cb De Hien

Emmalaan 4 6669 AR Dodewaard

  • Talentenshow op het schoolplein.
  • Talentenshow op het schoolplein
  • WO onderwijs, project water: september/oktober 2017
  • WO onderwijs, project water: september/oktober 2017
  • Pauze met uitzicht over de Rijn.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij christelijke basisschool De Hien!
Op onze school zijn kinderen welkom ongeacht ras, kleur, godsdienst of andere verschillen. Samen willen we een afspiegeling van de maatschappij zijn, waarbij ieder kind er mag zijn. Van alle kinderen verwachten we dat ze meedoen met de dagopeningen die we vorm geven middels een verhaal, gedicht, lied of gebed.  
Ieder kind heeft een ander ontwikkelingstempo. Die verschillen willen we zoveel mogelijk binnen onze school tot z’n recht laten komen. In ons onderwijs werken we groepsdoorbrekend voor de vakken rekenen, spelling en lezen. Wereldoriëntatie bieden we schoolbreed projectmatig aan. 
Als zorgsysteem is de 1-zorgroute een belangrijk instrument.

Kind van nu - bewust van morgen
De Hien is een fijne, veilige, vitale dorpsschool die midden in de 21e eeuw staat. Onze christelijke identiteit is zichtbaar en voelbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan en in onze open blik naar de wereld om ons heen. Naast gerichte aandacht voor de basisvakken, zoals taal en rekenen, maken we gebruik van verschillende eigentijdse werkvormen die zijn gericht op samenwerken, kritisch denken en zelf aanpakken en oplossen van problemen. Vanuit deze grondslag helpen wij onze kinderen zich te ontwikkelen tot de zelfbewuste, nieuwsgierige en participerende burgers van morgen. 

Zorg voor onszelf en de wereld om ons heen
Kinderen leren het beste wanneer zij goed in hun vel zitten. Gezondheid is daarom een centraal thema bij ons op school. We verwerken dit in themalessen, praktische opdrachten en in de afspraken die we met elkaar maken. We besteden hierbij niet alleen aandacht aan voeding, beweging en hygiëne, maar ook aan een gezond en veilig leer- en leefklimaat. Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van de aspecten die hun gevoel van welbevinden beïnvloeden en leren zij weloverwogen keuzes te maken.  

De gegevens op deze site zijn afkomsting van DUO, de onderwijsinspectie en van de school zelf.
Wilt u meer weten over onze school? Bekijk onze website: www.dehien.nl of onze facebookpagina https://www.facebook.com/www.dehien.nl/
U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding (0488-411226)

Tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Projectmatig wereldoriëntatie
  • Modern christelijke identiteit
  • Gezonde school
  • Kennis versus vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2021: 136 leerlingen. 

Onze school heeft te maken met aantrekkende leerlingaantallen, vooral in de onderbouw zien we een ruime toestroom van 4-jarigen.
Dit schooljaar zijn we gestart met 136 leerlingen. We verwachten het komende jaar een groei van ons leerlingaantal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

5 gelijke dagen model 
Per 1 augustus 2017 wordt op cb De Hien het 5-gelijke dagen model gehanteerd, met een vrije woensdagmiddag voor groep 1/2. 

In november 2016 heeft onze MR een ouderpeiling gehouden over de schooltijden:
De uitslag was:
69% van de ouders is voor invoering van het 5 gelijke dagen model
25% van de ouders is voor het behoud van het huidige model   
6% van de ouders heeft geen voorkeur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven