Basisschool De Wegwijzer

Molenhof 54 7091 CW Dinxperlo

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de tussenresultaten gebruiken wij DIA als toetsaanbieder. Resultaten analyseren wij binnen ons leerlingvolgsysteem (ParnasSsys) Deze tussentoetsen vinden 2x per jaar plaats. De analyses worden door de leerkrachten en IB-er uitgewerkt en nieuwe groepsplannen worden opgesteld. De resultaten worden besproken met ouders en leerlingen. Ook de schoolanalyse wordt twee keer per jaar met het hele team bekeken en besproken. 
Groep 1 en 2 maakt geen gebruik van tussentoetsen. Observaties van de leerkrachten worden genoteerd in het Kindvolgmodel. Ook deze resultaten worden besproken met de IB-er, team en ouders. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen dat kinderen elkaar vertrouwen. Positief leren denken over zichzelf en een ander. Om in ons onderwijs bewust aandacht te geven aan deze houding krijgen alle leerlingen op onze school Kanjertraining. Deze wordt door de eigen leerkracht gegeven, die is hierin geschoold. De Wegwijzer mag zich dan ook een Kanjerschool noemen (bewezen effectief tegen pesten en voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden volgens het Nederlands Jeugdinstituut). Tijdens de lessen van de Kanjertraining leren kinderen onderscheid en keuzes te maken in verschillende manieren van reageren en zodoende begrip en respect op te brengen voor elkaar. Het elkaar vertrouwen, je veilig voelen bij elkaar, speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De regels/ afspraken behorende bij de Kanjertraining vormen de basis voor hoe leerlingen, team en ouders van onze school met elkaar omgaan.

Om de samenwerking en de werksfeer in de groepen te bevorderen zetten wij in groep 1 t/m 8 Coöperatieve Leerstrategieën in. Er wordt gewerkt met uitgekiende samenwerkingsvormen. Hiermee bereiken we een driedubbele leeropbrengst: hogere resultaten, meer sociale verbondenheid én een goed georganiseerde klas.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven