cb De Hien

Emmalaan 4 6669 AR Dodewaard

  • Talentenshow op het schoolplein.
  • Talentenshow op het schoolplein
  • WO onderwijs, project water: september/oktober 2017
  • WO onderwijs, project water: september/oktober 2017
  • Pauze met uitzicht over de Rijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet mee met de CITO Eindtoets. Deze wordt afgenomen bij onze 8e jaars leerlingen in april.
Kijkend naar de ongecorrigeerde standaardscores van afgelopen jaren, is te zien dat De Hien de afgelopen 3 jaar boven het landelijk gemiddelde scoort. Schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen. Schooljaar 2020-2021 scoort De Hien onder het landelijk gemiddelde.

De uitslag van de CITO eindtoets schooljaar 2020-2021 was gedeeltelijk naar verwachting. Sommige leerlingen hebben lager gescoord dan verwacht, andere hebben juist hoger gescoord. Een gedeelte van de leerlingen heeft naar verwachting gescoord. Wij nemen hierin mee dat schooljaar 2020-2021 een onregelmatig jaar was door corona.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling en onderwijsbehoeften van onze leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd.

Onderwijsbehoeften 
Voor iedere leerling worden de onderwijsbehoeften (OWB) in kaart worden gebracht. De OWB worden middels een notitie in Parnassys gezet.
Een notitie OWB bestaat uit 3 onderdelen: algemeen, onderwijsbehoeften – pedagogisch en onderwijsbehoeften – didactisch.
Voor leerlingen met een OPP kan de notitie OWB aangevuld worden met stimulerende en belemmerende factoren.
Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 bestaat de notitie OWB uit 6 onderdelen: grove en fijne motoriek, spel, werkhouding, taalontwikkeling/auditieve vaardigheden, onderwijsbehoeften – pedagogisch en onderwijsbehoeften – didactisch. 

Toetsen
We gebruiken methodegebonden toetsen, toetsen vanuit het CITO LOVS en zelfontworpen toetsen. 

Methodegebonden toetsen worden afgenomen voor rekenen, aanvankelijk lezen, spelling, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden.
Er zijn ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Daartoe worden enkele keren per jaar toetsen afgenomen die niet bij onze reken- en taalmethodes horen, de zgn. methode-onafhankelijke toetsen.

Twee keer per jaar worden, in januari en juni, de CITO- LOVS toetsen afgenomen voor leerlingen vanaf eind groep 1. De school heeft een toetskalender opgesteld waarin aangegeven wordt op welk moment in welke groep welke toets moet worden afgenomen. Daarnaast wordt een handelingswijzer CITO-afnames gebruikt waarin schoolspecifieke afspraken staan over de afnames bij bijv. kinderen met dyslexie of een OPP. Wanneer het CITO een toets vernieuwt schaffen wij de meest actuele versie aan om onze informatie up to date te houden.
We gebruikende versie 3.0 van het CITO-LOVS. 

Voor de projecten van wereldoriëntatie worden de toetsen zelf ontworpen door het team. Dit kan een kennistoets zijn, een zoektoets in een tentoonstelling, een presentatie of een andere vorm van afsluiting.

In ons beleidsstuk 'onderwijsproces en zorgstructuur'  wordt in hoofdstuk 2 'instrumenten en procedures' beschreven welke toetsen we wanneer afnemen.

Tussenresultaten
Voor ons zijn de tussenresultaten een belangrijke graadmeter van ons onderwijs. Meer dan beoordeling van kinderen gaat de Cito voor ons om een evaluatie van ons onderwijsproces. Dat wil zeggen, krijgen de kinderen de instructie die ze nodig hebben.

Iedere leerkracht analyseert de opbrengsten van zijn jaargroep 2x per jaar middels het stappenplan analyse cito opbrengsten, evalueert of er aan de Hien-normen is voldaan en formuleert aandachtspunten voor het komende halfjaar.
De schoolleider/ib’er verwerken deze analyses in het document Zelfevaluatie LOVS M-afnames of in de zelfevaluatie aan het einde van het schooljaar. 
Deze resultaatanalyse gaat naar het bestuur van de stichting Trivium en de onderwijsinspectie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de advisering naar het vervolgonderwijs hanteren we ons protocol 'uitstroom en advisering'. We vinden het belangrijk dat een advies zorgvuldig en weloverwogen gegeven wordt. We gebruiken ons halfjaarlijks CITO LOVS met de CITO eindtoets als sluitstuk, in sommige gevallen de NIO-toets (een intelligentietoets) maar vooral: Het beeld dat wij van een kind gekregen hebben gedurende acht jaar onderwijs bij ons op school.

Eind groep 6 krijgen onze leerlingen een indicatief advies. De leerkracht brengt op een open en verkennende manier de verwachtingen vanuit school ter sprake. Deze wordt naast de verwachtingen van ouders gelegd. Het doel van het gesprek is het afstemmen van verwachting wat betreft toekomstige instroom VO.
Eind groep 7 krijgt de leerling een voorlopig advies en halverwege groep 8 het definitieve advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn dit schooljaar gestart met de Kanjertrainingen. Wij vinden de Kanjertraining goed aansluiten bij onze kinderen en school omdat er gewerkt wordt vanuit vertrouwen, er een duidelijke taalgebruik wordt gehanteerd en kinderen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen gedrag. 

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Symbolisch wordt dit ingevuld door de verschillende kleuren petten: De witte pet, de rode pet, de gele pet en de zwarte pet, en voor de jonge kinderen door de dierfiguren tijger, vogel, aap en konijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • rust
  • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven