Openbare Basisschool De Wetelaar

Zanderskamp 95 6983 CG Doesburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten zijn grotendeels in lijn der verwachting, passend bij de ontwikkeling van het kind. Een aantal kinderen heeft onder zijn/haar advies gescoord. Het advies van de leerkracht is dan bindend.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de resultaten uit de zelfevaluatie-vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en eindopbrengsten, de gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs vanuit Parnassys getoond. Voor verschillende resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de school-specifieke streefdoelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tot stand komen van de schooladviezen groep 7 en 8

Het is de taak van de basisschool om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken.

In groep 7 vinden daarom prognose gesprekken plaats. Deze geven u inzicht in het waarschijnlijk te behalen advies voor uw kind. Dit advies komt tot stand vanuit de toets resultaten vanaf groep 6, in combinatie met de werkhouding van uw kind.

In groep 8 volgt een voorlopig advies gesprek. Vervolgens maken alle kinderen, midden groep 8, de doorstroomtoets.
Daarna volgt het definitieve advies. Wanneer het resultaat van uw kind hoger is dan het advies van de leerkracht, dan wordt hierover een gesprek gevoerd en wordt dit aangepast.

Mocht het resultaat lager zijn dan het advies van de leerkracht, dan is het advies van de leerkracht bindend.

Vervolgens wordt uw kind aangemeld bij de gekozen school. U ontvangt dan van het voortgezet onderwijs een bericht van aanmelding en verdere informatie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie van Scholengroep IJsselgraaf is dat de bij de scholengroep aangesloten scholen voortdurend serieus aandacht geven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

ODBS De Wetelaar zorgt mede door het inzetten van ''De Vreedzame school'' voor een klimaat waarbij respect voor elkaar van zeer grote waarde is. Burgerschapsonderwijs zien wij als een belangrijke taak van ons onderwijs. Dit geven wij mede vorm door de inzet van Blink, Wereld en de Vreedzame school. 
Hierbij leren en ontwikkelen de kinderen op school positieve, sociale vaardigheden, die zij vervolgens weer kunnen inzetten om bij te dragen in de samenleving.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Samen-werken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven