Openbare Basisschool De Wetelaar

Zanderskamp 95 6983 CG Doesburg

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wetelaar

Het team

Toelichting van de school

Team ODBS De Wetelaar

Het team van ODBS de Wetelaar bestaat uit 18 leerkrachten, een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistent, een conciërge, een administratief medewerkster en een directeur. Foto`s van het team vindt u op de website.

Voor het IKC: kinderdagopvang/peuterspeelgroep en voor-/buitenschoolse opvang werken 7 pedagogisch medewerkers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website spelenderwijs.org

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht wordt de vervangingspool (IJsselpool) ingelicht. Daar wordt de vervanging geregeld. Als de vervangingspool geen vervangers meer heeft, dan proberen we intern een oplossing te vinden.  In het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Kinderen die niet opgevangen kunnen worden, mogen op school blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Integraal Kind Centrum (IKC) in de wijk Beinum

Doesburg heeft ongeveer 11.150 inwoners, waarvan ongeveer een derde in de wijk Beinum woont. We zetten ons in voor een passend aanbod voor alle kinderen uit de wijk en de omgeving. Het onderwijs is met opvang geïntegreerd en het IKC heeft partners (Spelenderwijs Kinderopvang, peuterspeelgroep en BSO, Logopedie, en Zozijn), om een brede voorziening voor elk kind te zijn. Het IKC is een centrum voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en ouders in de wijk Beinum en omgeving voor onderwijs, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Door de sterke samenhang in het aanbod ervaren kinderen de hele dag eenzelfde pedagogisch klimaat, veiligheid en uitdaging. Sinds 2016 is het IKC in gebruik genomen. De komende jaren zal er door intensieve samenwerking met alle partners in het gebouw gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke invulling van het IKC. De samenwerking maken we zichtbaar in het gebouw door een logische indeling en inrichting. Een leerplein voor kinderen van 2-7 en een leerplein voor kinderen van 7-13 vormen de basis. Het gebouw helpt mee om de ontwikkeling van kinderen zo natuurlijk en optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarom worden ruimtes multifunctioneel en flexibel ingericht. De ruimtes zijn allemaal uitdagend, stimulerend en veilig.

Het IKC heeft ook een Kinderopvang en een kinderdagverblijf, voor kinderen van 0-4 jaar.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO)wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in he tleven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor:

• vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs;

• vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbarebasisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. In principe nemen wij elk kind aan, tenzij tijdens de intake en het verdere traject blijkt dat wij niet kunnen bieden wat het kind nodig heeft. 

Welke grenzen kunnen hierbij aangegeven worden?

 • Aantallen: Per situatie van elk individueel kind en elke individuele klas bekijken wij of er een getalsmatig probleem is. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerkracht.
 • Niveauverschillen: Per situatie van elk individueel kind en elke individuele klas bekijken wij of er een niveau gerelateerd probleem is. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerkracht
 • Gedragsproblematiek van leerlingen: Wij zullen geen kinderen accepteren, die de rust, orde en veiligheid verstoren en daarmee het leerproces van de andere kinderen belemmeren. 

Voor welke problematiek hebben wij in potentie een aanpak?

In potentie heeft de school een aanpak voor elk kind, afhankelijk van de onderwijsvraag en de mogelijkheden van het kind. Waar de school niet voldoende deskundigheid heeft, zullen we mogelijk, die deskundigheid inkopen. 

Wat is nodig om dit te kunnen realiseren?

 • Voldoende personeel.
 • Voldoende personeel om leerkracht-ondersteunend en kind-ondersteunend te zijn.
 • Aanpassingen aan het gebouw, afhankelijk van de problematiek en behoefte van het kind, moeten fysiek mogelijk zijn
 • Voldoende begeleidingsruimte
 • Voldoende middelen. 

Voor welke problematiek kan geen zorg worden geboden?

 • Als er geen samenwerking met de ouders mogelijk is.
 • Als er geen sprake is van ontwikkeling of vooruitgang bij het kind
 • Als de noodzakelijke ondersteuning niet mogelijk is
 • Als er onvoldoende personeel is
 • Als aanpassingen aan het gebouw niet mogelijk zijn
 • Als er verstoring van het leerproces van het kind en de overige kinderen plaatsvindt
 • Als de leerkracht lichamelijk verzorging moet geven of fysiek belastend werk moet verrichten. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hopen door samenwerking met meerdere partijen binnen het Kindcentrum nog meer invulling te kunnen geven aan Passend Onderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE is gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden beginnend in kinderdagverblijven en/of peuterarrangementen doorlopend tot en met groep 2 van de basisschool. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong. Door middel van inzet van Voor- en Vroegschoolse Educatie bieden we kinderen een betere startpositie op de basisschool. Wij werken hierbij nauw samen met de Kinderopvang en Peuterspeelgroep van Spelenderwijs, die als partner in het IKC is gevestigd.

Terug naar boven