Basisschool De Wegwijzer

Molenhof 54 7091 CW Dinxperlo

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Paraatscholen heeft vervangingsgelden toegevoegd aan de formatie van de school. Hierdoor kan de vervanging zoveel mogelijk door teamaleden worden ingevuld. Dit zorgt voor vertrouwde gezichten voor de leerlingen en continuïteit van het onderwijsproces.

Kortdurende vervangingen
Ziekte, scholingen, uitvaarten, artsenbezoeken, etc. worden intern opgelost. Onze school heeft hiervoor een vervangingsscenario opgesteld. Deze is erop gericht om het invalprobleem in elk geval de eerste twee weken intern op te lossen. 
Het kan hierdoor voorkomen dat er verschillende leerkrachten voor de groep komen die normaal gesproken andere onderwijskundige taken/functies hebben, maar voor de leerlingen wel bekend zijn. 
Indien er niemand inzetbaar is, is het nog een optie de kinderen te verdelen over de andere groepen.
Bij Paraat scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het kan voorkomen dat, alle maatregelen ten spijt, de kwaliteit van het onderwijs toch in het geding komt bijvoorbeeld door het ontstaan van onrust in de groepen en/of door toename van werkdruk bij leerkrachten. In het uiterste geval, kan dit ertoe leiden dat we u moeten vragen uw kind de tweede en daaropvolgende dag thuis te houden. U mag er van uit gaan, dat wanneer wij om uw medewerking vragen, het echt niet anders kan.

Langdurige vervangingen
Bij verlof, langdurige ziekten, etc. wordt een beroep gedaan op de vervangerspool. Paraatscholen beschikt over een eigen vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2 gaat dezelfde schooltijden naar school als de groepen 5 t/m 8. We volgen het 5-gelijke dagen model. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijstijd. Onze onderwijstijd voldoet aan de wettelijk gestelde normen. De berekening van de onderwijstijd wordt jaarlijks besproken met de medezeggenschapsraad van de school. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenvatting

Wij voldoen op alle vlakken aan de voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden van een smalle ondersteuningsschool. Daarnaast hebben wij grotendeels de voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden in huis van een brede ondersteuningsschool. Wij hebben niet de ambitie om een 100 % inclusieve school te zijn. Wij vinden het belangrijk dat we altijd op individueel kindniveau beoordelen wat wij voor het kind kunnen betekenen. In de praktijk betekent dit, dat we voor vrijwel elke leerling passend onderwijs kunnen bieden. Expertise hebben we niet op alle fronten op voorhand in huis, maar is veelal wel te organiseren door expertise binnen de school te halen waar dit nodig is. 

De wet Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! Passend Onderwijs wordt vorm gegeven vanuit samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Daarvoor zijn in Nederland 76 samenwerkingsverbanden ingericht. Onze school participeert in het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. In dat samenwerkingsverband werken alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk met elkaar samen.

Wat zijn de doelen?
Het samenwerkingsverband kent twee hoofddoelen:
-  We willen voor zo veel mogelijk kinderen een onderwijsplek zo thuis nabij mogelijk
-  Alle kinderen die recht op onderwijs hebben moeten ook een plek in het onderwijs krijgen
Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Lukt het niet om kinderen met meer complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet passend te maken is, kijken we naar het aanbod van het speciaal onderwijs.

De basisondersteuning
Passend Onderwijs vraagt om de definiëring van de basisondersteuning op de scholen. De basisondersteuning is het kwaliteitsniveau van de ondersteuning dat elke school minimaal aan een leerling kan bieden. Het beschrijft de standaarden op een aantal gebieden:
·            de ondersteuningsstructuur;
·            het pedagogisch klimaat;
·            de wijze waarop met verschillen wordt omgegaan;
·            de hoeveelheid extra aandacht en tijd;
·            welke (extra) onderwijsmaterialen beschikbaar zijn;
·            hoe de omgeving ingericht is;
·            de beschikbaarheid van expertise;
·            hoe de samenwerking met externen georganiseerd is.
De beschrijving van de basisondersteuning is voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband gelijk. U vindt de beschrijving van de basisondersteuning op de website van het s.w.v. Oost Achterhoek.

Hoe werken we op onze school aan de ondersteuning naar kinderen?
Passend onderwijs ontwikkelt zich voor een belangrijk deel op de basisscholen en dus ook op onze school. We hebben een schoolondersteuningsprofiel gemaakt (dat op onze site staat), waarin staat beschreven wat we aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen bieden. Dat profiel wordt elke twee jaar bijgesteld, want we zijn bezig om de kennis en vaardigheden van onze leerkrachten continu te verhogen. Om de extra ondersteuning voor kinderen die daarom vragen goed in te richten, gebruiken we in school een stappenplan van zorg, de Zorgroute. Ook dat vindt u op onze site.
Binnen de stappen van de zorgroute kunnen we een beroep doen op deskundigheid van externe medewerkers en kunnen onderwijsbegeleiders, orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen gevraagd worden aan te sluiten bij besprekingen rond kinderen.

Daarnaast is onze school aangesloten op het OndersteuningsTeam Jeugd en Gezin. Vanuit dat team hebben we een vaste contactpersoon die heel gemakkelijk vragen die leven binnen het gezin op kan pakken en helpen oplossen.

Voor het inzetten van extra ondersteuning (dat is alle ondersteuning die niet beschreven is in het document basisondersteuning) is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OP) op en legt dit voor akkoord voor aan de ouders. In het ontwikkelingsperspectief is voor een leerling in het regulier onderwijs in ieder geval opgenomen:
·            de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces;
·            het te verwachten uitstroomniveau per vakgebied van de leerling en een onderbouwing daarvan;
·            de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.

Op basis van minimaal 3 meetmomenten en (daar waar gewenst) een intelligentieonderzoek kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden voor het ontwikkelingsperspectief. De consultatie van een orthopedagoog of extern begeleider is hierbij gewenst. Bijstelling van het Ontwikkelingsperspectief dient in overleg met ouders, leerling (indien mogelijk), orthopedagoog, leerkracht, internbegeleider en directeur plaats te vinden. Het kader van het werken met een ontwikkelingsperspectief kunt u vinden op de site van het s.w.v. Oost Achterhoek.

Als school hebben we zorgplicht….
Eén van de aspecten binnen het onderwijs is dat het schoolbestuur/ de school zorgplicht heeft. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Voor ouders betekent zorgplicht, dat ze hun zoon of dochter maat één keer hoeven aan te melden op een school. De onderwijsprofessionals gaan dan samen met de ouders op zoek naar de passend onderwijsplek.

Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is.

De wet Passend Onderwijs regelt de toelating tot het onderwijs in een beschreven procedure. Ons protocol voor de toelating hebben we overgenomen van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. U vindt het toelatingsprotocol op onze website. Het protocol staat ook op de website van het s.w.v. Oost Achterhoek.    

Wat doet het samenwerkingsverband?
Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek is één van de 76 samenwerkingsverbanden in Nederland. Aangesloten zijn alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Om de doelstellingen van de Wet op Passend Onderwijs te realiseren, werkt het samenwerkingsverband aan de volgende doelstellingen:
-  de beschrijving van de basisondersteuning voor alle scholen
-  het inrichten van een efficiënt netwerk van onderwijsvoorzieningen om alle kinderen die recht op onderwijs hebben ook een lesplaats te kunnen bieden
-  een goede samenwerking met de gemeenten en andere partners
-  het inzetten van de financiële middelen voor de ondersteuning van leerlingen en de verantwoording daarvan
-  het inrichten van een efficiënte ondersteunings- en toewijzingsstructuur
Alle inhouden, plannen en begrotingen staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het s.w.v. Oost Achterhoek. U vindt dat plan op de site van het samenwerkingsverband : www.swvoostachterhoek.nl

Om vragen van de scholen op te kunnen pakken (adviesfunctie) en om leerlingen toe te leiden naar passende speciale onderwijsplekken (toewijzingsfunctie) is er op het niveau van het samenwerkingsverband een Zorg Advies- en ToewijzingsTeam (Z.A.T.T.) actief. De informatie over het Z.A.T.T. vindt u op de site van het s.w.v. Oost Achterhoek. Ook ouders kunnen advies vragen aan het Z.A.T.T.
In alle gevallen wordt er dan vanuit gegaan dat ouders en school ergens samen niet uitkomen. Om de toegang tot het samenwerkingsverband eenduidig en gemakkelijk te maken, kan er voor informatie en aanmelding gebeld of gemaild worden met het Regionaal AanmeldPunt (R.A.P.). De contactgegevens zijn 0543-512593 of via rap@swvoostachterhoek.nl. Dit aanmeldpunt staat open voor vragen van onderwijscollega’s, onderwijspartners en ouders.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het gesprek over het steeds 'passender' maken van het onderwijs of te werken richting 'inclusiever' onderwijs wordt in het team vaak gevoerd. Op onze kleine school denken wij de meeste leerlingen te kunnen voorzien in hun verschillende onderwijsbehoeften. Wanneer wij handelingsverlegen zijn, zoeken wij hulp voor de leerkachten (Paraat Zorgloket) of zoeken wij met ouders naar een passender onderwijsplek. Onze ambitie is, deze werkwijze voort te zetten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven