Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door observaties en nakijkwerk krijgen we een eerste indruk van de vorderingen van onze leerlingen. We nemen regelmatig toetsen af die bij de lesmethoden horen, zodat we kunnen monitoren welke lesstof wel of niet wordt beheerst. Met de leerlingen voeren we gesprekjes over hun doelen, ontwikkeling en vragen. Dit kunnen doelen zijn die met cognitieve vaardigheden te maken hebben of op het gebied van sociale vaardigheden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften delen we de leerlingen in verschillende instructiegroepen in en/of passen we de leerstof aan. We monitoren de ontwikkelingen van de leerlingen ook met de toetsen van het IEP-leerlingvolgsysteem. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, die naast het beeld van de leerling, ons ook een beeld geven van trends en ontwikkelingen in de school. Samen met observaties en methode-gebonden toetsen, geeft een adequate analyse van deze toetsen ons een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. De leerkrachten krijgen zo de informatie die zij nodig hebben om het lesaanbod goed af te stemmen op de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op ODBS Mozaïek krijgen de leerlingen in groep 7 een voorlopig advies en in groep 8 het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht(en) van groep 7 raadplegen voor het voorlopig advies de intern begeleider en de leerkracht die de kinderen in groep 6 hadden. Ook de directeur is bij deze bespreking aanwezig en de leerkrachten van groep 8. De leerkrachten van groep 8 geven het definitieve advies voordat de doorstroomtoets wordt afgenomen. Dit advies komt tot stand in samenspraak met de intern begeleider, de leerkracht die de kinderen in groep 7 hadden en de directeur. Als input gebruiken we de informatie uit het leerlingvolgsysteem, uit observaties en uit de (kind)gesprekken die we met de leerlingen en ouders voeren. Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets (voorheen de eindtoets) hoger is dan verwacht, nemen we het advies in heroverweging. Ons uitgangspunt is kansrijk adviseren, omdat kinderen blijven doorgroeien.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om je goed te kunnen ontwikkelen is het nodig dat je goed in je vel zit. Wanneer je (grote) zorgen hebt is het moeilijk om je aandacht op iets anders te richten. Een veilig sociaal klimaat en een plezierige omgang met elkaar is een voorwaarde om te kunnen leren en werken. Daarom zijn de afspraken uit de Kanjertraining leidend voor iedereen in onze school:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • (Zelf) vertrouwen
  • Geluk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven