Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Mozaïek Dichteren

Het team

Toelichting van de school

Op ODBS Mozaïek werken we met 13 enthousiaste collega's aan het Daltononderwijs in Doetinchem. We zijn met acht vrouwen en vijf mannen in de leeftijd van 23 tot 61 jaar. Daarmee zijn we een mooie mix aan ervaring en kwaliteiten. Ons team bestaat uit leerkrachten, ondersteunend personeel, een intern begeleider en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een van de leerkrachten ziek is of om een andere reden verlof nodig heeft, kunnen wij gebruik maken van de invalleerkrachten van IJsselpool. IJsselpool regelt de vervanging van leerkrachten en onderwijsassistenten voor vijf besturen, waarvan Scholengroep IJsselgraaf er één is. De vervangers zijn in dienst van één van de besturen en kunnen binnen alle besturen worden ingezet. Daarnaast is er nog een lijst van invallers die op afroep beschikbaar zijn. 
Mocht het toch een keer voorkomen dat er geen vervanger voor handen is, wordt de afwezigheid in eerste instantie door het team opgevangen. Wanneer er voor de opvolgende dagen geen vervanger is, dan zal in het uiterste geval een groep kinderen thuis moeten blijven. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om dit te voorkomen en gelukkig is dit tot nu toe nog niet nodig geweest.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. We werken hier met 10 leerkrachten (parttime en fulltime), een leerkrachtondersteuner, een intern begeleider, een administratief medewerkster, een conciërge en een directeur. Met elkaar zorgen we voor een school waar iedereen zich begrepen en veilig voelt, zodat je je optimaal kunt blijven ontwikkelen.

Op ODBS Mozaïek werken de leerlingen in jaargroepen en combinatiegroepen. Waar nodig werken de kinderen op een eigen niveau en we sluiten we aan op de voortgang en ontwikkeling van de kinderen. Naast het bieden van effectieve instructie, werken we met coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Tijdens zelfstandig werken en bij het keuzewerk kunnen leerlingen op verschillende plaatsen in het gebouw werken zoals op het leerplein wat centraal gelegen is in onze school. Tijdens het bewegend leren zijn we met de kinderen in de lokalen, in de hal en ook veel buiten op het plein.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met een beredeneerd aanbod op het gebied van geletterdheid en gecijferdheid. Aan de hand van thema's en doelen ontwikkelen de leerlingen zich op het gebied van de kernvakken, motoriek, de creatieve en de sociale vaardigheden. Uitgangspunt is de belevingswereld van het kind.

Nieuwsgierig en leergierig als ze zijn, gaan kinderen zichzelf en de omgeving verder verkennen en krijgen zij steeds meer grip op hun plek in de samenleving. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en bij jonge kinderen kan dat soms ineens met grote sprongen gaan. We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind door voortdurend te observeren, uit de dagen en  het spelend leren te begeleiden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op hun volgende stap zien wij de kernvakken rekenen, lezen en taal als basis. Hiermee kunnen we hen (kritisch) leren denken in een wereld waar veel informatie en meningen op hen afkomen. Daarnaast vinden wij het essentieel dat wij op school kunnen omgaan met allerlei sociale situaties en waardering kunnen opbrengen voor de ander en voor onszelf. We bieden leerlingen en elkaar ruimte voor talenten, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, denkvermogen en creativiteit.

Elke groep is anders en heeft niet elke dag hetzelfde nodig om met plezier te kunnen werken en leren. De onderwijsbehoefte van de leerlingen bepaalt de uiteindelijke verdeling van de onderwijstijd en dit wordt vastgelegd in het rooster in de klassenmap.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

ODBS Mozaïek is er voor alle leerlingen in Dichteren en omgeving. De school doet al het mogelijke om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte(n) van de leerlingen. Het belang van alle leerlingen wordt hierbij voor ogen gehouden. We zijn optimistisch met respect voor de grenzen van onze kwalificaties.
Samen met de intern begeleider kijken de leerkrachten en ouders naar de beste begeleiding voor kinderen die met een hulpplan werken. Goede, tijdige communicatie met ouders vinden we daarbij essentieel. School en thuis werken schouder aan schouder, waardoor de leerling optimaal profiteert. In het ondersteuningsprofiel is in beeld gebracht welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Hierbij maken we gebruik van  een ondersteuningsteam. Dit team bestaat - naast ouders en de leerkracht  - minimaal uit de intern begeleider en de orthopedagoog. Daarnaast kunnen ook de schoolmaatschappelijk werkende en/of de jeugdverpleegkundige betrokken worden. Hoe de ondersteuning bij ons op school is georganiseerd, hebben we beschreven in ons schoolondersteuningsplan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen wordt er binnen onze school een vaste zorgstructuur gevolgd, waarbij de zorgroute vanuit het SWV Doetinchem en stichting IJsselgraaf als richtlijn wordt gehanteerd. Om aansluiting te hebben bij onze visie is onze invulling gerelateerd aan het handelingsgericht en groepsplanlooswerken en hebben we dit in onze school op eigen wijze vormgegeven. Het doel is waarborging van de doorgaande lijn binnen de zorgstructuur. Tevens wordt het zicht op de ontwikkeling van school, de groep en de leerlingen weergegeven.

Daarnaast proberen wij op school kinderen te benaderen vanuit kwaliteiten, talenten, interesses en intrinsieke motivatie. Speciaal hiervoor hebben we een klaslokaal ingericht als "Doe- en Denk lab", waarin ieder kind zijn/haar kwaliteiten en talenten verder kan ontwikkelen. Ook laten we de kinderen zoveel mogelijk van en met elkaar te laten leren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Instroom in groep 1

Een goede start op de basisschool vraagt om een zorgvuldige begeleiding en aansluiting bij de ontwikkeling van het kind. Vaak zijn de kinderen naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf geweest, waar ze al van alles hebben geleerd. Vanwege de doorgaande lijn in de ontwikkeling hechten wij veel belang aan de overdracht vanuit peuterspeelzaal of opvang.
Ongeveer zes weken voordat een leerling vier jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders om afspraken te maken voor een kennismaking en overdracht. In de twee weken voordat de leerling vier jaar wordt mag hij/zij namelijk vijf keer een ochtend op school komen om al een beetje te wennen. In deze periode bespreekt de groepsleerkracht ook de ontwikkeling van het kind ‘tot nu toe’ met de ouders om goed aan te sluiten. Dit gesprek voeren we aan de hand van een uitgebreid intakeformulier en de gegevens uit de overdracht van de kinderopvang of peutergroep. Vanaf de vierde verjaardag is de leerling elke dag welkom. Als de leerling ongeveer zes weken op school is, volgt er nog een kort gesprek over hoe het gaat op de basisschool. Vanaf 4 weken voor het einde van het schooljaar worden nieuwe kinderen alleen uitgenodigd voor de doorschuifochtend.
Voor kinderen, die gedurende het schooljaar instromen in een hogere groep, volgen we een vergelijkbare procedure. Hierbij zijn de afstemming met ouders, de leerling en de voorgaande basisschool leidend.

Terug naar boven