waar gewenst instructiegroepen inrichten.

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het Cito-LOVS om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. Voor onze leerlingen waar we 'op maat' willen toetsen, maken wij gebruik van de Boom-toetsen. Deze toetsen geven ons een duidelijk beeld waar de leerling staat in zijn/haar ontwikkeling.

Door de gegevens van zowel methode-gebonden toetsen, de Cito-toetsen, de Boom-toetsen en observaties goed te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit geeft de leerkrachten voldoende informatie om zo de leerstof goed te kunnen inplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven