Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Willy Brandtplein 6 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Het team

Toelichting van de school

De 30 leerkrachten, twee intern begeleiders, gedragsspecialist, rekenspecialist, taalcoördinator, gelukscoach, beeldcoach, bouwcoördinator, conciërge en directeur vormen samen het team van Dichterbij.

Ons team is een enthousiast team met mensen die staan voor goed onderwijs. Wij werken met vaste leerkrachten voor de groep en daarbij maken wij gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed kunnen bewegen en dat ze daarin ook goed voorbeeld krijgen. Het inzetten van een vakleerkracht bewegingsonderwijs is helpend hierin. Dit schooljaar starten we ook met een vakleerkracht bewegingsonderwijs bij groep 1-2. Dit betekent dat alle groepen nu bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht.

De vakleerkracht muziek wordt ingezet bij de groepen 1-2. Het aanbieden van muziekonderwijs bij deze groep, maakt dat de kinderen al vroeg in aanraking komen en zich ontwikkelen met en in muzikale vorming.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De kinderen hebben te maken met verschillende leerkrachten door o.a. deeltijdwerk.We proberen het aantal leerkrachten binnen de groep tot een minimum te beperken. Ons streven is maximaal twee leerkrachten per groep.

Bij ziekte/ verlof van een leerkracht zal er een vervanger in de groep komen. De rust in de groep en het verder kunnen gaan met het programma zijn voor de school en de kinderen van belang. Onze school is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON) en maakt gebruik van de ‘Vervangerspool’. Als er bij ziekte geen vervanger voorhanden is, wordt de eerste dag door het team opgevangen. Tijdens de eerste dag zonder vervanger wordt besloten hoe het de volgende dagen verder moet. Mocht (in zeer uitzonderlijke gevallen) een groep thuis moeten blijven, dan worden de ouder(s) / verzorger(s) door middel van een schriftelijke mededeling tijdig geïnformeerd.

Sinds Covid 19 en de daarbij opgedane ervaringen met thuisonderwijs, kunnen wij ook digitaal onderwijs op afstand inzetten bij afwezigheid leerkrachten. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in heterogene groepen, de leerlingen leren van en met elkaar.  Wij houden zoveel mogelijk rekening met de individuele ontwikkeling van het kind en streven naar "onderwijs op maat". Wij verliezen daarbij de creativiteit en het eigene van het kind niet uit het oog. Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Dat vraagt het nodige van de school. Onze school is een lerende organisatie. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs (indien nodig) daarop aanpassen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelen staat centraal in groep 1 en 2. Spelenderwijs leren kinderen veel.

Elke dag wordt de taal-reken en motorische ontwikkeling bevorderd middels het aanbod in de verschillende hoeken. Daarnaast werken wij ook aan bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling, dit gebeurt onder andere door middel van het aanbieden van Kanjertraining en de Gelukskoffer.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden die hier worden aangegeven zijn gemiddelden. De ene week zijn het meer uren, de andere week weer minder. Dit kan ook nog eens verschillen per parallelgroep. Heeft ook te maken met onderwijs op maat. Beklijft de stof of is er meer tijd nodig, etc.?

Onder levensbeschouwing verstaan wij ook Burgerschap.

Bij Kunstzinnige en creatieve vorming valt ook drama, dans en soms ook muziek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We proberen op onze school  tegemoet te komen aan zoveel mogelijk (extra)  ondersteuning die leerlingen nodig hebben en hen op Eigen Leerlijn verder brengen . In veel gevallen hebben we zelf voldoende expertise in huis om een 'plan op maat' te maken. 

Wij hebben vertrouwen in onze leerkrachten dat wanneer zij om extra ondersteuning vragen dat dat altijd in overleg met ouders is en dat daarnaast de lopende, oprechte aandacht altijd voorop staat.

In het document Eigen leerlijn wordt een plan opgesteld. Hierbij gaan wij uit van hoge verwachtingen omdat wij hiermee het hoogst haalbare uit de leerlingen willen halen. Dit monitoren wij en stellen wij bij waar nodig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven